Reklama w Pierwszym Portalu Rolnym

23 sierpnia 2004

1. Formy reklamy:

  • Full banner
  • Button
  • Sky Scraper
  • Pole Tekstowe
  • Artykuł Reklamowy
  • Reklama 24h
  • Twoje miejsce na reklamę
  • Pokaż się innym
  • Inne usługi reklamowe

2. Specjalne produkty reklamowe
3. Wymagania techniczne
4. Regulamin
5. Cennik emisji usług reklamowych:

  • Reklama 24h
  • Twoje miejsce na reklamę
  • Pokaż się innym – wpis do bazy
  • Podstawowe produkty reklamowe

6.Kontakt:

e-mail:  marketing@ppr.pl

tel: +48 71 724 22 66

1. Formy reklamy

 1. Full banner– graficzny prostokąt reklamowy o maksymalnych rozmiarach 468 x 60pixeli, usytuowany centralnie na górze strony, w najbardziej widocznym miejscu, animowany lub statyczny, zawierający tekst reklamowy lub grafikę o maksymalnej pojemności do 30 kB,
 2. Button – graficzny kwadrat reklamowy o rozmiarach 140 x 125 pixeli, usytuowany po prawej części strony, animowany lub statyczny, zawierający tekst reklamowy lub grafikę o maksymalnej pojemności 10 kB. Na jednej stronie maksymalnie mogą znajdować się 3 buttony,
 3. Sky Scraper– graficzny prostokąt reklamowy o rozmiarach 140 x 600 pixeli, usytuowany po prawej części strony, zawierający grafikę reklamową o maksymalnej pojemności 40kB. Na stronie może znajdować się tylko jeden taki element. Podczas przewijania strony w dół Sky Scraper jest widoczna przez cały czas, dzięki czemu wzrasta czas oddziaływania,
 4. Pole Tekstowe– inaczej link do stron Reklamodawców, umieszczany na stronach Portalu ppr.pl, odnośniki do stron Reklamodawcy,
 5. Artykuł Reklamowy– umieszczony jest jako pierwsza wiadomość w wybranym serwisie Portalu przez cały czas emisji. Dodatkowo tytuł wiadomości umieszczony jest w tym czasie na stronie głównej portalu. Operator zastrzega sobie prawo do oznaczenia tekstu nagłówkiem "Tekst Sponsorowany" lub "Artykuł Sponsorowany".
 6. Reklama 24h *NOWOŚĆ - nowa forma jednodniowej reklamy na stronie głównej portalu w formie buttonu. Reklama 24h zapewnia promocję marki produktu lub firmy czy też zachęcenie użytkownika do kliknięcia i przejścia na inną stronę (Państwa stronę).
 7. Twoje miejsce na reklamę * NOWOŚĆ – Daje możliwość zakupu powierzchni reklamowych tylko w wybranych sekcjach, dzięki czemu reklama będzie precyzyjnie targetowana, sprzyjając redukcji kosztów przy jednoczesnej wyższej efektywności.
 8. Pokaż się innym *NOWOŚĆ - ogólnopolska baza firm związanych z polskim rolnictwem. Istnieją trzy rodzaje wpisów do bazy: podstawowy, rozszerzony i pełny. W bazie danych serwisu ppr.pl zamieszczane są następujące dane firm, m.in.: dane teleadresowe, logo, krótki opis firmy, link do własnych stron internetowych, adres e- mailowy oraz elektroniczna prezentacja firmy (wizytówka) zawierająca informacje o danej firmie, formularz kontaktowy oraz prezentację produktów.
 9. Inne usługi reklamowe– niestandardowe rozwiązania reklamowe i promocyjne takie jak artykuły reklamowe umieszczone w czasopismach branżowych, sponsoring konkursów, badania ankietowe, które są każdorazowo przedstawiane a warunki współpracy negocjowane.

2. Specjalne produkty reklamowe

Pierwszy Portal Rolny oferuje wykorzystanie możliwości Portalu ppr.pl dla realizacji niestandardowych rozwiązań reklamowych i promocyjnych, których warunki są każdorazowo negocjowane. Proponujemy możliwość objęcia patronatu nad wybranym serwisem tematycznym lub jego częścią, czyli podserwisem. Szczegółowe zasady współpracy w tym zakresie pomiędzy Pierwszym Portalem Rolnym,  a Sponsorem serwisu tematycznego są określone odrębną umową.

Sponsoring oznacza szereg działań przeprowadzanych w obrębie serwisu, które dzięki znacznemu stopniowi ukierunkowania i personalizacji spełniać będą, w jak największym stopniu, oczekiwania i wymagania Reklamodawcy. Są to m.in.:

 • możliwość posługiwania się określeniem Sponsor Serwisu;
 • miejsce na stronach wybranego serwisu na tzw. Button Sponsora, przeznaczone na logo Sponsora statyczne lub animowane (w formacie: jpg, gif, gif animowany, html, swf), o wielkości 140x140 pikseli i maksymalnej pojemności 10 kB, umiejscowione na lewej części strony nad paskiem nawigacji wybranego serwisu, z podpisem Sponsor Serwisu;
 • Artykuł sponsorowany - tekst o charakterze edukacyjnym na temat produktów Sponsora, wywiad z przedstawicielem Sponsora, komentarz Sponsora do sytuacji rynkowej, zawierający maksymalnie trzy grafiki (zdjęcia) o maksymalnej pojemności 18 kB. Utrzymywany jest on przez tydzień w aktualnościach wybranego serwisu, a następnie jest przenoszony do archiwum ppr.pl;
 • Reklama w czasopismach branżowych - tekst o charakterze reklamowym, charakteryzujący firmę lub jej produkt, zamieszczony we wskazanym czasopiśmie lub czasopismach ( tylko w tych z którymi ppr.pl ma podpisane umowy. Obecnie około 35 tytułów).
 • Link sponsorski - umieszczenie w artykułach nawiązujących do branży Sponsora odnośników prowadzących użytkowników do stron internetowych Sponsora;
 • Miniwitryny - specjalnie przygotowane strony www zawierające prezentacje
 • Ankiety i konkursy - przeprowadzane wspólnie z Portalem ppr.pl. Patronat medialny Pierwszego Portalu Rolnego nad imprezami wskazywanymi przez Sponsora lub jego produktów.

 

3. Wymagania Techniczne

FORMA REKLAMY

ROZMIAR

OBJĘTOŚĆ MAKSYMALNA

FORMAT PLIKÓW

DODATKOWE PARAMETRY

Full Banner

468 x 60 pixeli

30 kB

jpg, gif, gif animowany, html, swf

URL strony docelowej

Button

140 x 100 pixeli

10 kB

jpg, gif, gif animowany, html, swf

URL strony docelowej

Sky scraper

140 x 600 pixeli

40 kB

jpg, gif, gif animowany, html, swf

URL strony docelowej

Pole Tekstowe logo

maksymalnie 3 słowa lub grafika

10 kB

jpg, gif,html,

swf

URL strony docelowej

Artykuł Reklamowy

nielimitowana liczba znaków, może zawierać max. 3 elementy graficzne

18 kB

Tekst: txt, rtf

Grafika: jpg, gif

teksty o objętości większej niż 3 strony formatu A4 zamieszczane są w serwisie jako pliki do pobrania

 

4. Regulamin

§1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług reklamowych przez Pierwszy Portal Rolny z wykorzystaniem Portalu ppr.pl.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto poniższych określeń mają one znaczenie następujące:

 • Button – jedna z form reklamy emitowanych przez Pierwszy Portal Rolny , której wzór przedstawiono w załączniku nr 1 (Formy Reklamy) do niniejszego Regulaminu;
 • Cennik – cennik usług reklamowych świadczonych przez Pierwszy Portal Rolny , stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 • Emisja – pojawienie się przekazu reklamowego na ekranie użytkownika sieci Internet;
 • Formularz Przyjęcia Zamówienia – oferta  Pierwszy Portal Rolny zawierająca warunki umowy o świadczenie usług reklamowych; integralną częścią Formularza Przyjęcia Zamówienia jest niniejszy Regulamin;
 • Formularz Zamówienia – udostępniany przez  Pierwszy Portal Rolny osobom zainteresowanym zamieszczeniem reklamy w Portalu ppr.pl wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 w postaci elektronicznej służący do dokonania zamówienia usługi reklamowej świadczonej przez Pierwszy Portal Rolny ;
 • Full Banner – jedna z form reklamy emitowanych przez Pierwszy Portal Rolny , której wzór przedstawiono w załączniku nr 1 (Formy Reklamy) do niniejszego Regulaminu ;
 • Pole tekstowe – jedna z form reklamy emitowanych przez Pierwszy Portal Rolny , której wzór przedstawiono w załączniku nr 1 (Formy Reklamy) do niniejszego Regulaminu ;
 • Portal PPR.pl – portal internetowy  Pierwszy Portal Rolny umieszczony w sieci Internet pod adresem: www.ppr.pl;
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług reklamowych w Portalu ppr.pl umieszczonego w sieci Internet pod adresem: www.ppr.pl;
 • Serwis – podstrona Portalu ppr.pl zawierająca informacje treści uporządkowane tematycznie według tytułu Serwisu;  Pierwszy Portal Rolny oferuje swoim użytkownikom następujące Serwisy: Aktualności, Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Drobiarstwo, Przemysł Mięsny, Mleczarstwo, Weterynaria, Pasze, Maszyny i Opakowania, Nieruchomości, Rolnictwo Ekologiczne, Agroturystyka, Unia Europejska, Urzędy, Izby Rolnicze, Aukcje, Finanse, Prawo i Rachunkowość, Edukacja, Praca, Ogłoszenia, Imprezy Targowe.
 • Sky Scraper – jedna z form reklamy emitowanych przez Pierwszy Portal Rolny , której wzór przedstawiono w załączniku nr 1 (Formy Reklamy) do niniejszego Regulaminu ;
 • Zakładka – podstrona Serwisu.

3. Pierwszy Portal Rolny zawiera umowy o świadczenie usług reklamowych jedynie w celach bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą klienta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie dotyczą umów zawieranych z konsumentami.

§2
Usługi reklamowe

1.Pierwszy Portal Rolny świadczy usługi reklamowe z wykorzystaniem Portalu ppr.pl polegające na:

1.1 rozpowszechnianiu reklam – Emisja;
1.2 możliwości objęcia patronatu nad określonym Serwisem lub Zakładką Portalu ppr.pl (Sponsoring Serwisu);
1.3 możliwości objęcia patronatu nad konkursami organizowanymi przez Pierwsszy Portal Rolny z wykorzystaniem swojego portalu (Sponsoring Konkursu);
1.4 umieszczeniu reklamodawcy w galerii „ przyjaciele portalu”

2.Zasady świadczenia poszczególnych usług opisano poniżej.

§3
Emisja Reklam

1. Zasady ogólne.

1.1 Pierwszy Portal Rolny w swoim portalu umieszcza reklamy w formie: Pól Tekstowych, Full Bannerów, Buttonów, Sky Scraperów.
1.2 Wzory poszczególnych form przedstawiono w załączniku nr 1 (Formy Reklamy) do niniejszego Regulaminu .
1.3 Reklamy umieszczane są w Portalu ppr.pl w miejscach oznaczonych w Formularzu Przyjęcia Zamówienia.

2.Dostarczanie reklam i warunki techniczne.

2.1 Pierwszy Portal Rolny umieszcza w Portalu ppr.pl reklamy dostarczone przez klienta.
2.2 Materiały reklamowe przeznaczone do rozpowszechniania klient winien dostarczyć w następujących terminach:

2.2.1 reklamy zapisane w formacie jpg, gif, gif animowany - co najmniej na 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług;
2.2.2 reklamy zapisane w formacie flash - co najmniej na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług.

2.3 W przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia materiałów reklamowych termin rozpoczęcia świadczenia usług automatycznie przesuwa się o czas opóźnienia. 
2.4 Materiały reklamowe przeznaczone do rozpowszechniania winny być zapisane w formacie jpg, gif, gif animowany lub flash. Reklamy dostarczane w formie skompresowanej winny być dostarczane w formacie zip lub rar.
2.5 W przypadku materiałów reklamowych w formacje flash niezbędne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów reklamowych w prostym formacie graficznym (jpg, gif lub gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie formatów flash.
2.6 Do materiałów reklamowych przeznaczonych do rozpowszechniania w formie Full Bannera należy dołączyć także adres strony WWW, na który ma zostać przekierowany użytkownik. W przypadku braku takiej strony do Full Bannera może być przypisana, dostarczona przez klienta informacja tekstowa.
2.7 Warunki techniczne, które powinny spełniać dostarczane materiały reklamowe opisano w załączniku nr 2 (Wymagania Techniczne), do niniejszego Regulaminu.

3.Rozpowszechnianie reklam, treść reklam.

3.1 Pierwszy Portal Rolny rozpowszechnia reklamy w ilości i czasie określonym w Formularzu Przyjęcia Zamówienia.
3.2 Reklamy przeznaczone do rozpowszechniania nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3.3 Rozpowszechniane reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego pochodzącego od ppr.pl.
3.4 Pierwszy Portal Rolny ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem Portalu ppr.pl. może ponadto odmówić rozpowszechniania dostarczonej reklamy lub jej emisję zawiesić w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z prawem lub rozpowszechnianie jej może naruszyć chronione prawem dobra osób trzecich. W takim przypadku Pierwszy Portal Rolny niezwłocznie zawiadomi klienta o odmowie dystrybucji lub wstrzymaniu rozpowszechniania reklamy oraz o przyczynie tego wstrzymania. W przypadkach opisanych powyżej  Pierwszy Portal Rolny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z klientem umowy.
3.5 W przypadku opisanym w §3 pkt 3.4. klient ma prawo w terminie 7 od dnia otrzymania wiadomości o odmowie dystrybucji lub wstrzymaniu rozpowszechniania reklamy przedstawić Pierwszemu Portalowi Rolnemu nową wersję reklamy, którą  - w miarę technicznych możliwości - rozpowszechni w terminie późniejszym. Postanowienia §3 pkt 3.4. stosuje się odpowiednio.

§4
Sponsoring

1. Klient może objąć patronat nad określonym Serwisem lub Zakładką Portalu ppr.pl (Sponsoring Serwisu) lub określonym konkursem organizowanym przez Pierwszy Portal Rolny z wykorzystaniem swojego portalu (Sponsoring Konkursu). Zasady Sponsoringu Serwisu strony ustalają indywidualnie na podstawie odrębnej umowy.

§5
Zasady składania zamówień

1.W celu zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych z Pierwszym Portalem Rolnym klient wysyła za pomocą poczty elektronicznej wypełniony Formularz Zamówienia. Wysłanie Formularza Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu, w tym w szczególności opisanych w nim zasad zawierania umów. Zamówienia przyjmowane są również listem poleconym, lub droga bezpośrednich negocjacji.

2. Informacje podane przez klienta w Formularzu Zamówienia stanowią podstawę do ustalenia warunków umowy, która ma być zawarta pomiędzy klientem a ppr.pl.

3.Po otrzymaniu Formularza Zamówienia Pierwszego Portalu Rolnego :

3.1 przyjmuje zamówienie, o czym informuje klienta przesyłając Formularz Przyjęcia Zamówienia wraz z dołączonym do niego Regulaminem; lub
3.2 kontaktuje się z klientem (pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie) w celu ustalenia ostatecznych warunków umowy;
3.3 odmawia przyjęcia zamówienia, o czym informuje klienta pocztą elektroniczną.

4.W przypadku opisanym w §5 pkt 3.2. po ustaleniu ostatecznych warunków umowy Pierwszy Portal Rolny  wypełnia Formularz Przyjęcia Zamówienia, który (wraz z dołączonym do niego Regulaminem) stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych na rzecz klienta. W Formularzu Przyjęcia Zamówienia Pierwszy Portal Rolny  oznacza dzień, do którego klient może takiej oferty nie przyjąć.

5.Umowę o świadczenie usług reklamowych uważa się za zawartą:

5.1 z chwilą otrzymania przez klienta Formularza Przyjęcia Zamówienia - w przypadku opisanym w §5 pkt 3.1;
5.2 z chwilą upływu terminu, o którym mowa w §5 pkt 4. – w przypadku opisanym w §5 pkt 3.2., chyba że przed upływem tego terminu klient złoży oświadczenie o odmowie jej przyjęcia (milczące przyjęcie oferty).

§6
Zasady wykonywania usług

1. Pierwszy Portal Rolny  wykona usługi określone w Formularzu Przyjęcia Zamówienia po dokonaniu przez klienta następujących czynności:

1.1 zapłaty wynagrodzenia przez klienta; dla potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia klient przesyła do Pierwszemu Portalowi Rolnemu (za pomocą faxu lub pocztą) potwierdzenie dokonania przelewu;
1.2 dostarczenia materiałów reklamowych niezbędnych do wykonania usługi (w tym reklam) w odpowiedniej formie.

2. Pierwszy Portal Rolny zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi najpóźniej w terminie 3 dni od dostarczenia ostatniego z dokumentów, o których mowa w §6 pkt 1 Regulaminu.

3.W trakcie realizacji umowy, a także przez 7 dni po jej wykonaniu klientowi udostępniana jest informacja statystyczna dotycząca liczby zrealizowanych Emisji. Po zakończeniu realizacji usług klient otrzymuje pisemny raport z realizacji kampanii zawierający informacje o rzeczywistej liczbie Emisji.

4.Jeżeli planowana liczba Emisji nie została w pełni osiągnięta w czasie określonym umową, czas realizacji wydłuża się odpowiednio.

§7
Wynagrodzenie  Pierwszego Portalu Rolnego
 i zasady rozliczeń

1.Podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Pierwszego Portalu Rolnego z tytułu świadczenia usług reklamowych stanowi Cennik. Kwoty wynagrodzenia podane w Cenniku nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony przez Pierwszy Portal Rolny  w obowiązującej wysokości.

2.Wynagrodzenie  z tytułu świadczenia usług reklamowych w zakresie Emisji Reklam zależne jest czasu Emisji i miejsca umieszczenia reklamy w Portalu ppr.pl lub innych okoliczności wymienionych w Cenniku.

3.Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależna jest od rodzaju i ilości zamówionych opcji dodatkowych.

4.Wynagrodzenie  z tytułu niektórych usług reklamowych opisanych w Regulaminie może być negocjowane indywidualnie, co zaznaczono w Cenniku.

5.Klient ma prawo do rabatów od cen podstawowych. Wysokość rabatów, podstawy udzielenia rabatu oraz podmioty określone do korzystania z rabatów określa Cennik.

6.Pierwszy Portal Rolnyzastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia netto jest mniejsza od wartość wynagrodzenia minimalnego. Wartość wynagrodzenia minimalnego określa Cennik.

7.Wynagrodzenie płatne jest z góry, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Pierwszy Portal Rolny .

8.Wynagrodzenie jest płatne w wysokości, w terminie i na rachunek podany w Formularzu Przyjęcia Zamówienia. Na świadczone usługi reklamowej Pierwszy Portal Rolny  wystawi fakturę VAT. Akceptując niniejszy Regulamin klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

§8
Odstąpienie od wykonywania usług reklamowych

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Pierwszym Portalem Rolnym  umowy o świadczenie usług reklamowych od dnia zawarcia umowy do planowanej daty rozpoczęcia świadczenia usług, z tym że w przypadku gdy odstąpienie nastąpi po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, przysługuje zryczałtowane odszkodowanie w następującej wysokości:

1.1 w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu złożono w okresie do dnia 30 przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług - 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy;
1.2 w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu złożono w okresie od dnia 29 do dnia 14 przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług - 60% wynagrodzenia  wynikającego z umowy;
1.3 w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu złożono w okresie od dnia 14 do dnia 1 przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług - 80% wynagrodzenia  wynikającego z umowy;

2.Klient wykonuje prawo odstąpienia przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

3.W przypadku nie dokonania w terminie zapłaty wynagrodzenia przez klienta lub nie dostarczenia odpowiednich materiałów niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług, Pierwszy Portal Rolny  ma prawo odstąpić od zawartej z klientem umowy o świadczenie usług, bez konieczności wyznaczania klientowi dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia przewidzianego w art. 491 § 1 k.c.

§9
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Pierwszy Portal Rolny nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazów reklamowych rozpowszechnianych na zlecenia klienta na zasadach określonych Regulaminem.

3.Wszelkie spory wynikłe między stronami w związku z realizacją umów zawartych na zasadach określonych w Regulaminie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Pierwszego Portalu Rolnego.

4.Wszelkie zmiany treści umów zawartych na podstawie Regulaminu dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Cennik emisji usług reklamowych

Reklama 24h

150 zł doba

 

Twoje miejsce na reklamę  

Button - Cennik emisji tygodniowej

Aktualności

680 zł

Produkcja Zwierzęca, Mleczarstwo, Weterynaria, Unia Europejska, Finanse

500 zł

Produkcja Roślinna, Drobiarstwo, Agroturystyka, Praca

360 zł

Przemysł Mięsny, Pasze, Maszyny i Opakowania, Nieruchomości, Rolnictwo Ekologiczne, Urzędy, Izby Rolnicze, Prawo i Rachunkowość, Edukacja, Imprezy Targowe

250 zł

W przypadku podpisania umowy rocznej: 15% rabatu.

Pokaż się innym

Rodzaje wpisów do bazy

Rodzaj wpisu

Cena

 

 

 

 

Wpis podstawowy

 

 • Dane teleadresowe
 • Krotki opis firmy
 • Wpis do jednej branży
 • Wpis do jednej podbranży
 • Wyszukiwanie poprzez 1 słowo kluczowe
 • Wyszukiwanie poprzez 1 produkt
 • Wyszukiwanie poprzez dane teleadresowe

150 zł / rocznie

zamów

Wpis pełny 

 

 • Logo firmy
 • Dane teleadresowe
 • Mapka lokalizacyjna
 • Link do strony www
 • E-mail
 • Krótki opis firmy
 • Wpis do jednej branży
 • Wpis do jednej podbranży
 • Wyszukiwanie poprzez 3 słowa kluczowe
 • Wyszukiwanie poprzez 3 produkty
 • Możliwość dodawania dowolnej liczby ogłoszeń drobnych przez okres roku w serwisie www.ppr.pl – dział „Ogłoszenia”
 • Możliwość dodawania dowolnej liczby ogłoszeń drobnych przez okres roku  w serwisie www.ppr.pl – dział „Oferty Pracy”

250 zł /rocznie

zamów

Wpis gospodarstwa

 

 • Dane teleadresowe
 • Link do strony www
 • E-mail
 • Krotki opis działalności
 • Wpis do jednej branży
 • Wpis do jednej podbranży
 • Wyszukiwanie poprzez 3 słowa kluczowe
 • Wyszukiwanie poprzez 3 produkty

19 zł / rocznie

zamów

Opcje dodatkowe

     Wpis do kolejnej branży

     Wpis do kolejnej podbranży
     25 zł /rocznie

     25 zł /rocznie

Podstawowe produkty reklamowe

FORMA REKLAMY
POLE TEKSTOWE
Logo
BUTTON
FULL BANER
SKY SCRAPER
ARTYKUł REKLAMOWY
Abonament tygodniowy
I POZIOM CENOWY
Strona Główna
2400 zł
1900 zł
1800 zł
2300 zł
1800 zł *
II POZIOM CENOWY
Aktualności, Produkcja Roślinna
1200 zł
680 zł
1450 zł
1700 zł
 
III POZIOM CENOWY
Produkcja Zwierzęca, Mleczarstwo, Weterynaria, Finanse
750 zł
500 zł
950 zł
1300 zł
IV POZIOM CENOWY
Unia Europejska, Drobiarstwo, Agroturystyka, Praca
600 zł
360 zł
700 zł
950 zł
V POZIOM CENOWY
Przemysł Mięsny, Pasze, Maszyny i Opakowania, Nieruchomości, Rolnictwo Ekologiczne, Urzędy, Izby Rolnicze, Prawo i Rachunkowość, Edukacja, Imprezy Targowe
360 zł
250 zł
500 zł
740 zł

Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT 23%)
* po upływie tygodnia artykuł przenoszony jest do archiwum Portalu ppr.pl.

UWAGA: Przy podpisaniu umowy na okres 6-12 miesięcy istnieje możliwość negocjacji cenowych \
W zależności od wielkości zamówienia rabaty do negocjacji.


Kontakt w sprawie reklamy:


Dział marketingu i reklamy PPR.pl
e-mail: marketing@ppr.pl

tel: +48 724 22 66

fax. +48 71 724 29 70

POWIĄZANE

Jak poinformowało biuro prasowe AGROunii, spotkanie jej lidera Michała Kołodziej...

Würth Polska sukcesywnie rozwija swoją sieć sprzedaży. Hasłem przyświecającym ma...

Trwają obchody Jubileuszu 25-lecia działalności odrodzonych Izb Rolniczych w Pol...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę