aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

WWW.PPR.PL

 

FX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje e-usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn zm.), w serwisie internetowym znajdującym się w domenie www.ppr.pl („Serwis”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu wraz z wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią jego integralną część. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

§ 1
Definicje

1. Administrator – Administrator danych osobowych, zwany w dalszej części także Operatorem tj. FX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok 301 (90-437) Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000045667, NIP: 8942689827, REGON: 932691356, która świadczy usługi drogą elektroniczną;
2. Dane – treści, w szczególności informacje, artykuły, ogłoszenia, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Operator lub Użytkownik umieszcza w Serwisie;
3. Forum – integralna część Serwisu, umieszczona w domenie www.forum.ppr.pl;
4. Operator – oznacza Administratora danych;
5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
6. Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Operatora miejsce w systemie teleinformatycznym Serwisu, na które Użytkownik wprowadza dane i w ramach którego administruje danymi;
7. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi Załącznikami, o których mowa w jego treści;
8. Serwis – strona internetowa umieszczona w domenie www.ppr.pl, w ramach której Operator świadczony usługi drogą elektroniczną;
9. Spam – każda postać niechcianej wiadomości, w tym niezamówiona informacja handlowa, łańcuszki i piramidy;
10. Usługi – wszelkie świadczenia dostarczane drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;
11. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone przez Operatora usługi drogą elektroniczną;
12. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada unikalne Konto zabezpieczone hasłem;
13. Załączniki – dokumenty stanowiące integralną część Regulaminu tj. Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności oraz Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z Forum.

§ 2
Zakres Usług

1. Serwis jest rozbudowanym portalem internetowym, za pomocą którego Operator świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatne Usługi związane z tematyką rolniczą, a w tym umożliwia Użytkownikom przeglądanie i komentowanie Danych umieszczanych w Serwisie przez Operatora oraz innych Użytkowników, udostępnianie w Serwisie ogłoszeń, filmów oraz zdjęć, a także uczestniczenie w Forum dyskusyjnym.
2. Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą www.ppr.pl. Wydawcą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) jest Operator. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Operatora.

§ 3
Konto

1. Aby mieć dostęp do niektórych Usług Serwisu i korzystać z nich, należy się zarejestrować i założyć Konto. W formularzu rejestracyjnym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, zadeklarować wiek (Użytkownik powyżej/ poniżej 16 roku życia) – w przypadku Użytkowników poniżej 16 roku życia, rodzic/ opiekun prawny musi zaznaczyć elektroniczne pole z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na korzystanie przez dziecko z usług w Serwisie, oraz zaakceptować Regulamin. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu subskrypcji newsletter oraz otrzymywania materiałów marketingowych przez Serwis jest dobrowolne.
2. Zakładając Konto, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Operatora.
4. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, jak i korzystania z Kont należących do osób trzecich. Użytkownik może jednak łączyć się z Usługami świadczonymi przez Operatora za pośrednictwem usług osób trzecich (np. Facebooka) i przyznać Operatorowi prawo dostępu, przechowywania i wykorzystywania jego informacji w tej Usłudze zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego Konta.
6. Użytkownik, umieszczając w Serwisie swoje dane osobowe, zdjęcia lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Operatora, jak również upoważnia Operatora do wykorzystania tych informacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. W przypadku uprzedniego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika przez Operatora, odblokowanie lub założenie nowego Konta dla tego samego Użytkownika, wymaga uprzedniej zgody Administratora, która jest udzielana w odpowiedzi na prośbę Użytkownika zaadresowaną do Operatora w formie opisanej w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 4
Dane

1. W ramach Usług świadczonych w Serwisie, Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie różnych Danych m.in. poprzez dodawanie komentarzy, wpisów, ogłoszeń oraz korzystanie z Forum.
2. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Dane oświadcza, że nie naruszają one powszechnie obowiązującego prawa ani nie zmierzają do ich naruszenia, obejścia lub próby obejścia postanowień niniejszego Regulaminu ani norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów.
3. W przypadku umieszczenia w Serwisie Danych, mających charakter utworu (np. film) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Użytkownik udziela Operatorowi na czas nieokreślony w Polsce i poza jej granicami nieodpłatnej, niewyłącznej licencji w zakresie korzystania i używania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie przez Operatora na wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszej Umowy polach eksploatacji (w szczególności: obrotu, rozpowszechniania w każdej formie, udostępniania w Polsce i poza jej granicami, wykorzystywania całości lub dowolnych części, utrwalenia na jakimkolwiek nośniku, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką) oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku wykorzystania utworu, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu.
4. W przypadku Danych, które są umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie w imieniu i na rzecz osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie Danych, przedstawiających lub odnoszących się do osób trzech.
5. Operator może odmówić publikacji lub usunąć Dane (np. ogłoszenia, komentarze), które są niezgodne z niniejszym Regulaminem. Odmówienie publikacji lub usunięcie Danych nie wymaga podania przez Operatora przyczyny.

§ 5
Zakazane działania

1. Jako sprzeczne z Regulaminem należy uznać w szczególności:
a) podejmowanie przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu (np. dystrybucja wirusów). W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Operator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Operator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody;
b) rozsyłanie Spamu, treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego;
c) zamieszczanie w Serwisie treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie Danych (m.in. treści, zdjęć i filmów) o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
d) publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej;
e) publikowanie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje;
f) dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Serwisu, w tym Kont innych Użytkowników, w szczególności poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Użytkowników,
g) używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby;
h) podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;
i) naruszanie tajemnicy korespondencji;
j) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych oraz interesów Serwisu, Użytkowników lub osób trzecich, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
k) prowadzenie przez Użytkowników prywatnych konwersacji za pośrednictwem Serwisu;
l) powielanie tych samych treści (w szczególności ogłoszeń) w kilku wpisach (komentarzach);
m) inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, wyrządzające szkodę lub krzywdę Operatora, Użytkownika lub osób trzech.
2. Operator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Operatora bądź innych osób odpowiednich kroków prawnych, a w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.
4. Operator ma prawo do usuwania z Serwisu Danych (w szczególności zdjęć, filmów, innych treści umieszczonych na Koncie lub w Serwisie), które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 6
Odpowiedzialność Operatora

1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność publikowanych w Serwisie Danych, treści i informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Dane umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Operatora. Operator zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania Danych bądź usunięcia ich, jeśli są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego. Zredagowanie, skrócenie bądź usunięcie takich Danych nie wymaga podania przez Operatora przyczyny.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzech ani za wykorzystanie przez te osoby Danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Danych, zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników lub osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował nieprawdziwe lub naruszające prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu Dane (np. zdjęcia, filmy) innego Użytkownika lub osoby trzeciej.
6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe publikowane w Serwisie.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
9. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać w sposób opisany w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 7
Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Operator.
2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Operatora (Administratora) zostały opisane w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Ochrona prawnoautorska i własności przemysłowej

3. Zawartość Serwisu wraz z jego wszelkimi (pod)stronami, a w tym nazwa, logo, szata graficzna, układ publikowanych treści, znaki towarowe stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie:
a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
4. Korzystanie z treści publikowanych na (pod)stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

§ 8
Reklamacje i zapytania

1. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść reklamacje lub zapytanie związane z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje i zapytania należy kierować na adres e-mailowy Operatora: admin@ppr.pl albo listownie: FX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok 301 (90-437 Łódź.
3. Reklamacja (zapytanie) powinna zawierać następujące informacje:
a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail);
b) treść reklamacji (zapytania) wraz ze sprecyzowanym żądaniem;
c) uzasadnienie.
4. Wszelkie reklamacje i zapytania dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich odebrania. O wynikach postępowania reklamacyjnego, Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 10
Zaprzestanie korzystania z Konta

1. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu, wysyłając na adres e-mailowy Operatora: admin@ppr.pl albo listownie: FX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok 301 (90-437 Łódź wniosek o usunięcie Konta.
2. We wniosku o usunięcie Konta należy podać login do Konta, hasło oraz imię i nazwisko.

§ 11
Zmiana Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiany obowiązują z chwilą publikacji w Serwisie.
3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta.
4. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.

§ 12
Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono usunięte i zastąpione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory między Użytkownikami a Operatorem na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne polskie ze względu na siedzibę Operatora.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę