BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Aktualna sytuacja cenowa

14 kwietnia 2004

- mleko surowe

W wyniku sezonowo mniejszej podaży mleka do skupu od sierpnia ub.r. odnotowuje się wzrost jego cen. Według danych GUS w lutym 2004 r. cena mleka surowego ukształtowała się na poziomie 79,92 zł/hl (bez VAT) i była wyższa niż w styczniu o 0,5%, a w ciągu roku zdrożało o 9%. W miesiącach styczeń-luty 2004 r. przeciętnie za mleko surowe płacono o 8,2% więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

- masło w blokach

Utrzymujący się od początku br. znaczący wzrost produkcji masła wpływa ograniczająco na poziom cen zbytu tego artykułu, które w II połowie ub.r. osiągnęły relatywnie wysoki poziom. W lutym 2004 r. (wg GUS) cena zbytu masła w blokach ukształtowała się na poziomie 10,37 zł/kg (z VAT) i była o 1,2% niższa niż w styczniu, ale nadal o ok. 22% wyższa niż w porównywalnym okresie 2003 r. Według cotygodniowych komunikatów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od początku marca br. ceny zbytu tego artykułu wykazują tendencje spadkowe. W dniach 15-21.03.br. za masło w blokach płacono przeciętnie 9,29 zł/kg (z VAT).

- mleko odtłuszczone w proszku (OMP)

Korzystny układ cen mleka odtłuszczonego w proszku na rynku światowym wpływał stymulująco w II połowie ub.r. na poziom cen tego artykułu na rynku krajowym W lutym 2004 r. (wg GUS) średnia cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 7,41 zł/kg i była jeszcze o ok. 1% wyższa niż w styczniu, a także o ok. 25% wyższa niż przed rokiem. Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny OMP w marcu br. (w notowaniach tygodniowych) wykazywały znaczne wahania. Średnia cena zbytu tego produktu, po wzroście na początku marca, w trzecim tygodniu tego miesiąca obniżyła się do 6,99 zł/kg (z VAT).

Czynniki wpływające na poziom cen:

- pogłowie krów i produkcja mleka

W końcu 2003 r. odnotowano pogłębienie spadku pogłowia krów mlecznych. Według danych GUS w grudniu 2003 r. wynosiło ono 2.862 tys. szt. i było o 3,5% niższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu stado krów było nieco większe (o 0,8%) niż rok wcześniej. W 2004 r., z uwagi na postępującą koncentrację produkcji mleka, należy oczekiwać dalszego stopniowego ograniczania liczebności pogłowia krów w małych gospodarstwach.

Mimo mniejszego pogłowia ocenia się, że na skutek większej mleczności krów (spowodowanej m.in. sukcesywną wymianą materiału genetycznego) produkcja mleka surowego w 2004 r. może wynieść ok. 11,6 mld l wobec szacowanej na blisko 11,5 mld l w 2003 r.

- podaż mleka surowego, masła i mleka odtłuszczonego w proszku

Wyższy poziom produkcji mleka jak również kontynuacja przygotowań do wprowadzenia systemu kwot mlecznych wpływały na systematyczny wzrost towarowości produkcji. Według GUS skup mleka surowego ogółem w 2003 r. ukształtował się na poziomie 7,3 mld l i był o 1,3% większy od jego relatywnie wysokiego poziomu w 2002 r. W pierwszych dwóch miesiącach 2004 r. był on aż o 7,7% większy niż w porównywalnym okresie ub.r. Sukcesywnie postępujący proces modernizacji gospodarstw zajmujących się produkcją mleka będzie stymulował dostawy surowca do skupu o czym świadczy duże zainteresowanie producentów mleka dodatkowymi kwotami mlecznymi pochodzącymi z krajowej rezerwy mlecznej. Według ocen ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2004 r. skup mleka surowego może osiągnąć poziom ok. 7,7 mld l, tj. o ok. 5% wyższy niż w 2003 r.

Poziom produkcji masła w 2003 r., mimo zwiększonego popytu konsumpcyjnego i wzrostu cen w II połowie roku, był zbliżony do roku poprzedniego i według jeszcze nieostatecznych szacunków wyniósł ok. 154 tys. t. W miesiącach styczeń-luty br. produkcja masła wyniosła ponad 24 tys. t i była już o ok. 17% wyższa niż w analogicznym okresie 2003 r.

W wyniku zwiększonego zużycia surowca mlecznego do produkcji napojów mlecznych oraz serów, w II połowie 2003 r. obniżała się natomiast produkcja od-tłuszczonego mleka w proszku. Szacuje się, że w całym roku mogła osiągnąć poziom ok. 147 tys. t, tj. o 2-3% niższy niż przed rokiem. W lutym 2004 r. produkcja tego artykułu wyniosła prawie 7 tys. t i była o ok. 5% niższa niż w styczniu, ale o ok. 1,5% wyższa niż przed rokiem. Według ocen ekspertów w 2004 r., wysoki poziom cen interwencyjnych obowiązujący w UE oraz zwiększony dostęp do rynku unijnego spowoduje, że produkcja masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku może być wyższa niż w 2003 r. i wy-nieść odpowiednio ok. 155 tys. t i ok. 150 tys. t.

- handel zagraniczny

Handel zagraniczny masłem nie ma istotnego wpływu na jego krajową sytuację podażowo-popytową. Ceny eksportowe masła na rynku zagranicznym są niższe od krajowych. W połowie marca 2004 r. cena masła w portach Europy Zachodniej (na bazie FOB) kształtowała się na poziomie 1600 USD/t (6,20 zł/kg), mimo że była o 24% wyższa niż w analogicznym okresie 2003 r. Według dostępnych danych GUS w ciągu 11 miesięcy 2003 r. wyeksportowano 8,5 tys. t masła, tj. o 23% mniej niż w tym samym okresie 2002 r. Jednocześnie import masła w tym czasie ukształtował się na poziomie ok. 3,4 tys. t i był o 9% mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r.

Wzrostowa tendencja cen mleka odtłuszczonego w proszku na rynku światowym w II połowie ub.r. ( w grudniu średnia cena OMP osiągnęła 1815 USD/t) wpłynęła na zintensyfikowanie jego eksportu. Pomimo niższej produkcji w okresie styczeń - listopad 2003 r. wyeksportowano ok. 93 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku, tj. o 4% więcej niż w porównywalnym okresie 2002 r. Import OMP w tym okresie był nie-wielki i wyniósł ok. 4,9 tys. t wobec 6,4 tys. t w 2002 r. Przewiduje się, że w 2004 r. eksport masła i OMP będzie wykazywał tendencje wzrostowe, natomiast import tych produktów może się kształtować podobnie jak w poprzednim roku.

- spożycie masła

Niski poziom cen masła w I połowie 2003 r. i jego potanienie wobec utwardzonych tłuszczów roślinnych spowodowało wzrost jego konsumpcji. Szacuje się, że w 2003 r. spożycie masła wyniosło 4,7 kg/1 mieszkańca i było o ok. 2% większe niż w 2002 r. W I półroczu 2004 r., z uwagi na możliwy dalszy wzrost cen tłuszczów roślinnych utrzyma się wzrostowa tendencja popytu na masło, jednak tempo jego wzrostu będzie wolniejsze od notowanego w ub.r.

- działania ARR

Od początku lutego do połowy marca br. ARR realizowała sprzedaż masła ekstra w blokach z zapasów zgromadzonych w sezonie letnim 2003 r. Sprzedaż tego artykułu na rynek krajowy (do 11 marca br.) wyniosła tylko 215 t, a ceny transakcyjne uzyskiwano na poziomie ceny wywoławczej, tj. 9,30 zł/kg netto. W związku z niewielkim zainteresowaniem zakupami masła przez podmioty krajowe, Agencja równocześnie prowadziła sprzedaż tego artykułu z przeznaczeniem na eksport po cenie wywoławczej 4,50 zł/kg. Do 18 marca br. sprzedano ok. 2,7 tys. t masła uzyskując ceny transakcyjne w granicach 4,88 - 5,27 zł/kg. Działania interwencyjne na rynku mleka w 2004 r. prowadzone będą w oparciu o ustawę o regulacji rynku mleka i przetworów mleczarskich. Przewidziane są zakupy interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz dopłaty do prywatnego przechowywania, eksportu, spożycia, przetwórstwa, bezpośredniej konsumpcji oraz zakupów prowadzonych przez instytucje o charakterze niedochodowym wybranych artykułów mleczarskich. Realizacja tych działań refundowana będzie z EFOGR w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

- prognoza cen do czerwca 2004 r.

Zespół ekspertów, uwzględniając koniunkturalne i sezonowe zmiany w układzie czynników podażowo-popytowych na rynku mleka, przewiduje na II i III kwartał br. następujący poziom cen:

 

 

czerwiec 2004 r.

wrzesień 2004 r

Mleko surowe

zł/hl

77-80

79-82

Masło w blokach*

zł/kg

9,6-10,0

9,7-10,2

Mleko odtłuszczone w proszku*

zł/kg

6,6-6,9

6,7-7,1


POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę