Adama_poleposition_15.03_30.04

Zasady skupu zbóż w 2001 roku

7 sierpnia 2001

Skup zbóż krajowych ze zbiorów w 2001 r. z dopłatami ARR do cen skupu, udzielanymi producentom, dokonywany jest w ramach działań interwencyjnych ARR w okresie od lipca do 31 października 2001 roku i obejmuje pszenicę i żyto spełniające wymagania ilościowe i jakościowe określone przez ARR. 

Do pobrania wzory formularzy (plik .doc): 

Prezentujemy szczegółowe zasady skupu w bieżącym sezonie. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

- Grupa producentów rolnych - zwana dalej "grupą" prowadząca działalność w myśl ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 88 z dnia 20 października 2000 roku poz. 983);

- Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub "grupa", prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa bądź przechowalnictwa zbóż, z którą Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego podpisał (OT ARR) umowę na skup zbóż ze zbiorów w 2001 roku z dopłatami dla producentów.

- Producent - osoba fizyczna, osoba prawna lub "grupa", która wyprodukowała zboże w użytkowanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

- Kredyt preferencyjny - kredyt na sfinansowanie skupu zbóż, do oprocentowania którego dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

- Dopłaty do cen skupu - kwoty środków finansowych udzielanych producentowi przez ARR, których wysokość uzależniona jest od miesiąca sprzedaży zboża przedsiębiorcy.

- Przedsiębiorstwo składowe - przedsiębiorstwo świadczące usługi składu w sposób określony w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114 z dnia 20 grudnia 2000 roku poz.1191).

- Dom składowy - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego w sposób określony w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114 z dnia 20 grudnia 2000 roku poz.1191).

- Dowód składowy - zbywalny przez indos dokument wydany przez dom składowy, składający się z dwóch części, z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie zboża złożonego na skład, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na tym zbożu.

- Zboże złożone na skład - zboże złożone w przedsiębiorstwie składowym, zgodnie z postanowieniami umowy składu i ustawy.

- ARR - Agencja Rynku Rolnego,
- OT ARR - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego,
- ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- GISiPAR - Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,
- WISiPAR- Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,

1. Skup zbóż krajowych ze zbiorów w 2001 r. z dopłatami ARR do cen skupu, udzielanymi producentom, dokonywany jest w ramach działań interwencyjnych ARR w okresie od lipca do 31 października 2001 roku i obejmuje pszenicę i żyto spełniające wymagania ilościowe i jakościowe określone przez ARR.

2. Dopłaty przysługują producentom zbóż, którzy dokonają ich sprzedaży przedsiębiorcom, z którymi OT ARR zawrą stosowne umowy na skup zbóż z dopłatami do cen skupu, udzielanymi producentom.

3. Skup dokonywany jest przez przedsiębiorców za środki pochodzące z kredytów preferencyjnych i mogą być one przeznaczone wyłącznie na zapłatę ceny netto (bez podatku VAT). Warunek ten nie dotyczy zakupów pszenicy i żyta na zapasy ARR. Nie dopuszcza się skupu zbóż, w systemie z dopłatą ARR dla producenta w ilości większej niż 8 ton z 1 ha powierzchni obsianej pszenicą i większej niż 4 tony z 1 ha powierzchni obsianej żytem, wykazanych w oświadczeniu producenta wg wagi rozliczeniowej.

4. Przedsiębiorcy dokonujący skupu zbóż z dopłatą ARR do cen skupu dla producentów są wybierani w drodze przetargów organizowanych przez Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego (OT ARR).

5. Przedsiębiorca przed przystąpieniem do przetargu dokona wpłaty wadium w wysokości 3 zł za tonę oferowanej ilości zbóż, nie więcej jednak niż 20 tys. zł, które stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy z OT ARR.

6. Wadium zostaje przejęte przez ARR w sytuacji przyjęcia oferty i nie podpisania przez przedsiębiorcę umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. W przypadku nie przyjęcia przez OT ARR oferty, zwrot wadium nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Wybrany w drodze przetargu przedsiębiorca, dokona zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zawartej z ARR, w tym dostarczenia umowy kredytowej w terminie określonym przez Agencję Rynku Rolnego w postaci kaucji gotówkowej, w wysokości 3 zł za 1 tonę umownej ilości zboża, nie większej niż 20 tys. zł.

9. Wpłacone wadium Agencja Rynku Rolnego zaliczy na poczet kaucji gotówkowej.

10. W przypadku nie dostarczenia umowy kredytowej w wyznaczonym terminie umowa zawarta z OT ARR traci ważność. W tym przypadku Agencja Rynku Rolnego dokona przejęcia 50% kwoty wpłaconej kaucji nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

11. Kaucja będzie zwrócona, bez odsetek, po należytym wykonaniu umowy, nie później niż do 31 stycznia 2002 roku.

12. Warunkiem podpisania umowy z OT ARR na skup zbóż z dopłatą do cen skupu dla producentów jest przedstawienie Agencji Rynku Rolnego ważnego na okres skupu i przechowywania świadectwa atestacji magazynu /ów przedsiębiorcy, wydanego przez WISiPAR.

13. Przedsiębiorca, z którym OT ARR zawrze stosowną umowę zobowiązany jest do prowadzenia skupu zbóż krajowych od producentów krajowych w imieniu własnym, na własny koszt i ryzyko.

14. Przedsiębiorca nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub w części osobie trzeciej bez pisemnej zgody OT ARR.

15. Przed podpisaniem umowy, przedsiębiorca, który jest jednocześnie producentem zbóż złoży w Agencji Rynku Rolnego oświadczenie (wg wzoru ARR stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszych zasad) dotyczące użytkowanej powierzchni gruntów (we wszystkich formach użytkowania - własność, dzierżawa, inne), zaświadczone przez Urząd Gminy. W tym celu przedsiębiorca przedłoży we właściwym Urzędzie Gminy wymagane dokumenty potwierdzające powierzchnię i formę użytkowania gruntów.

16. Przedsiębiorca dokonujący skupu zbóż z dopłatą ARR do cen skupu, zobowiązany jest stosować ceny skupu nie niższe niż minimalne ustalone na 2001 rok, tj. dla:

pszenicy 510 *zł/t;
żyta 355 * zł/t,

przy parametrach jakościowych określonych przez ARR.

* - cena netto.

17. Ustala się następujące wysokości stawek dopłat do cen skupu w zależności od miesiąca, w którym nastąpi sprzedaż zboża przedsiębiorcy, przez producenta:

                                                lipiec/sierpień wrzesień, październik

- pszenica                                 90 zł/t 100 zł/t 110 zł/t

- żyto                                        65 zł/t 70 zł/t 75 zł/t

18. Suma ceny skupu stosowanej przez przedsiębiorcę i stawki dopłaty do cen skupu należnej producentowi w danym miesiącu nie może przekraczać poziomu:

                                                lipiec/sierpień wrzesień, październik

- dla pszenicy                            600 zł/t 610 zł/t 620 zł/t

- dla żyta                                   420 zł/t 425 zł/t 430 zł/t

19. W przypadku gdy cena skupu pszenicy przekroczy poziom 510 zł/t, a cena żyta poziom 355 zł/t, stawki dopłaty do cen skupu należne producentom w danym miesiącu pomniejszane są o nadwyżkę ponad dopuszczalny poziom.

20. Podstawą do naliczenia kwoty dopłat jest waga rozliczeniowa sprzedanych zbóż, wyliczona z dokładnością do 1 kg, na podstawie tabeli przeliczeń określonej przez ARR stanowiącej załącznik do umowy zawartej z OT ARR.

21. Kwotę należnych producentom dopłat nalicza przedsiębiorca, realizujący umowę z OT ARR.

22. Producent uprawniony jest do uzyskania dopłaty do cen skupu zbóż do ilości nie większej niż 8 ton z 1 ha powierzchni obsianej pszenicą i nie większej niż 4 tony z 1 ha powierzchni obsianej żytem, wskazanych w oświadczeniu producenta, liczonych wg wagi rozliczeniowej,

23. W przypadku gdy skupione zboże cechuje się wilgotnością poniżej 14,5% i zanieczyszczeniami ogółem poniżej 6,0%, wagą przyjętą do dokonania dopłat dla producentów zbóż jest waga rozliczeniowa równa wadze dostawy zboża do magazynu przedsiębiorcy.

24. Ustala się następujące zasady prowadzenia i dokumentowania skupu:

    1) przedsiębiorca skupi zboże, spełniające wymagania jakościowe określone przez ARR, wyłącznie od producentów krajowych, którzy złożą oświadczenie, według określonego przez Agencję Rynku Rolnego wzoru, którego druk przedsiębiorca zobowiązany jest udostępnić producentom;
    2) przedsiębiorca nie może skupić od producenta zbóż ilości większej niż 8 ton z 1 ha powierzchni obsianej pszenicą i większej niż 4 tony z 1 ha powierzchni obsianej żytem wg wagi rozliczeniowej.
    3) partia dostawy jednego rodzaju zboża, na jednym środku transportu, przyjęta od jednego dostawcy, skupionego w jednym dniu dostawy, potwierdzona jednym dowodem dostawy zboża do magazynu, liczona wg wagi dostawy, nie może być mniejsza niż 3 tony;
    4) w jednym magazynie, z jednym punktem przyjęcia, w tym samym czasie skup może prowadzić tylko jeden przedsiębiorca.
    5) waga dostawy jest to waga ziarna dostarczona do punktu skupu przez producenta i jest podstawą do jej przeliczenia na wagę rozliczeniową oraz do zastosowania przez przedsiębiorcę ewentualnych potrąceń od proponowanej ceny skupu;
    6) przy każdej dostawie zboża, producent zobowiązany jest przedstawić oryginał oświadczenia producenta wg wzoru ARR, zaświadczonego przez Urząd Gminy, którym będzie się posługiwał wobec wszystkich przedsiębiorców, którym sprzeda zboże w systemie z dopłatą Agencji Rynku Rolnego. Nie dopuszcza się posługiwania wieloma egzemplarzami oświadczenia producenta.
    7) po pierwszej dostawie zboża, na obszarze każdego Oddziału Terenowego ARR, przedsiębiorca wykona kserokopię lub odpis oświadczenia producenta i prześle do OT ARR, z którym podpisał umowę, w terminie do piątku następnego tygodnia.
    8) na oświadczeniu producenta przedsiębiorca potwierdza każdorazowo datę dostawy i nr dowodu dostawy, rodzaj zboża, wagę dostawy i wagę rozliczeniową dostarczonego zboża, kwotę należnej producentowi dopłaty, imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, nazwę Oddziału Terenowego ARR na obszarze którego dokonano sprzedaży oraz każdorazowo sporządza kserokopię lub odpis oświadczenia, który pozostawia w swoich dokumentach;
    9) przedsiębiorca nie może skupować zboża wyprodukowanego w gospodarstwie stanowiącym jego własność bądź w gospodarstwie, którego jest współwłaścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem;
    10) przedsiębiorca, jako "grupa" może dokonywać skupu zbóż na warunkach określonych w niniejszych zasadach, od producentów nie będących jej członkami, a także dokonywać skupu zbóż od członków "grupy". W przypadku skupu zbóż od członków "grupy", do uzyskania dopłaty uprawnieni będą poszczególni jej członkowie. Skupione zboże od swoich członków, którzy otrzymali dopłaty, nie może być sprzedane przez "grupę" powtórnie w systemie skupu zbóż z dopłatą ARR.
    11) producent jako "grupa", może dokonać sprzedaży zbóż wyprodukowanych przez jej członków w systemie skupu zbóż z dopłatą ARR innym przedsiębiorcom. W tym przypadku dopłatę do sprzedanego zboża otrzyma "grupa" a do oświadczenia producenta "grupa" zobowiązana jest dołączyć wykaz członków "grupy" wraz numerami identyfikacji podatkowej (NIP).
    12) przedsiębiorca, może dokonywać skupu zbóż z dopłatą ARR do cen skupu, ze zbiorów w 2001 roku do dnia 31 października 2001 roku, złożonych na skład w przedsiębiorstwie składowym na podstawie umowy składu. W tym przypadku dopuszcza się przeniesienie własności zboża złożonego na skład wyłącznie przez pierwszy indos rewersu dowodu składowego.
    13) producenci, którzy sprzedadzą zboże złożone na skład, przez złożenie pierwszego indosu rewersu dowodu składowego, otrzymają dopłatę do cen skupu ARR, której wysokość uzależniona jest od miesiąca indosowania wyłącznie pierwszego rewersu dowodu składowego na rzecz przedsiębiorcy.
    14) przedsiębiorca nie może, realizując umowę zawartą z OT ARR, dokonywać skupu zbóż przyjętych wcześniej do przechowywania.
Zastrzeżenie to nie dotyczy skupu zbóż złożonych na skład w przedsiębiorstwie składowym.
    15) przedsiębiorca od jednego producenta nie może skupić więcej niż 25 % umownej ilości skupu zbóż dla danego magazynu;
Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków dokonywania skupu od "grupy" oraz skupu zbóż złożonych na skład.
    16) skup zbóż dokumentowany jest:

a. dowodami dostawy, zawierającymi następujące dane:

- kolejny numer (numeracja ciągła w okresie realizacji skupu)
- datę,
- NIP,
- nazwisko lub nazwa producenta,
- imię producenta (w przypadku osób fizycznych),
- adres producenta: województwo, gmina, poczta, kod, miejscowość, ulica, nr domu,
- suma gruntów ornych zaświadczonych przez Urzędy Gmin (ha)
w tym:
        - obsianych pszenicą (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,
        - obsianych żytem (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,
- ilość (waga dostawy i waga rozliczeniowa) i rodzaj zboża ze stwierdzeniem, że skupione zboże odpowiada parametrom określonym przez ARR,
- cenę jednostkową,
- cenę zakupu po potrąceniach za obniżoną jakość zboża z tytułu nadmiernej wilgotności i zanieczyszczeń (o których mowa w pkt. 34),
- poziom wilgotności dostarczonego zboża (%),
- poziom zanieczyszczeń dostarczonego zboża - ogółem, w tym: nieużyteczne (%);
- kwotę do zapłaty (brutto),
- kwotę dopłaty ARR dla producenta wyliczoną przez przedsiębiorcę wg wzoru: waga rozliczeniowa (tony) x wysokość stawki dopłaty do cen skupu w miesiącu sprzedaży zboża,
- podpis producenta lub osoby która dostarczyła zboże,
- podpis przedsiębiorcy.

b. pierwszym indosem rewersu dowodu składowego poświadczonym przez dom składowy o dokonanym wpisie jego treści do księgi składowej, (Dotyczy tylko skupu z użyciem dowodów składowych).
c. fakturami VAT lub/i fakturami VAT RR,
d. oświadczeniami producentów.

17) dowód dostawy wystawiany jest w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje producent;
18) faktury, dowód dostawy i wszystkie dokumenty dotyczące realizacji skupu muszą zawierać adnotację "Skup z dopłatą ARR dla producenta";
19) przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić OT ARR*:

a) oryginał zbiorczego zestawienia dowodów dostaw, odrębnie dla każdego rodzaju zboża, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy oraz kopie dowodów dostaw za każdy miniony tydzień skupu w terminie najpóźniej do piątku, następnego tygodnia, zawierające:

- liczbę porządkową,
- kolejny numer dowodu dostawy,
- datę wystawienia dowodów dostaw,
- NIP,
- nazwisko lub nazwę producenta,
- imię producenta (w przypadku osób fizycznych),
- adres producenta: województwo, gmina, poczta, kod, miejscowość, ulica, nr domu,
- stwierdzenie czy producent jest "grupą",
- suma gruntów ornych (ha), zaświadczonych przez Urzędy Gmin,
w tym:
        - pow. obsiana pszenicą (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,
        - pow. obsiana żytem (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,
- ilość (waga dostawy i waga rozliczeniowa) i rodzaj zboża,
- cenę jednostkową,
- cenę zakupu po potrąceniach za obniżoną jakość zboża z tytułu nadmiernej wilgotności i zanieczyszczeń (o których mowa w pkt. 35),
- poziom wilgotności dostarczonego zboża (%);
- poziom zanieczyszczeń dostarczonego zboża - ogółem, w tym: nieużyteczne (%);
- kwotę do zapłaty (brutto),
- kwotę dopłaty ARR dla producenta,

lub/i
b) oryginał zbiorczego zestawienia dowodów składowych, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy oraz kserokopie tych dowodów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dom składowy i przedsiębiorcę zawierających następujące dane:

- nazwę domu składowego,
- adres domu składowego,
- NIP domu składowego,
- nr dowodu składowego zgodny z nr bieżącym księgi składowej,
- nazwisko lub nazwę producenta (składającego),
- imię producenta (w przypadku osób fizycznych),
- NIP,
- adres producenta: województwo, gmina, poczta, kod, miejscowość, ulica, nr domu
- suma gruntów ornych zaświadczona przez Urzędy Gmin (ha),
w tym:
        - obsianych pszenicą (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,
        - obsianych żytem (ha) - zgodnie z oświadczeniem producenta,

- ilość (tony) i rodzaj zboża,
- parametry jakościowe, w tym:
- poziom wilgotności dostarczonego zboża (%),
- poziom zanieczyszczeń dostarczonego zboża - ogółem, w tym: nie użyteczne (%),
- kwotę do zapłaty (brutto)
- kwotę dopłaty ARR dla producenta,
- podpis przedsiębiorcy.

25. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania całej dokumentacji skupu, przez okres pięciu lat.

26. Dopłaty do cen skupu dla producenta wypłaci Oddział Terenowy ARR właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania (zameldowania) lub siedziby producenta (dot. osób prawnych).

27. W zakresie i celu określonym w umowie na skup z dopłatą ARR, przedsiębiorca przetwarzać będzie dane osobowe producentów zbóż na zasadach określonych w odrębnej umowie stanowiącej Załącznik Nr 5 do umowy.

28. Agencja Rynku Rolnego dokona dopłat do sprzedanego zboża przez producenta tylko do ilości nie większej niż 8 ton z 1 ha powierzchni obsianej pszenicą i nie większej niż 4 tony z 1 ha powierzchni obsianej żytem, wskazanych w oświadczeniu producenta, liczonych wg wagi rozliczeniowej.

29. Właściwy terytorialnie Oddział Terenowy ARR przekaże jednorazowo kwoty należnych producentowi dopłat do banku, na rachunek wskazany na oświadczeniu producenta, w terminie do 30 dni kalendarzowych w przypadku gdy producent dokonał sprzedaży zboża tylko na terenie Oddziału Terenowego właściwego terytorialnie dla jego miejsca zamieszkania / siedziby, lub do 60 dni kalendarzowych w przypadku gdy producent dokonał sprzedaży zboża na terenie innego / innych OT ARR, od daty dostarczenia przez producenta (listem poleconym - za potwierdzeniem zwrotnym lub osobiście) kompletnych, wymaganych przez Agencję Rynku Rolnego, nie później niż do 15 listopada, następujących dokumentów:

        a. kserokopii faktur VAT lub/ i faktur VAT RR, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez producenta;
        b. kserokopii dowodów składowych (pierwszego indosu rewersu), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dom składowy i producenta. (Dotyczy tylko skupu zbóż z użyciem dowodów składowych);
        c. oryginału oświadczenia producenta, wg wzoru ARR (kserokopię oświadczenia zatrzymuje producent do kontroli przez okres 5 lat);
        d. rachunku (wg wzoru ARR stanowiącego Załącznik nr 1 do "Oświadczenia producenta") wystawionego przez producenta prowadzącego ewidencję księgową i producenta jako "grupa". Rachunek sporządza się w 3 egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) odrębnie dla każdego OT ARR, na terenie którego dokonano sprzedaży zbóż. Oryginał + 1 kopię rachunku producent dostarcza wraz z pozostałymi dowodami wymienionymi w ppkt a, b, c do OT ARR, właściwego terytorialnie dla siedziby producenta, dokonującego wypłaty dopłat. Druga kopia stanowi dowód księgowy do ujęcia dopłaty w ewidencji księgowej producenta. Rachunek sporządza się w oparciu o dowody dostaw i oświadczenie producenta;
        e. wniosku (wg wzoru ARR stanowiącego Załącznik nr 2 do "Oświadczenia producenta") wystawionego przez producenta nie prowadzącego ewidencji księgowej (rolnicy ryczałtowi), o wypłatę dopłat do cen skupu zbóż ze zbiorów w 2001 roku. Wniosek sporządza producent w oparciu o dowody dostaw i oświadczenie producenta. Producent dostarcza wniosek do OT ARR właściwego terytorialnie wg miejsca zamieszkania, który dokona wypłaty dopłat.

30. Po zakończeniu sprzedaży zboża, potwierdzonej stosownym podpisem na oświadczeniu producenta, dostawy zbóż w systemie z dopłatą ARR nie będą realizowane.

31. Przedsiębiorca zobowiązany jest w umowach zawartych z OT ARR do zadeklarowania umownej ilości skupu zbóż w poszczególnych miesiącach wg wagi netto. Zmiany miesięcznych limitów skupu zbóż mogą następować za pisemną zgodą właściwych dla punktów skupu / magazynów przedsiębiorcy, Oddziałów Terenowych ARR.

32. Podstawę do rozliczenia umownej ilości skupu zbóż stanowi waga netto zboża przyjętego do magazynu, o parametrach jakościowych wymaganych przez ARR, o których mowa w pkt. 34.

33. W ciągu 14 dni od zakończenia skupu, przedsiębiorca poinformuje pisemnie OT ARR, o ilości skupionego zboża wg wagi netto odrębnie dla każdego rodzaju.

34. Przedsiębiorca skupujący zboże w systemie skup z dopłatą ARR dla producenta w 2001 roku, może wybrać do stosowania jeden z dwóch n.w. zakresów jakościowych.

Wybór zakresu jakościowego nie powoduje zmiany cen, o których mowa w pkt 16 i wysokości dopłat, o których mowa w pkt 17.

a) Pierwszy zakres wyróżnia następujące parametry jakościowe:

1) dla pszenicy

- ilość glutenu 
- rozpływalność glutenu 
- liczba opadania 
- wilgotność 
- zanieczyszczenia ogółem,
          w tym nieużyteczne:
                    w tym: szkodliwe dla zdrowia
          w tym: sporysz
- wyrównanie ziarna lub *
- gęstość ziarna w stanie zsypnym

- nie mniej niż 26%
- nie więcej niż 10 mm
- nie mniej niż 220 sek.
- nie więcej niż 14,5%
- nie więcej niż 6,0%
- nie więcej niż 2,0%
- nie więcej niż 0,5%
- nie więcej niż 0,05%
- nie mniej niż 75%
- nie mniej niż 76 kg/hl

2) dla żyta

- liczba opadania 
- wilgotność 
- zanieczyszczenia ogółem,
          w tym nieużyteczne:
                    w tym: szkodliwe dla zdrowia
          w tym: sporysz
- wyrównanie ziarna lub *
- gęstość ziarna w stanie zsypnym

- nie mniej niż 110 sek.
- nie więcej niż 14,5%
- nie więcej niż 6,0%
- nie więcej niż 2,0%
- nie więcej niż 0,5%
- nie więcej niż 0,05%
- nie mniej niż 70%
- nie mniej niż 71 kg/hl

Ziarno pszenicy i żyta powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie oraz wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem.

* - Uwaga:

1) W jednym magazynie dopuszcza się możliwość stosowania jednego wyróżnika oceny ziarna tj. gęstości w stanie zsypnym lub wyrównania.
2) Od 2002 roku oznaczanie zanieczyszczeń wg klasyfikacji określonych w PN-R-74 103 - Pszenica zwyczajna i PN-R-74 102 - Żyto.

Zamierzenia te ARR potwierdzi po zakończeniu skupu w 2001 roku.

b) Drugi zakres wyróżnia następujące parametry jakościowe:

1) dla pszenicy

- zawartość białka w s.m.
- wskaźnik sedymentacyjny 
- liczba opadania 
- wilgotność 
- zanieczyszczenia ogółem,
          w tym nieużyteczne:
                    w tym: szkodliwe dla zdrowia
          w tym: sporysz
- gęstość ziarna w stanie zsypnym

- nie mniej niż 11,5%
- nie mniej niż 25
- nie mniej niż 220 sek.
- nie więcej niż 14,5%
- nie więcej niż 6,0%
- nie więcej niż 2,0%
- nie więcej niż 0,5%
- nie więcej niż 0,05%
- nie mniej niż 76 kg/hl

2) dla żyta

- liczba opadania 
- wilgotność 
- zanieczyszczenia ogółem,
          w tym nieużyteczne:
                    w tym: szkodliwe dla zdrowia
          w tym: sporysz
- gęstość ziarna w stanie zsypnym

- nie mniej niż 110 sek.
- nie więcej niż 14,5%
- nie więcej niż 6,0%
- nie więcej niż 2,0%
- nie więcej niż 0,5%
- nie więcej niż 0,05%
- nie mniej niż 71 kg/hl

Ziarno pszenicy i żyta powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie oraz wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy widocznych nieuzbrojonym okiem.

Metody oznaczania poszczególnych wyróżników jakościowych określone są w załączniku nr 1 do umowy na skup zbóż przez przedsiębiorców, ze zbiorów w 2001 roku, z zastosowaniem dopłat ARR do cen skupu udzielanymi producentom.

Uwaga: *- Od 2002 roku oznaczanie zanieczyszczeń wg klasyfikacji określonych w PN-R-74 103 - Pszenica zwyczajna i PN-R-74 102 - Żyto.

Zamierzenia te ARR potwierdzi po zakończeniu skupu w 2001 roku.

35. Dopuszcza się możliwość skupu zbóż o wilgotności ziarna do 21,5 %, zanieczyszczeniach ogółem do 12,0% w tym: zanieczyszczeniach nieużytecznych do 3,0% z zastosowaniem potrąceń od proponowanej ceny skupu przez przedsiębiorcę wg następującej zasady:

1) przy wilgotności wyższej niż 14,5% stosuje się potrącenie 2,0% od proponowanej ceny skupu ustalonej przez przedsiębiorcę, za każdy rozpoczęty 1,0% wilgotności;
2) przy zanieczyszczeniach ogółem wyższych niż 6,0%, stosuje się potrącenie 1,0% od proponowanej ceny skupu ustalonej przez przedsiębiorcę za każdy rozpoczęty 1,0% zanieczyszczeń ogółem;
3) przy zanieczyszczeniach ogółem wyższych niż 6,0% w tym zanieczyszczeniach nieużytecznych od 2,1% do 3,0% potrącenie dodatkowo wyniesie 1,5% proponowanej ceny skupu;
4) przy zanieczyszczeniach ogółem do 6,0% w tym zanieczyszczeniach nieużytecznych od 2,1% do 3,0% potrącenie wyniesie 1,5% proponowanej ceny skupu;

36. Przedsiębiorca zobowiązany jest wywiesić w widocznym miejscu, na tablicy informacyjnej w punkcie skupu zasady i warunki skupu zbóż w 2001 roku oraz zasady wypłacania producentom dopłat ARR do cen skupu wg wzoru ARR.

37. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia skupu po dacie zawarcia umowy kredytowej, w terminie gwarantującym zapłatę za dostarczone zboże w ciągu 14 dni od daty dostawy i jego zakończenia nie później niż 31 października 2001 r.

38. Przedsiębiorca zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia skupu powiadomić o jego uruchomieniu pisemnie OT ARR i Urzędy Gmin, właściwe dla lokalizacji punktów skupu.

39. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania ciągłości prowadzonego skupu w czasie trwania umowy, tj. do momentu skupienia umownej ilości zbóż, nie dłużej niż do 31 października. Za ciągłość działalności skupowej przyjmuje się minimalny okres trwania skupu w dni robocze w wymiarze 8 godzin/dobę. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przedsiębiorcy zachowanie ciągłości skupu, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania OT ARR oraz producentów o dacie jego wznowienia.

40. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania do godz.10.00. faxem, codziennego meldunku drukowanego z programu komputerowego, wielkości dokonanego skupu za miniony dzień (narastająco wg wagi rozliczeniowej). W przypadku nie korzystania z komputerowego programu Agencji, meldunek należy przesłać faxem wg określonego przez OT ARR wzoru.

41. Przy dostawach zbóż przyjętych do magazynu, przedsiębiorca zobowiązany jest, na życzenie producenta wydać mu wtórnik próby dostarczonego przez niego zboża i przechowywać próbę referencyjną przez min. 14 dni roboczych, licząc od daty wydania dostawcy oceny jakościowej zboża przez przedsiębiorcę.

W przypadkach spornych co do jakości dostarczonego zboża, producent w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania od przedsiębiorcy oceny jakościowej sprzedanego zboża, ma prawo zgłoszenia ewentualnych reklamacji do właściwego dla lokalizacji magazynu WISiPAR. Ostateczna i obowiązująca będzie ocena jakości przeprowadzona przez właściwy dla lokalizacji magazynu WISiPAR;

W przypadku stwierdzenia jakości lepszej, w zakresie parametrów co do których zastosowano potrącenie od ceny skupu, niż zapisano w dowodzie dostawy, koszty oceny jakości ziarna ponosi przedsiębiorca.

W przypadku stwierdzenia jakości równej lub gorszej w zakresie parametrów, co do których zastosowano potrącenie od ceny skupu, niż zapisano w dowodzie dostawy, koszty oceny jakości ziarna ponosi producent.

42. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty, na rachunek bankowy producenta, w terminie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach regulujących preferencyjne finansowanie skupu i przechowywanie zbóż, na podstawie których zaciągnął kredyt.

43. Nie dopuszcza się rozliczeń przedsiębiorcy z producentem poprzez dokonywanie kompensaty wierzytelności - z wyjątkiem potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

44. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania bankom kredytującym wykazów producentów, od których dokonał skupu zbóż, za środki w ramach udzielonego kredytu, za każdy miniony tydzień skupu, w terminie najpóźniej do piątku następnego tygodnia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

45. Przedsiębiorca przed rozdysponowaniem skupionego zboża zobowiązany jest do jego przewłaszczenia na rzecz banku kredytującego.

W tym celu bank kredytujący może zażądać stosownego zaświadczenia potwierdzającego ilość i jakość skupionego zboża w ramach umowy kredytowej.

1) Zaświadczenie może być wydane przez właściwy terytorialnie dla przedsiębiorcy WISiPAR lub inne wyspecjalizowane i uprawnione firmy, których dokumenty uznawane są w obrocie wewnętrznym i zagranicznym.
2) Pobieranie prób skupionego zboża w celu dokonania oceny jakości należy dokonywać zgodnie z zasadami opracowanymi przez GISiPAR, stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszych zasad,
3) Wymóg przedłożenia bankowi kredytującemu stosownego zaświadczenia potwierdzającego ilość i jakość skupionego zboża powinien być określony w umowie kredytowej,
4) Zaświadczenie potwierdzające ilość i jakość skupionego zboża może być wystawione po zakończeniu całości skupu lub skupu w ramach wykorzystanej transzy kredytowej.

46. W przypadku zbycia bądź przetworzenia przez kredytobiorcę części lub całości skupionego zboża i korzystania z kredytu w części nie mającej pokrycia w stanie zapasów będą zastosowane sankcje wynikające z umów zawartych przez ARiMR z bankami.

47. ARiMR zobowiąże banki kredytujące do przedkładania, w okresie kredytowania, informacji o średnich miesięcznych stanach skupionych zbóż (pszenicy i żyta).

48. W ciągu 14 dni po zakończeniu skupu, przedsiębiorca dostarczy do OT ARR oświadczenie, potwierdzone przez bank, o kwocie wykorzystania kredytu preferencyjnego na skup zbóż w ramach realizacji umowy zawartej z ARR.

49. Skupione zboże w systemie z dopłatą ARR musi być oznakowane i odrębnie składowane w określonych w umowie magazynach oraz może być poddane kontroli ilościowo-jakościowej.

50. Kontrolę skupu zbóż w ramach umów zawartych z OT ARR prowadzić będą ARR, WISiPAR, ARiMR, banki kredytujące oraz inne upoważnione instytucje.

51. W przypadku stwierdzenia przynajmniej jednego z n/ w przypadków tj.:

1) stosowania przez przedsiębiorcę cen skupu zbóż niższych niż minimalne obowiązujące w 2001 roku;
2) stosowania przez przedsiębiorcę potrąceń od proponowanej ceny skupu niezgodnych z zasadami określonymi przez ARR;
3) stosowania przez przedsiębiorcę rozliczeń z producentem poprzez dokonywanie kompensaty wierzytelności;
4) nie wywiązania się przedsiębiorcy z umownej ilości skupu z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy (za prawidłowe wykonanie umowy uważa się skup co najmniej 90% umownej ilości zbóż, wg wagi netto);
5) niestosowania ciągłości skupu przez przedsiębiorcę;
6) skupu zbóż przyjętych wcześniej do przechowywania;
7) skupu zbóż od jednego producenta w ilości większej niż 25% ilości umownej dla danego magazynu;
8) nieterminowego przekazywania przez przedsiębiorcę wymaganych przez ARR dokumentów;
9) skupowania i przechowywania przez przed wykazujące właściwości niebezpieczne 02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 02 01 99 Inne niewymienione odpady 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego


POWIĄZANE

W ramach pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą „Pozytywne Rolnictw...

Do Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosił się rolnik prowadzący dział specjalny produ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę