aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

19 lipca 2016
Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany stawki premii zalesieniowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w dniu 07 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Premia zalesieniowa jest to zryczałtowana płatność, wypłacana przez 15 lat od wykonanego zalesienia, która stanowi rekompensatę utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne.

W ramach PROW 2007-2013, wysokość tej premii (1 580 zł/ha/rok) została wyliczona z uwzględnieniem (rekompensatą) utraconej średniej płatności bezpośredniej (390 zł/ha/rok), gdyż zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do zalesionych gruntów nie przysługiwała jednolita płatność obszarowa.

Biorąc pod uwagę, iż w roku 2013 zostały zmienione przepisy wspólnotowe w tym zakresie zaszła konieczność zmiany ww. stawki płatności do gruntów, do których, od roku 2015, mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/20131 *1

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013, „kwalifikujący się hektar" oznacza każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43.

W związku z powyższym od 2015 r. do kwalifikującego się hektara można zaliczyć m.in. grunty zalesione zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, czyli zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, o ile obszary te zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia braku nadkompensacji przyznawanych płatności obszarowych, niezbędna była zmiana PROW 2007-2013. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu premii zalesieniowej z 1 580 zł/ha/rok na 1 190 zł/ha/rok. Nowa stawka jest rekompensatą za utracone dochody z działalności rolniczej i nie uwzględnia komponentu, jakim są płatności bezpośrednie (PB), gdyż w tym przypadku nie można mówić o utraconych korzyściach z tego tytułu. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uchwałą nr 100 z dnia 9 września 2014 r.

Warto podkreślić, iż powyższa zmiana, w ostatecznym rozrachunku jest korzystna, gdyż w kalkulacji pierwotnej stawki premii zalesieniowej (1 580 zł/ha/rok) uwzględniono utratę średniej stawki płatności bezpośrednich na poziomie 390 zł/ha/rok, czyli niższej niż wysokość płatności bezpośrednich, które od 2015 r. mogą zostać przyznane do tych gruntów (ok. 800 zł/ha/rok). W związku z tym łączna wysokość wsparcia powierzchniowego (PROW+PB) uległa zwiększeniu dla tej grupy beneficjentów o 26 %.

Jednocześnie należy podkreślić, że do gruntów, które w 2008 r. nie kwalifikowały się do płatności bezpośrednich, a zostały zalesione w ramach PROW 2007-2013, stawka premii zalesieniowej nie zostanie pomniejszona.

Odnosząc się do kwestii stawki premii zalesieniowej w obecnym okresie programowania tj. PROW 2014-2020 uprzejmie informuję, że stawka ta wynosi 1 215 zł/ha/rok i jest wypłacana przez 12 lat zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20132. *2 Podobnie jak w opisanym wyżej przypadku została ona wyliczona przy uwzględnieniu, że do zalesionych gruntów dodatkowo przysługują płatności bezpośrednie.

 


*1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub art. 22 rozporządzenia (LJE) nr 1305/2013 lub w ramach systemu krajowego, którego warunki są zgodne z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/20051ub art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

*2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

krir.pl


POWIĄZANE

Rynek orzechów w Brazylii wykazuje obiecujący wzrost, szczególnie napędzany rosn...

Całoroczne hale namiotowe umożliwiły rozwój polskich przedsiębiorstw. Zarówno ma...

Uprawa rzepaku wymaga intensywnej ochrony przed chorobami grzybicznymi. Aby ta b...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę