aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ochrona Zwierząt - powrócić do propozycji przedstawionych w Przysusze

28 marca 2023
Ochrona Zwierząt - powrócić do propozycji przedstawionych w Przysusze

27 marca Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" przesłał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (UC 140). Związek zwrócił uwagę na następujące kwestie:

 1)     Jednym z wad naszego ustawodawstwa jest przyjmowanie w coraz większym stopniu ustaw zwanych „warzywniakami” czyli ustaw w ramach których zmienia się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt ustaw, choć pomiędzy ustawami brak związku legislacyjnego. Proponowana ustawa nie odbiega niestety od tej niechlubnej tradycji skoro dotyczy zarówno ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 154), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570) oraz ustawy ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412). Taki sposób konstrukcji powoduje dużą trudność we właściwym opiniowaniu całości projektu, zwłaszcza że wyznaczono bardzo krótki termin 7-dniowy. Zmiany w tych ustawach nie powinny być rozpatrywane łącznie w jednym projekcie ustawy, ale powinny być rozpatrywane w odrębnych projektów ustaw.

2) Art.2 ustawy pkt.2 projektu ustawy odnoszący się do art.7 ust.3 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przewidujący możliwość nagłego odbierania zwierząt czyli mienia przez organizacje społeczne jest nieakceptowalny, albowiem w państwie prawa takie uprawnienie powinny przysługiwać jedynie uprawnionym przedstawicielom państwa, a takowymi nie są przedstawiciele organizacji społecznych. Samo uzasadnienie projektu ustawy wskazuje na liczne patologie związane z odbieraniem zwierząt przez organizacje społeczne. Tym bardziej niezrozumiały jest pozostawienie tej możliwości oraz dodanie ust 3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jest obowiązany zawiadomić prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem, niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania tego zwierzęcia.

A zatem nie dość, że będzie można rolnikowi zabrać zwierzęta pod hasłem przypadku niecierpiącego zwłoki z tyłu rzekomego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, to na domiar złego rolnik będzie musiał się jeszcze tłumaczyć przed prokuraturą lub policją. Problem że organizacja społeczna może przesadzić w swej ocenie z tzw. znęcaniem, a nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Dlatego też zamiast ust.3 – 3a proponujemy powrócić do propozycji przedstawionych na Zgromadzeniu Polskiej Wsi z grudnia 2022 roku i przyjęcie zapisu art.7 ust.3 w brzmieniu:

żliwart.7 ust.3 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia lub upoważniony pracownik kierowanego przez niego powiatowego inspektor weterynarii, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia”

Konsekwencją ww. zapisu będzie wprowadzenia zmiany art.2 pkt.4 dotyczącego art.33 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt i przyjęcia nowego brzmienia:

W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

3) 3) Wątpliwości Związku budzą zapisy art.2 pkt. 5 (art.34 ust.4a i dalsze oraz at.40a i dalsze) wprowadzające obowiązki rejestracji w ubojni, w postaci cyfrowej, obrazu w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt we wszystkie dni w roku przez całą dobę. Dodatkowe wyposażenie ubojni ma na celu zwiększenie nadzoru nad procesem wyładunku zwierząt przywiezionych do ubojni oraz kontroli nad postępowaniem ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju. Te zapisy będą powodowały konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych, a także dodatkowych obciążeń biurokratycznych (przechowywania nośników przez 3 miesiące). Tymczasem to właśnie wysokie koszty działalności gospodarczej powoduje mniejszą rentowność i konkurencyjność polskim produktów także pochodzenia zwierzęcego w stosunku do zagranicznej konkurencji. Przypominamy w ponad 1 mln świń ubyło w ciągu jednego roku, m.in. ze względu na nieopłacalność produkcji.

4)     Art. 6. Projektowanej ustawy, stwierdza, iż W ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) zakład drobiu – zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429 w odniesieniu do ptaków z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), w tym wylęgarnię w rozumieniu art. 4 pkt 47 rozporządzenia 2016/429, zarejestrowany na podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 lub zatwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2016/429;”;

Definicja zakładu odnosi się do definicji unijnej, która brzmi zakład" oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub - w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu - środowisko lub miejsce, w którym - tymczasowo lub stale - utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny. A zatem w świetle tej definicji możliwe jest uznanie za zakład nawet w przypadku hodowli pojedynczych sztuk np. na własne potrzeby. Zapis ustawowy zatem powinien zawierać doprecyzowanie, iż nie dotyczy chowu lub hodowli pojedynczych sztuk na własne potrzeby.

Na koniec Związek stwierdza, że: choć doceniamy niektóre zapisy projektu jak np. zakaz stosowania nazwy, tytułu, odznaki, stroju, munduru lub jego elementy, mogące wprowadzać w błąd co do prywatnoprawnego charakteru organizacji społecznej i posiadanych przez nią uprawnień, przy odbieraniu zwierząt, tym niemniej uważamy że wymaga on głębokich zmian.


źródło: ZZR KORONA


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę