aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Regulamin forum

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 

FX Sp. z o.o. prowadzi forum dyskusyjne w serwisie internetowym znajdującym się w domenie www.forum.ppr.pl („Forum”).
Uzyskując dostęp do Forum, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Zasadami korzystania z Forum oraz akceptuje ich treść.
W sprawach nieuregulowanych w Zasadach korzystania z Forum, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w Zasadach korzystania z Forum należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.
§ 1
Definicje
Forum – integralna część Serwisu, umieszczona w domenie www.forum.ppr.pl;
Moderator– oznacza Operatora i Administratora tj. NASHNET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 29 A /1 (54-438), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000364264, NIP: 8980016711, REGON: 930042205, która prowadzi i zarządza Forum;
Zasady korzystania z Forum – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu;
§ 2
Postanowienia ogólne
Forum służy do wolnej wymiany myśli i poglądów wśród Użytkowników zarejestrowanych w zakresie szeroko rozumianej tematyki rolnej.
Zasady zakładania i funkcjonowania Konta, odpowiedzialności Moderatora, ochrony prawnoautorskej i własności przemysłowej, bezpieczeństwa danych osobowych zostały uregulowane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
§ 3
Zakazane działania Użytkowników Forum
Jako sprzeczne z Zasadami korzystania z Forum należy uznać w szczególności:
a) podejmowanie przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Forum (np. dystrybucja wirusów). W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Moderator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Moderator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
b) rozsyłanie Spamu, treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego, jak również ;
c) zamieszczanie w Forum treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
d) publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej;
e) publikowanie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje;
f) dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Forum, w tym Kont innych Użytkowników, w szczególności poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Użytkowników,
g) używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby;
h) podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
i) naruszanie tajemnicy korespondencji;
j) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych oraz interesów Forum, Użytkowników lub osób trzecich, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
k) prowadzenie przez Użytkowników prywatnych konwersacji za pośrednictwem Forum;
l) powielanie tych samych treści (w szczególności ogłoszeń) w kilku wpisach (komentarzach);
m) inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, wyrządzające szkodę Moderatora, Użytkownika lub osób trzech, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Serwisu.
Moderator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Zasad korzystania z Forum.
Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Moderatora bądź innych osób odpowiednich kroków prawnych, a w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.
Moderator ma prawo do usuwania z Forum w każdym czasie zamieszczanych przez Użytkowników Danych (w szczególności komentarzy, wpisów, zdjęć, filmów, innych treści umieszczonych na Forum), które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. Usunięcie jakichkolwiek Danych z Forum nie wymaga podania przez Moderatora przyczyny.

§ 4
Zgłaszanie naruszenia Zasad korzystania z Forum
Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie związane z funkcjonowaniem Forum.
Zgłoszenia należy kierować za pomocą komentarza w kategorii Forum „Moderatorzy” albo na adres: admin@ppr.pl albo listownie: NASHNET Spółka Akcyjna, ul. Zemska 29 A /1 (54-438) Wrocław.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail);
b) treść zastrzeżenia wraz ze sprecyzowanym żądaniem;
c) krótkie uzasadnienie.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści i funkcjonowania Forum kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Moderatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania wszczętego na skutek zgłoszenia, Moderator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
§ 5
Postanowienia końcowe
Moderator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zasadach korzystania z Forum w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony na Forum. W przypadku braku akceptacji zmian w Zasadach korzystania z Forum, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian do Zasad korzystania z Forum oznacza ich akceptację.
Zasady korzystania z Forum stanowią Załącznik nr 2 oraz integralną część Regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę