aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 kwietnia 2004

655

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

§ 2.

Rozporządzenie dotyczy dofinansowania kosztów zadań w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej;

2) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;

3) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE);

4) ochrony roślin;

5) rolnictwa ekologicznego;

6) monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu;

7) stosowania nawozów wapniowych.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§ 3.

1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych lub ogrodniczych,

2) wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,

3) prowadzenia sadów nasiennych, sadów i plantacji elitarnych,

4) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,

5) ochrony zasobów genowych roślin

- może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej, stanowiąca dopłatę do usług kalkulowanych według stawek jednostkowych.

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych lub ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części l. Dotacja może być udzielona podmiotowi:

1) który przedstawi program hodowli roślin dla gatunków roślin, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części l w tabeli nr 1;

2) którego program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części l w ust. 4; liczba programów objętych dotacją w danym gatunku jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części l w tabeli nr 1.

3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona dotacja podmiotowi, który wytwarza materiał wyjściowy do hodowli roślin, po zatwierdzeniu zadania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, według stawek, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II. Przy zatwierdzaniu zadania uwzględnia się potrzeby hodowców prowadzących hodowlę twórczą oraz bierze pod uwagę opinię przedstawicieli hodowców.

4. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji na 1 hektar, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV pkt 1-3, na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad nasienny oraz sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo kwalifikacji wojewódzkiego inspektoratu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia sadu nasiennego, sadu i plantacji elitarnej.

5. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV pkt 4. Dotacja może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych.

6. Dotacja na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielona podmiotowi, który prowadzi ochronę zasobów genowych roślin, potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, według stawek, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, na wniosek podmiotu, decyzje w sprawie udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1.

8. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa kwartalnie.

9. Rozliczenie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku wykonania tych zadań, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 1.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§ 4.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) nabycie ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc szetlandzki,

b) śląskiej,

2) nabycie buhaja rasy polskiej czerwonej

- zwanych dalej "reproduktorami";

3) urodzonego w kraju ogiera rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej, który ukończył studniowy trening z wynikiem minimum 80 punktów indeksowych i został wpisany do księgi głównej.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być udzielona, jeżeli podmiot będący nabywcą potwierdzi celowość nabycia reproduktora zaświadczeniem wydanym przez właściwy podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "księgą".

3. W przypadku przeznaczenia reproduktora do uboju lub sprzedaży przed upływem:

1) 5 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera, z wyjątkiem ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

2) 4 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

3) 2 lat i 6 miesięcy od dnia zakupu - w przypadku buhaja

- nabywca reproduktora jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego przeznaczenia do uboju albo sprzedaży, do zwrotu dotacji za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po tym okresie, od dnia niezwróconej kwoty dotacji są naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor padł, został uśmiercony na skutek choroby lub został wycofany z używania w rozrodzie na skutek ujawnienia się cech uniemożliwiających jego dalsze użytkowanie rozpłodowe - na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, podmiot składa podmiotowi prowadzącemu księgę, który po potwierdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przekazuje ten wniosek do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

5. Wniosek o wypłatę dotacji w przypadku nabycia:

1) ogiera - powinien zawierać numer wpisu w księdze i nazwę ogiera oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2;

2) buhaja - powinien zawierać numer identyfikacyjny i nazwę buhaja oraz informację dotyczącą ocen buhaja, a także zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

6. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski podmiotów o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1, oraz sporządza zbiorcze zestawienie wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu. Dotacje podmiotom wypłaca Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

§ 5.

1. Hodowcy bydła może być udzielona dotacja według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do dalszej hodowli - na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgę;

2) krowę pierwiastkę:

a) rasy mlecznej: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy,

b) rasy Jersey o udokumentowanym pochodzeniu, przeznaczoną na remont stada objętego oceną użytkowości

- na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej;

3) krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej, o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub posiadającą co najmniej 75% udziału genotypu rasy mięsnej, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych lub która po pierwszym wycieleniu w danym roku odchowała cielę przez 3 miesiące; dotacja jest wypłacana na wniosek hodowcy, w dwóch ratach, w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada, a dla krów pierwiastek, które nie zostaną wpisane do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych w danym roku i odchowają cielę do 3. miesiąca życia - dotacja jest wypłacana w wysokości 1/2 stawki rocznej dotacji;

4) cielę urodzone w wyniku przeniesienia zarodka, którego pochodzenie po rodzicach wykazanych w dokumentach hodowlanych zostało potwierdzone badaniem grup krwi - na podstawie wniosku posiadacza zwierzęcia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgi, pod warunkiem że zarodek:

a) spełniał wymagania hodowlane określone przez podmiot prowadzący księgi,

b) został pozyskany w roku 2003 lub 2004.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, może być udzielona, jeżeli w dniu złożenia wniosku stado jest objęte oceną wartości użytkowej.

§ 6.

1. Hodowcy świń może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) lochę czystorasową wpisaną do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone protokołem z oceny kojarzenia lochy, sporządzonym przez tę stację;

2) lochę stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki, osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli knurów i loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

- 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwistouchej i loch linii 990,

- 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej 25 loch;

3) knura rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres, użytkowanego w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało wyniki hodowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzone przez podmiot prowadzący księgi i było objęte oceną w dniu 31 marca i w dniu 30 września.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielona raz w okresie użytkowania knura, po przedłożeniu:

1) metryczek urodzenia co najmniej 5 miotów potomstwa pochodzącego po tym knurze;

2) wyniku analizy krwi, wykonanej przez laboratorium wskazane przez podmiot prowadzący księgę, potwierdzającego, że knur jest wolny od genu wrażliwości na stres.

§ 7.

1. Hodowcy zwierząt futerkowych, które posiadają udokumentowane pochodzenie co najmniej od dwóch pokoleń przodków, utrzymywanych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej i hodowlanej, może być udzielona dotacja według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów za ocenę fenotypu;

2) samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samice królików popielniańskich białych w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych;

3) samce lisów, tchórzy, jenotów i norek przeznaczonych na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samce lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz tchórzy w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych.

2. Przy udzielaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się stan zwierząt na dzień 30 kwietnia, utrzymywanych w stadzie, w którym co najmniej przez rok jest prowadzona ocena rozpłodowa stada i ocena fenotypu.

§ 8.

1. Podmiotowi, który jest posiadaczem pasieki, może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany:

a) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą:

- z linii hodowlanej pszczół, dla której są prowadzone księgi lub rejestry; dotacja nie przysługuje za matkę pszczelą z linii hodowlanych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, dla których jest realizowany program hodowlany ochrony zasobów genetycznych,

- z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z krajów trzecich,

b) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;

2) terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę.

2. Podmiotowi posiadającemu pasiekę, w której jest prowadzona stacjonarna ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg, może być udzielona na jego wniosek dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której jest prowadzona księga.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są wypłacane na wniosek zainteresowanego podmiotu, przy czym w przypadku, o którym mowa w:

1) pkt 1 lit. a - dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja;

2) pkt 1 lit. b - po zakończeniu każdego miesiąca, począwszy od maja, za matki pszczele sprzedane w danym miesiącu z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;

3) pkt 2 - dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane, począwszy od maja, po zakończeniu każdego miesiąca na wniosek zainteresowanego podmiotu, za matki pszczele unasiennione i sprzedane w danym miesiącu.

§ 9.

1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 5-8, podmioty składają do podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

2. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski o udzielenie dotacji, sporządza zestawienie wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień - do dnia 20 grudnia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 2. Dotacje podmiotom wypłaca Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

§ 10.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym,

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie zarodowym,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym

- poddawaną ocenie wartości użytkowej;

4) w pozostałych stadach o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek pozostałych ras - zarejestrowanych przez prowadzącego księgę owiec, który na podstawie umowy zawartej z posiadaczem stada wykonuje następujące prace zootechniczne:

a) dokumentuje pochodzenie owiec matek oraz samic przeznaczanych na remont stada,

b) prowadzi ewidencję urodzonych jagniąt, ich pochodzenia, ilości oraz płci,

c) wylicza liczbę jagniąt odchowanych od owcy matki w stadzie, uwzględniając sprzedaż jagniąt oraz produkcję owiec maciorek na remont własnego stada lub sprzedaż,

d) zapewnia ewidencję numerów identyfikacyjnych zwierząt w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

2. Liczba produkowanych tryków w stadzie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest planowana na podstawie bilansu zapotrzebowania na rozpłodniki, sporządzonego przez prowadzącego księgę.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

4. Stany owiec matek, o których mowa w ust. 3, ustala się na podstawie informacji podanej przez hodowcę we wniosku o wypłacenie dotacji, po potwierdzeniu przez Polski Związek Owczarski po przeglądzie stada dokonywanym odpowiednio w l i III kwartale, a dla polskiej owcy górskiej - w l kwartale i na dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 11.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za prace zootechniczne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 12.

Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za kozę matkę wpisaną do księgi i poddawaną ocenie wartości użytkowej. Dotacja może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu kóz matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca.

§ 13.

1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 10-12, podmioty składają do Polskiego Związku Owczarskiego.

2. Polski Związek Owczarski sprawdza wnioski pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, sporządza ich zestawienie i przekazuje je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i za grudzień - do dnia 20 grudnia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki na wypłatę dotacji Polskiemu Związkowi Owczarskiemu. Polski Związek Owczarski wypłaca dotacje podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu.

§ 14.

1. Podmiotowi uprawnionemu do rybactwa może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na dofinansowanie zakupu:

1) 1 sztuki tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego;

2) 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, może być udzielona podmiotowi:

1) produkującemu i prowadzącemu zarybianie jezior i zbiorników zaporowych, na których jest uprawniony do rybactwa, za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej, z wyłączeniem narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm;

2) utrzymującemu stanowiące rezerwę genetyczną poznakowane tarlaki i selekty karpia czystych linii, w liczbie nieprzekraczającej rocznie:

a) 500 sztuk - dla linii zatorskiej, starzawskiej i gołyskiej,

b) 600 sztuk - dla linii węgierskiej, jugosłowiańskiej i izraelskiej DOR-70,

c) 100 sztuk - dla linii francuskiej i niemieckiej

- za 1 sztukę tarlaka lub selekta na pokrycie części kosztów ich utrzymania;

3) utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarta, w liczbie nieprzekraczającej 5 000 sztuk rocznie, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej - za 1 sztukę tarlaka lub selekta, na pokrycie części kosztów ich utrzymania.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotacje po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w:

1) ust. 1 - po udokumentowaniu zakupu;

2) ust. 2 pkt 1 - po przedłożeniu protokołu zarybień sporządzonego zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym;

3) ust. 2 pkt 2 - po przedłożeniu protokołu odłowu tarlaków i selektów, dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii, oraz informacji o:

a) rodowodzie poszczególnych linii, z podaniem liczby pokoleń i współczynnika inbredu,

b) grupowym i indywidualnym trwałym oznakowaniu tarlaków, z podaniem numeracji dla ikrzyć i tarlaków;

4) ust. 2 pkt 3 - po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie prac selekcyjnych.

§ 15.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na ogiera w stadzie utrzymującym co najmniej 50 ogierów, który jest używany do rozrodu i został wpisany do księgi głównej koni rasy:

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej;

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej.

2. Do określenia dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się planowany średni stan ogierów, ustalony w wyniku podzielenia przez 12 sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i dzień 30 listopada. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w wysokości 1/2 kwoty należnej dotacji rocznej na l półrocze, w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał; rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez podmiot prowadzący księgę i wypłaca dotację na zadania, o których mowa w ust. 1.

§ 16.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na konia hodowli krajowej, który w danym roku uzyskał wyniki w:

1) próbach użytkowości dla 4 - 6-letnich koni rasy. pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) krajowym pokazie hodowlanym koni czystej krwi arabskiej - Championat Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHÓ), które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona:

1) podmiotowi, który jest hodowcą i właścicielem konia, według stawek, które są określone w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia,

2) podmiotowi, będącemu hodowcą albo właścicielem konia w wysokości 1/2 stawki, o której mowa w pkt 1

- po potwierdzeniu uzyskanych wyników przez podmiot prowadzący księgi.

§ 17.

Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja za ocenę konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi metodą "BLUP - model zwierzęcia", według stawek, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 18.

1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 16 i 17, podmioty składają do podmiotu prowadzącego księgę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przekazuje do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

2. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski o udzielenie dotacji, sporządza zestawienie wniosków oraz przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień - do dnia 15 grudnia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 2. Dotacje podmiotom wypłaca Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

§ 19.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na:

1) utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb;

2) utrzymanie zwierząt w stadach:

a) zarodowych drobiu,

b) stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu;

3) utrzymanie rodziny pszczelej:

a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w "Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska i M Kampinoska", z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych,

b) w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej, zakupioną w latach poprzednich w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej;

4) realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna, które są określone w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej;

5) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych bydła;

6) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.

2. Maksymalna liczba zwierząt w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb, stadach zarodowych drobiu i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, na których utrzymanie może być udzielona dotacja, oraz maksymalna liczba pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Podstawę do określenia dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowi:

1) średnioroczny stan zwierząt ustalony jako:

a) suma stanów dorosłych samców i samic na dzień 1 lutego - w odniesieniu do drobiu,

b) suma stanów owiec matek na ostatni dzień l, II i III kwartału podzielona przez 3 - w odniesieniu do owiec,

c) stan samic na dzień 30 kwietnia - w odniesieniu do zwierząt futerkowych,

d) suma stanów pierwszego dnia każdego miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 30 listopada, podzielona przez 12 - w odniesieniu do pozostałych zwierząt,

e) suma stanów od stycznia do listopada określonych w dniu przeprowadzonego próbnego udoju, podzielona przez 11 - w odniesieniu do bydła,

f) stan rodzin pszczelich z matkami zakwalifikowanymi jako materiał mateczny albo ojcowski - na dzień 30 czerwca,

g) stan tarlaków lub selektów w okresie tarła:

- karpia - na dzień 15 czerwca,

- pstrąga tęczowego szczepu wiosennego tarta - na dzień 20 maja,

- pstrąga tęczowego jesiennego tarła - na dzień 30 listopada;

2) ilość pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 10 grudnia.

4. Wnioski podmiotów o dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, sprawdzone pod względem merytorycznym przez podmioty prowadzące księgi, z wyłączeniem wniosków dotyczących ryb, akceptuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a następnie wypłaca dotacje w odniesieniu do:

1) koników polskich i hucułów - w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej na l półrocze, w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, przy czym rozliczenie rocznej dotacji następuje na podstawie stanów faktycznych ujętych we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia;

2) ryb - jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. g; do wniosku dołącza się protokół odłowów tarlaków i selektów;

3) materiału biologicznego ryb - po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku dołącza się protokół pobrania nasienia.

5. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 4 i 8, podmioty składają do podmiotu prowadzącego księgę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przekazuje Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.

6. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i sporządza ich

zestawienie, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt środki na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 6. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wypłaca podmiotom dotacje, przy czym na:

1) bydło, świnie i drób - dotacja może być wypłacana na l półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej, na III kwartał w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej, przy czym rozliczenie rocznej dotacji następuje na podstawie stanów faktycznych ujętych we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia;

2) zwierzęta futerkowe i rodziny pszczele - dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c i f;

3) pszczoły - za zadania, o których mowa w ust. 1:

a) pkt 3 lit. a - dotacja jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu, na podstawie oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonego przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,

b) pkt 3 lit. b - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, na podstawie identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,

c) pkt 4 - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, w dwóch ratach, za zadania zrealizowane w okresie od dnia l stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - na podstawie wniosku podmiotu, do którego dołącza się sprawozdanie z wykonania zadań i rozliczenie kosztów ich realizacji;

4) materiał biologiczny bydła - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku dołącza się protokół pobrania nasienia.

8. Wnioski o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do owiec i kóz, podmiot składa do Polskiego Związku Owczarskiego, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sporządza ich zestawienie, a następnie przekazuje je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Polskiemu Związkowi Owczarskiemu na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zaakceptował i które zostały uwzględnione w zestawieniu sporządzonym przez Polski Związek Owczarski. Dotacja może być wypłacana na l półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej i na III kwartał w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej, przy czym rozliczenie rocznej dotacji następuje na podstawie stanów faktycznych ujętych we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 20 grudnia.

9. Jeżeli nastąpiła zmiana podmiotu, któremu udzielono dotacji, dotacja może być udzielona na zadania, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 - podmiotom w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad potwierdzonego umową sprzedaży; dotacja jest rozliczana na podstawie średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni utrzymywania zwierząt, a w przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe, ryby lub pszczoły - podmiotowi utrzymującemu stado w dniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, f i g;

2) pkt 3 lit. a - podmiotom utrzymującym pszczoły w dniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a;

3) pkt 4 - proporcjonalnie do okresu realizacji zadań.

10. Dotacji nie wypłaca się w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej likwidacji stada w okresie, na który została przyznana. Jeżeli dotacja została częściowo wypłacona, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia likwidacji stada, do zwrotu otrzymanej dotacji.

11. W przypadku likwidacji stada, z wyłączeniem stada drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb, z przyczyn niezależnych od hodowcy, potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez urzędowego lekarza weterynarii lub prowadzącego księgi, dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stada.

12. Dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na krowę rasy polskiej czerwonej pomniejsza się o dotację wypłaconą na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 20.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej - według stawek, które są określone w załącznikach nr 8 i 9 do rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie udzielenia dotacji i wypłaca ją.

§ 21.

1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów, na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół;

2) prowadzenie ksiąg bydła, świń i drobiu lub rejestrów bydła ras mięsnych;

3) pobranie krwi i wykonanie testu w celu sprawdzenia pochodzenia:

a) krów pierwiastek i jałowic cielnych, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa,

b) potomstwa krów i buhajów z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych;

4) wykonanie laboratoryjnej analizy fizykochemicznej próbki mleka krowiego i koziego na potrzeby oceny wartości użytkowej.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1, jest wypłacana według stawek, które są określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia w Ip. A.

3. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz i drobiu lub wykonującemu laboratoryjną analizę fizykochemiczną próbki mleka krowiego i koziego dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, przedłożonego do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.

4. Podmiotowi prowadzącemu księgi bydła, świń lub rejestry bydła ras mięsnych dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, przedłożonego do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień, według stanu:

1) bydła ras mlecznych wpisanego do ksiąg na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia, określanego na podstawie liczby zwierząt wpisanych do ksiąg i zarejestrowanych w systemie informatycznym, prowadzonym na potrzeby oceny wartości użytkowej;

2) bydła ras mięsnych wpisanego do ksiąg lub rejestrów na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia;

3) świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2004 r.

5. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych na dzień 1 kwietnia 2004 r. ksiąg, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego do dnia 20 grudnia.

6. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni dotacja jest wypłacana za wykonane zadania kwartalnie, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu l, II i III kwartału i do dnia 20 grudnia za IV kwartał.

7. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:

1) zwierząt futerkowych - dotacja jest wypłacana:

a) za okres od stycznia do kwietnia jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan samic w stadach podstawowych, stwierdzony na dzień 30 kwietnia, pomnożony przez 4,

b) za pozostałe miesiące - na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień;

2) pszczół - dotacja jest wypłacana:

a) za l półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan pasiek w ocenie, stwierdzony na dzień 30 czerwca, pomnożony przez 6,

b) w III kwartale za każdy miesiąc - na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,

c) w IV kwartale za każdy miesiąc - na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, przy czym wniosek o dotację na grudzień składa się do dnia 20 grudnia.

8. Podmiotowi realizującemu zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotacja jest udzielana na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup krwi, złożony do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.

§ 22.

1. Podmiotowi będącemu właścicielem buhaja lub knura, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia zwierząt gospodarskich, wydane przez podmiot upoważniony na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, po złożeniu wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) utrzymywanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów;

2) utrzymywanie knurów w ramach realizacji programów oceny i selekcji knurów.

2. Wysokość udzielanych dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1, określa się według stawek, które są określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia w Ip. B, za:

1) buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został wytestowany w kraju,

c) żyje albo zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:

- 20 000 porcji - dla rasy czarno-białej,

- 15 000 porcji - dla rasy czerwono-białej,

- 10 000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 6 000 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia wynosi co najmniej:

- 2 000 porcji - dla rasy czarno-białej,

- 1 500 porcji - dla rasy czerwono-białej,

- 1 000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 500 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,

e) jego wartość hodowlana została oszacowana przez Instytut Zootechniki w Krakowie w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70% oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia w Ip. B l ust. 1;

2) buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

- 400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni - dla rasy czarno-białej i czerwono-białej,

- 150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni - dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania;

3) buhaja rasy polskiej czerwonej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) wykorzystanie buhaja w realizacji krajowego programu hodowlanego zostało zaakceptowane przez podmiot prowadzący księgę dla rasy polskiej czerwonej,

b) zostało wyprodukowane co najmniej 5 000 porcji nasienia tego buhaja;

4) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja w okresie 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 sztuk krów i jałowic;

5) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został oceniony w zakresie cech opasowych i rzeźnych na co najmniej 6 sztukach potomstwa;

6) knura znajdującego się w kraju wpisanego do ksiąg lub pochodzącego po rodzicach wpisanych do ksiąg lub linii 990, jeżeli pochodzi po ojcu:

a) ocenionym w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i posiadającym dodatni indeks.

b) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,5, oszacowanej metodą "BLUP- model zwierzęcia" do indeksu selekcyjnego.

3. Maksymalna liczba buhajów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

1) 55 sztuk - dla rasy czarno-białej;

2) 8 sztuk - dla rasy czerwono-białej;

3) 4 sztuki - dla rasy simentalskiej;

4) 2 sztuki - dla rasy polskiej czerwonej.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana w odniesieniu do:

1) pkt 1 - w wysokości 1/2 stawki rocznej, po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu w danym roku, a następnie w wysokości 1/2 stawki rocznej, po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa drugiej decyzji w tym zakresie;

2) pkt 2 i 4 - po przedłożeniu zaświadczenia o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja; podmiot przechowuje świadectwa unasiennienia przez 5 lat od dnia ukończenia testu;

3) pkt 3 - po wyprodukowaniu 5 000 porcji nasienia i potwierdzeniu wniosku przez podmiot prowadzący księgę dla tej rasy;

4) pkt 5 - wyłącznie raz w roku, w którym minister właściwy do spraw rolnictwa wydał decyzję o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu;

5) pkt 6 - po przedłożeniu:

a) zaświadczenia o zakończeniu kwarantanny,

b) świadectwa wpisu do ksiąg lub świadectwa kwalifikacji - w przypadku mieszańców,

c) zaświadczenia o wartości hodowlanej ojca knura oszacowanej metodą "BLUP - model zwierzęcia" dla indeksu selekcyjnego, wystawionego przez Instytut Zootechniki w Krakowie na wniosek hodowcy lub stacji unasienniania loch, zawierający numer knura i jego ojca, datę urodzenia knura oraz datę oceny przyżyciowej knura

- nie dłużej niż 24 miesiące, według stanu na dzień 31 marca i 30 września, dwa razy w roku, w wysokości 1/2 stawki dotacji, jeżeli knur pozostaje w stacji unasienniania loch.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.

§ 23.

Wnioski o wypłatę dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i rozliczenia poniesionych kosztów realizacji tych zadań podmioty sporządzają odpowiednio do realizowanych zadań, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorach nr 2-15.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE)

§ 24.

1. Podmiotowi realizującemu zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych, o których mowa w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, może być udzielona, na jego wniosek, dotacja na dofinansowanie kosztów:

1) szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących za:

a) 1 dawkę doustnej szczepionki wraz z jej zrzuceniem z samolotu,

b) dostarczenie zwłok odstrzelonego lisa wolno żyjącego do wyznaczonego zakładu higieny weterynaryjnej w celu określenia wskaźnika nabytej odporności oraz wskaźnika przyjętej szczepionki

- według stawek, które są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia w części III;

2) czynności weterynaryjnych -według stawek, które są określone w przepisach w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagradzania za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej;

3) badań chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wykonywanych w sposób, który jest określony w przepisach w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozliczanych według stawek, które są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia w części l i II;

4) badań w kierunku wykrywania dioksyn w próbkach środków żywienia zwierząt, tkankach zwierząt oraz produktach pochodzących od zwierząt i ze zwierząt - do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych w fakturach;

5) unieszkodliwiania odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych chorób zakaźnych zwierząt przez wyspecjalizowane podmioty, a także uśmiercania zwierząt przeprowadzanych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych w fakturach;

6) odkażania miejsc wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt przez wyspecjalizowane podmioty, do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych w fakturach;

7) dojazdu do miejsc zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, pobierania prób do badań monitoringowych, dostarczania prób do laboratoriów wykonujących badania - według stawek, które są określone w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy lub kosztów wynajęcia firm kurierskich, do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych w fakturach;

8) dowozu i zabijania zwierząt lub uboju sanitarnego, odkażania rzeźni po ubojach sanitarnych, zastosowania odpowiednich technologii przetwarzania mięsa, unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i odpadów poubojowych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów udokumentowanych w fakturach;

9) wynagrodzeń rzeczoznawców, odszkodowań i nagród za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, w wysokości, która jest określona w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji, po sprawdzeniu wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, wydaje odpowiednio powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii, a następnie dokonuje wypłaty dotacji ze środków otrzymanych na ten cel od wojewody.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§ 25.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na:

1) pokrycie kosztów wykonania czynności, o których mowa w przepisach o ochronie roślin, określonych w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa;

2) pokrycie rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych, o których mowa w przepisach o ochronie roślin;

3) pokrycie kosztów zwalczania organizmów szkodliwych na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydanej na podstawie przepisów o ochronie roślin, w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji;

4) pokrycie kosztów badań organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie roślin oraz innych organizmów o znaczeniu międzynarodowym, w celu stwierdzenia zasadności umieszczenia ich na liście organizmów zwalczanych z urzędu;

5) pokrycie kosztów badań gleby i roślin na obecność organizmów kwarantannowych, w wysokości określonej w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 2;

6) realizację zadań przy zwalczaniu bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus będącej czynnikiem wywołującym bakteriozę pierścieniową ziemniaka lub bakterii Ralstonia solanacearum będącej czynnikiem wywołującym chorobę zwaną śluzakiem, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii, przy czym dofinansowaniem są objęte koszty:

a) przetwarzania porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład przetwórczy, lub unieszkodliwiania odpadów powstałych w czasie ich przetwarzania,

b) odkażania pomieszczeń,

c) pokrycia szkody poniesionej w wyniku wykonania decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku stwierdzenia występowania w sadzeniakach ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBm, PBN), bazowy (B,, B,,), kwalifikowany (CA, CB), bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum - dla wszystkich plantacji sadzeniaków ziemniaka w gospodarstwie, jeżeli nie zostały zdyskwalifikowane z innych przyczyn,

d) zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli jest to określone w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

- w wysokości określonej w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 3.

2. Wniosek o udzielenie dotacji podmiot składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, do dnia 10 grudnia:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wraz z kopiami faktur albo rachunków lub kserokopiami faktur albo rachunków, których zgodność z oryginałem poświadczył pracownik wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, wraz z oświadczeniem o wykonaniu czynności, na które ma być udzielona dotacja; wniosek sporządza się w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16; wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa potwierdza wykonanie czynności wymienionych przez podmiot w oświadczeniu.

3. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem", wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

4. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, na podstawie wniosku podmiotu.

§ 26.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na realizację zadań przy zwalczaniu grzyba Synchytrium endobioticum będącego czynnikiem wywołującym raka ziemniaka, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania tego patogena, na dofinansowanie kosztów zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka odmian odpornych na agresywne patotypy grzyba Synchytrium endobioticum, w wysokości stawek, które są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 4, jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa stwierdzi występowanie tych agresywnych patotypów lub podejrzewa ich wystąpienie na obszarze powiatów, w których stwierdzano te agresywne patotypy.

2. Wniosek o udzielenie dotacji podmiot składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, do dnia 10 grudnia, wraz z kopiami faktur albo rachunków lub kserokopiami faktur albo rachunków poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2, zostanie umieszczony numer decyzji wydanej na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującej zwalczanie grzyba Synchytrium endobioticum.

4. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 27.

1. Podmiotowi realizującemu zadania w zakresie:

1) doskonalenia metod zwalczania agrofagów,

2) urzędowych badań kontrolnych jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,

3) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, z wyłączeniem analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych

- może być udzielona dotacja do wysokości określonej w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 1, 6 i 7, na wniosek podmiotu, sporządzony w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 17.

2. Dotacja może być udzielona, jeżeli oferta wykonania zadania zawierająca zakres, sposób realizacji i rozliczenia zadania oraz szczegółową kalkulację kosztów została złożona do Głównego Inspektora i została przez niego przyjęta do realizacji.

3. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na podstawie wniosku podmiotu, jeżeli zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętą ofertą.

§ 28.

1. Podmiotowi realizującemu usługi w zakresie zaprawiania nasion pszenicy ozimej może być, na jego wniosek, udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów zaprawiania, obejmujących koszt usługi oraz wartość zużytego środka ochrony roślin, według stawek, które są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia w Ip. 5, jeżeli:

1) nasiona są przeznaczone do siewu w gospodarstwach położonych w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej, wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa;

2) do zaprawiania nasion zastosowano środek ochrony roślin zalecany do zwalczania śnieci karłowej, a zaprawianie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, które są określone dla stosowania tego środka.

2. Wniosek podmiotu zawierający:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz potwierdzenie zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej,

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres producenta rolnego oraz miejsce położenia użytków rolnych,

3) oświadczenie producenta rolnego o wielkości użytków rolnych przeznaczonych do uprawy pszenicy ozimej,

4) numer i datę wystawienia faktury oraz ilość zaprawionych nasion pszenicy ozimej,

5) nazwę środka ochrony roślin, którym zaprawiono nasiona,

6) wyliczenie przysługującej dotacji, wynikającej ze stawki dotacji i masy zaprawionych nasion

- składa się do dnia 10 grudnia, do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.

3. Wykonanie usług, o których mowa w ust. 1, powinno być potwierdzone fakturą zawierającą:

1) wartość usługi, w tym wartość zużytego środka ochrony roślin;

2) kwotę dotacji;

3) kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.

4. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 29.

1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie przepisów o ochronie roślin do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych, eksploatowanych przez posiadaczy, służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek, które są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

2. Podmiot składa do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosek o udzielenie dotacji, sporządzony w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 18, wraz z kopią faktury albo rachunku lub kserokopiami faktury albo rachunku, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli jej wysokość wpisano w fakturze lub rachunku wystawionym nabywcy usługi.

4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje wnioski sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym do Głównego Inspektora, wraz ze zbiorczym zestawieniem wniosków.

5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje wojewodzie wnioski gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych po ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje wojewoda.

6. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych podległych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

7. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 19, i przekazuje wraz z wnioskami podmiotów do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 10 grudnia - za grudzień.

8. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji podmiotom na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 4.

§ 30.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4, § 26 ust. 4, § 27 ust. 3, § 28 ust. 4 i § 29 ust. 8.

Rozdział 6

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego

§ 31.

1. Podmiotowi, który:

1) realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym, zwaną dalej "upoważnioną jednostką certyfikującą", uzyskał pozytywną ocenę realizacji tego programu,

2) prowadzi produkcję metodami ekologicznymi i uzyskał certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jedno


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę