aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ponad 15,2 miliarda zł wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013

29 czerwca 2010
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca coraz więcej pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po uruchomieniu wszystkich 22 działań tego Programu i zebraniu wniosków o wsparcie, do tej pory podpisano umowy i zobowiązania wieloletnie, które "zagospodarowują" w sumie ok. 33,6 mld zł, czyli 50% środków PROW. Do tego trzeba doliczyć przewidywane coroczne dopłaty do ONW i tzw. rolnośrodowiskowe, które jak się szacuje do 2013 roku wyniosą w sumie ok. 10 miliardów zł. ARiMR zdążyła do tej pory wypłacić z PROW 2007-2013 beneficjentom ponad 15,2 miliarda zł, jeszcze w tym roku  trafi do nich kolejne około 7,5 miliarda zł. W sumie w tym roku Agencja wypłaci z tego Programu około 12 miliardów i będzie to absolutnie "rekordowa" kwota  wypłacona w ciągu jednego roku. W tej kwocie znajdują się wypłaty z tzw. działań delegowanych PROW 2007-13 "obsługiwanych" przez samorządy wojewódzkie, które mają do dyspozycji na 8 tych "działań" ok. 10 miliardów zł.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet wynosi 17,2 miliarda euro, jest wśród rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego i innych beneficjentów np. "Lokalnych grup działania" bardzo duże. Świadczy o tym chociażby to, że do tej pory, tylko na wsparcie z działań inwestycyjnych PROW 2007-13, Agencja przyjęła w sumie blisko 64 tys. wniosków. Rolnicy i przedsiębiorcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, w zdecydowanej większości otrzymali już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą. Niewielka część złożonych w ubiegłym roku wniosków nie została jeszcze rozpatrzona do końca.

W ARiMR trwają obecnie przygotowania do uruchomienia w tym roku kolejnych naborów wniosków o przyznanie wsparcia ze środków z PROW 2007-2013. Ramowy harmonogram naborów został ogłoszony na początku kwietnia br. Terminy, w których będzie można składać dokumenty zostaną ogłoszone, zgodnie z obowiązującymi przepisami  i w większości przypadków odbędzie się  to na  dwa tygodnie przed uruchomieniem naboru na dane "działanie". Od 28 czerwca do 9 lipca br. Oddziały Regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Z wypłaconych dotychczas ponad 15,2 miliarda zł w ramach PROW 2007-2013 najwięcej, bo ponad 4 mld zł Agencja przeznaczyła na realizację dopłat ONW. Dopłaty te  wspierają prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie takie otrzymuje co roku około 760 tys. rolników.

Na wypłaty rent strukturalnych, które realizowane są bez żadnych zakłóceń, ARiMR wydała do 23 czerwca br. z PROW 2007-2013 ponad 3,1 mld zł. Renty takie dostaje około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom. W tym roku przewiduje się kolejny nabór wniosków o przyznanie rent, z którymi wiąże się przekazywanie gospodarstw w ręce młodych następców i poprawa struktury agrarnej w kraju.

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 2,48 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz zajmujące się hodowlą rodzimych ras zwierząt i uprawą cennych genetycznie gatunków roślin otrzymują  z tego programu dofinansowanie przez 5 lat. Dofinansowanie to ma im zrekompensować utratę dochodów, które osiągaliby stosując intensywnie nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

Rolnikom, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Agencja wypłaciła blisko 2,34 mld zł. Taką pomoc finansową z PROW 2007-2013 otrzymało prawie 23 tys. rolników, w tym ponad 8,5 tys. beneficjentów,  którzy złożyli wnioski w 2009 r.  Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Podkreślić należy, że ARiMR podpisała dotychczas około 33 tys. umów o przyznaniu pomocy łącznie na blisko 4,4 mld zł i oczekuje na złożenie wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji.

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała ponad 277 mln zł. Do 23 czerwca br. premie taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało ponad 5,5 tys. rolników. W tegorocznym naborze wniosków planowanym na III kwartał, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, premia dla młodych rolników będzie podwyższona do 75 tys. zł. Zostaną też złagodzone kryteria jej przyznawania. Wielu "młodych rolników" czekając na wejście w życie wyższych premii i korzystniejszych warunków ich przyznawania  wstrzymało się ze składaniem wniosków w ARiMR.

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 241 mln zł. Pieniądze te otrzymało około 10 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach. Rolnicze użytkowanie takich gruntów nie gwarantowało rolnikom odpowiednich dochodów.

Dla wielu rolników szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla domowników jest rozpoczęcie działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. Do nich jest kierowane działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Największe zainteresowanie uzyskaniem tego wsparcia można zauważyć w regionach mających dobre warunki do uruchomienia działalności agroturystycznej. Rolnicy, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność i złożyli wnioski o wsparcie do ARiMR otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 167 mln zł. Wypłaty otrzymało ponad 2,2 tys. beneficjentów,  spośród ponad 4,2 tys., z którymi  ARiMR podpisała umowy o przyznanie pomocy z tego działania.

Grupom producentów rolnych ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 103 mln zł. Niestety takich grup jest na razie niewiele mimo, że poprawiają one pozycje rolników na rynku. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały blisko 550 grup. Prawie wszystkie istniejące grupy starały się o dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych i dostały takie wsparcie.

Przedsiębiorcom z przetwórstwa rolnego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", ARiMR wypłaciła do 23 czerwca 2010 r. prawie 300 mln zł. Wsparcie refinansujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 289 firmom spośród blisko 756, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy. Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów opiewa na około 1,2 miliarda zł. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi ponad 1 mln zł. Wśród beneficjentów pomocy dominują firmy działające w branży mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej.  Niestety ponad 570 beneficjentom Agencja, po rozpatrzeniu ich wniosków, była zmuszona odmówić przyznania pomocy, bo wnioskodawcy nie spełniali kryteriów uzyskania wsparcia. Wielu przedsiębiorców odkłada też realizację inwestycji i ich rozliczenie z Agencja bojąc się kryzysu ekonomicznego.

Dofinansowanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR wypłaciła do tej pory 280 firmom, które złożyły w zeszłym roku wnioski i zdążyły stworzyć nowe miejsca pracy. Agencja przekazała na ich konta bankowe ponad 27 mln zł. Z 1706 firmami, które realizują takie projekty, Agencja  podpisała umowy  o udzielnie wsparcia  na łączną kwotę ponad 245 mln zł. Większość z tych firm zapowiada złożenie wkrótce wniosków o płatność. W tegorocznym naborze wniosków przewiduje się korzystniejsze warunki "przydzielania" wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy. Beneficjenci z tegorocznego naboru, który rozpocznie się 28 czerwca, mogą otrzymać 300 tys. zł za stworzenie 3 miejsc pracy, a w ubr. taka kwota przysługiwała za utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy. W związku z tym zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na ten cel może być większe od ubiegłorocznego.

Blisko 135 mln zł wypłacono na realizację inwestycji w ramach tzw. działań delegowanych, wdrażanych przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te  z PROW 2007-2013 przeznaczone zostały na wsparcie działalności "Lokalnych grup działania", inwestycji w "Odnowę i rozwój wsi" oraz "Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i "zagospodarowanych" środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że  tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie zrealizowany w pełni a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.POWIĄZANE

W czwartek 22.09.2016 r. do  ARiMR przybyła 12-osobowa delegacja składająca się ...

Rolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł ...

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany st...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę