aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

19 czerwca 2002

z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

(Dz. U. z 2000 r. Nr 35, poz. 401)

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość stawek dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji, z uwzględnieniem równoprawności podmiotów.

§ 2.

Dotacje, o których mowa w rozporządzeniu, są wypłacane na zadania w ramach środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 3.

1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych,

2) prowadzenia sadów zraźnikowych i nasiennych, sadów i plantacji elitarnych,

3) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,

4) ochrony zasobów genowych roślin

- może być udzielona dotacja, stanowiąca dopłatę do usług kalkulowanych według stawek jednostkowych.

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych jest określana jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, określonych w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się jako iloczyn:

1) liczby hektarów sadu lub plantacji elitarnych i stawki dotacji na 1 hektar, określonej w części III pkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia - na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych sadów,

2) odmian i stawki dotacji za odmianę materiału szkółkarskiego, określonej w części III pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

4. Na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być udzielona dotacja w wysokości określonej w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. Dotacja na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielona podmiotom:

1) które przedstawią program hodowli roślin dla gatunków roślin określonych w części I tabela nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) których program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną określoną w części I ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia; liczbę programów objętych dotacją w danym gatunku określa się w części I tabela nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

6. Dotacja na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona podmiotom, których sady zraźnikowe i nasienne, sady i plantacje elitarne uzyskały świadectwo kwalifikacji, a w odniesieniu do ust. 1 pkt 3 - podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych.

7. Dotacja na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może być udzielona podmiotom, które prowadzą ochronę zasobów genowych potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

§ 4.

1. Podmiotom uprawnionym do prowadzenia obrotu materiałem siewnym, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o nasiennictwie", może być udzielona dotacja w wysokości udzielonej bonifikaty w cenie sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym nabywcy, nie wyższa niż określona w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny:

1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania tego materiału,

2) zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego rozmnażania tego materiału w posiadanym gospodarstwie, jeżeli:

a) cena zakupu nie została pomniejszona o dotacje, o których mowa w ust. 1,

b) zakupiono niezaprawiony materiał siewny i zaprawiono go przed wysiewem.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, może być udzielona w wysokości udzielonej bonifikaty; dotacja ta nie może być jednak wyższa niż określona w części IV pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4. W przypadku rezygnacji podmiotu z reprodukcji lub wycofania plantacji z urzędowej kwalifikacji dotacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają zwrotowi jako dotacje nienależnie pobrane z zachowaniem zasad, o których mowa w § 53 ust. 3.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1-3, może być udzielona do materiału siewnego wytworzonego w kraju, odmian krajowych i zagranicznych wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych, z wyjątkiem odmian krajowych przeznaczonych do uprawy wyłącznie za granicą.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1-3, może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia wysokości udzielonej bonifikaty na fakturze lub rachunku wystawionym nabywcy.

7. Dotacja, o której mowa w ust. 1-6, nie może być udzielona przy sprzedaży kwalifikowanego materiału do siewu lub sadzenia, dokonywanej pomiędzy spółkami, w których te same osoby posiadają udziały lub akcje, oraz pomiędzy tymi spółkami i osobami, gdy materiał do siewu lub sadzenia został wyprodukowany przez te spółki lub osoby, a także sprzedaży materiału siewnego producentom, od których materiał ten został wcześniej zakupiony.

§ 5.

Dotacje na badania związane z kosztami wynikającymi z:

1) rejestracji odmian roślin uprawnych i grzybów jadalnych,

2) wpisania odmian do księgi ochrony wyłącznego prawa,

3) realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

ustala się jako iloczyn punktów, wynikających z pracochłonności i materiałochłonności prowadzonych prac badawczo-doświadczalnych, określonych w części VII załącznika nr 1 do rozporządzenia, i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości określonej w części VI załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.

Dotacje, o których mowa w § 5, mogą być udzielane podmiotom prowadzącym badania z upoważnienia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wydanego na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1 ustawy o nasiennictwie.

§ 7.

Dotacja może być udzielona na wypłatę premii autorskich i pomocniczych premii autorskich, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 80 ustawy o nasiennictwie.

§ 8.

1. Decyzje w sprawie przyznania dotacji, o których mowa w § 3, 5 i 7, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje o spełnieniu warunków niezbędnych do przyznania dotacji.

3. Dotacje są:

1) wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1:

a) pkt 1, 2 i 3 - w okresach kwartalnych,

b) pkt 4 - po przedłożeniu faktury i rozliczenia kosztów realizacji usługi lub jej etapu,

2) przekazywane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

a) Głównemu Inspektorowi Inspekcji Nasiennej w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 4, na pisemny wniosek podmiotu, sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwy wojewódzki inspektorat Inspekcji Nasiennej,

b) Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 5 i 7 - w okresach miesięcznych.

4. Środki na wypłatę dotacji minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 2:
1) lit. a) - w wysokości określonej we wniosku,

2) lit. b) - w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 9.

1. Podmiotom może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za nabycie reproduktora przeznaczonego do rozrodu:

1) ogiera kupionego do punktu kopulacyjnego:

a) ras: zimnokrwistej, śląskiej, huculskiej i konika polskiego:

- z hodowli terenowej,

- ze stadniny koni,

- w wieku powyżej 6 lat do punktu kopulacyjnego działającego w innym rejonie,

b) po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem: wybitnym, bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym,

2) buhaja rasy polskiej czerwonej.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli nabywca udokumentuje celowość zakupu reproduktora zaświadczeniem wydanym w odniesieniu do:

1) ogiera do krycia w hodowli terenowej - przez właściwy podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "księgą",

2) buhaja - przez okręgową stację hodowli zwierząt, po zasięgnięciu opinii właściwego związku hodowców bydła.

3. W razie skierowania reproduktora na rzeź lub do sprzedaży przed upływem:

1) 4 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera,

2) 2 lat i 6 miesięcy od dnia zakupu - w przypadku buhaja

- nabywca reproduktora zobowiązany jest w terminie 14 dni po jego zbyciu do zwrotu dotacji, odpowiednio, za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi lub Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. Po tym okresie od nie zwróconej kwoty dotacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor został skierowany do uboju na skutek choroby lub ujawnienia się cech uniemożliwiających użytkowanie w rozrodzie zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) podmiotowi prowadzącemu księgę na wypłatę dotacji nabywcy ogiera na podstawie złożonego wniosku zawierającego numer identyfikacyjny i nazwę ogiera wraz z załączonym zaświadczeniem o celowości jego nabycia,

2) Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji nabywcy buhaja na podstawie złożonego wniosku zawierającego numer identyfikacyjny i informację dotyczącą oceny reproduktora wraz z załączonym zaświadczeniem o celowości jego nabycia.

§ 10.

Hodowcy bydła może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) za buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do hodowli, z tym że wniosek hodowcy powinien być potwierdzony przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt o zakwalifikowaniu buhajka do hodowli,

2) za krowę pierwiastkę pochodzącą po buhaju testowanym ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej. Dotacja może być udzielona po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju. W przypadku otrzymania dotacji z innego tytułu, dotacja należna zostaje pomniejszona o dotację pobraną. Wniosek hodowcy o dotacje powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt na podstawie karty jałówki-krowy,

3) za krowę pierwiastkę o udokumentowanym pochodzeniu ras: czarno-białej, czerwono-białej, simentalskiej, polskiej czerwonej i jersey, przeznaczoną na remont stada objętego oceną użytkowości przez okres do 54 miesięcy lub obejmowanego ponownie oceną użytkowości po przerwie w jej prowadzeniu, nie krótszej niż 36 miesięcy; dotacja może być udzielona pod warunkiem ukończenia przez krowę 200 dni laktacji oraz inseminowania jej w tym okresie wyłącznie nasieniem buhajów testowanych. Obowiązek unasienniania buhajami testowanymi nie dotyczy krów pierwiastek rasy jersey. Wniosek hodowcy powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt na podstawie karty jałówki-krowy i informacji o pokryciu znajdującej się w bazie danych systemu informatycznego lub potwierdzonej przez odpowiednią stację hodowli i unasienniania zwierząt,

4) za krowę utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych lub która po pierwszym wycieleniu w danym roku odchowała cielę przez okres co najmniej 3 miesięcy:

a) rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości,

b) posiadającą co najmniej 50% udziału genotypu rasy mięsnej

- dotacja wypłacana jest na wniosek hodowcy w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada - w odniesieniu do krów wpisanych do ksiąg lub rejestrów hodowlanych, albo jednorazowo w wysokości 1/2 stawki rocznej - w odniesieniu do krów pierwiastek, które nie zostaną wpisane do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych w danym roku i odchowają cielę do wieku co najmniej 3 miesięcy,

5) za każdy zarodek bydlęcy skutecznie przeniesiony do dróg rodnych biorczyni oraz odpowiadający wymaganiom hodowlanym określonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w porozumieniu z Polską Federacją Hodowców Bydła lub Krajowym Związkiem Hodowców Bydła Mięsnego. Do wniosku hodowca (posiadacz) biorczyni zarodków powinien załączyć zaświadczenie wydane przez wykonującego czynności związane z przeniesieniem zarodków do dróg rodnych biorczyni,

6) za buhaja urodzonego w kraju i po raz pierwszy dopuszczonego do użycia w inseminacji po przeprowadzonej ocenie wartości hodowlanej; wniosek hodowcy powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt.

§ 11.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, za pobranie krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pochodzenia krowy pierwiastki, cieliczki i buhajka, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa oraz pochodzących ze stad bydła rasy polskiej czerwonej objętych ochroną zasobów genetycznych, a także buhajków ras mięsnych zakwalifikowanych do hodowli, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest podmiotowi na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez uprawnione laboratoria.

§ 12. 1. Hodowcy świń może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) za loszkę remontową czysto rasową, z wyjątkiem ras: złotnickiej białej, złotnickiej pstrej i puławskiej, spełniającą wymagania wpisu do księgi, albo za loszkę linii 990 w stadzie objętym oceną wartości użytkowej o liczbie loch w dniu 1 stycznia co najmniej 6 sztuk, pochodzącą z zakupu lub odchowu własnego po spełnieniu następujących warunków:

a) liczba loszek nie przekracza 30% stanu loch na dzień 1 stycznia, wyrażona liczbą całkowitą, oraz których pierwsze mioty zostały ocenione w danym roku,

b) loszki uzyskały indeks oceny przyżyciowej na poziomie 1 klasy i zostały zakwalifikowane do hodowli,

c) po odchowaniu do 21 dnia życia co najmniej 7 prosiąt przez loszkę rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej lub 5 prosiąt przez loszkę rasy duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej i loszkę linii 990

- potwierdzonych w dokumentacji hodowlanej;

dotacja nie przysługuje, jeżeli hodowca otrzymał w danym roku dotację, o której mowa w pkt 3,

2) za lochę czysto rasową spełniającą wymagania wpisu do księgi albo za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki i potwierdzone protokołem z oceny kojarzenia lochy sporządzonym przez tę stację,

3) za lochę stada podstawowego:

a) utrzymywaną w stadzie produkującym knury i loszki, osiągającym określone przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej młodych knurków i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi albo zakwalifikowanych do hodowli zwierząt, oraz w którym średni stan loch wynosił co najmniej:

- 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej i linii loch 990, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca i od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września,

- 15 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca 2000 r.,

- 20 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, albo

b) utrzymywaną w stadzie produkującym wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, osiągającym określone przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek, oraz w którym średni stan loch wynosił co najmniej:

- 15 loch w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca 2000 r.,

- 20 loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest hodowcom:
1) na wniosek potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

2) dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało wyniki hodowlane i było objęte oceną w dniu 31 marca i 30 września.

§ 13.

1. Hodowcy zwierząt futerkowych, które posiadają udokumentowane pochodzenie co najmniej od dwóch pokoleń przodków, utrzymywanych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej i hodowlanej, może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za:

1) samicę ze stada podstawowego nutrii odmian: standardowa, stalowosrebrzysta, grenlandzka, biała niealbinotyczna, bursztynowozłocista, szafirowa, pastelowa, czarna dominująca, sobolowa i perłowa, która uzyskała:

a) nie mniej niż 28 punktów licencyjnych, jeżeli urodziła się do dnia 31 marca 1997 r.,

b) nie mniej niż 18 punktów licencyjnych, jeżeli urodziła się po dniu 31 marca 1997 r. i nie została zdyskwalifikowana jako zwierzę hodowlane,

2) samicę ze stada podstawowego królików ras: belgijski olbrzym biały, szary, czarny i żółty, olbrzym srokacz, angora biała, termondzki biały, nowozelandzki biały i czerwony, duński biały, kalifornijski, francuski srebrzysty, wiedeński niebieski i biały, szynszyl wielki, francuski baran biały i szary, która uzyskała nie mniej niż 95 punktów licencyjnych,

3) samca: lisów pospolitych srebrzystych, lisów polarnych niebieskich i białych, tchórzy, jenotów oraz norek odmian: standard, pastel, platyn, biała Hedlunda i palomino, urodzonego w roku poprzednim i przeznaczonego na remont stada, który uzyskał nie mniej niż 19 punktów licencyjnych; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice i przy remoncie stada do 30%.

2. Przy udzielaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się stan zwierząt na dzień 30 kwietnia, dla których co najmniej przez okres jednego roku prowadzona jest ocena rozpłodowa stada i ocena fenotypu.

§ 14.

1. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej drobiu może być udzielona dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za wykonanie oceny jednej próby testowej:

1) kur mięsnych w teście towarowym,

2) kur nieśnych w teście rodzicielskim lub towarowym,

3) kaczek w teście towarowym.

2. Dotacja wypłacana jest przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z tym że dotacje wymienione w ust. 1:

1) pkt 1 i 3 - wypłacane są po zakończeniu testu i opracowaniu wyników,

2) pkt 2 - wypłacane są w czterech ratach: po zakończeniu 8 tygodnia odchowu (30% stawki), po zakończeniu całego odchowu (30% stawki), w połowie cyklu produkcyjnego (20% stawki), po zakończeniu cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników (20% stawki).

3. Warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie oceny, o której mowa w ust. 1, zgodnie z metodyką i programem testowania.

§ 15.

1. Podmiotom wykonującym oznaczenie na nosicielstwo genu BLAD (BOVINE LEUKOCYTE ADHESION DEFICIENCY) u buhaja rasy czarno-białej i czerwono-białej odchowywanego z przeznaczeniem do rozrodu naturalnego lub wykorzystywanego w sztucznym unasiennianiu może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dotacja wypłacana jest na wniosek podmiotu wykonującego oznaczenie, potwierdzony pod względem merytorycznym przez okręgową stację hodowli zwierząt.

§ 16.

1. Podmiotowi, który jest posiadaczem pasieki, może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) za matkę pszczelą w pasiece, w której realizowany jest program hodowlany:

a) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej,

b) utrzymywaną i wpisaną do księgi linii hodowlanych lub rejestrów

- z tym że dotacja nie przysługuje za matki pszczele z linii hodowlanych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, dla których realizowany jest program hodowlany ochrony zasobów genetycznych,

2) za utrzymywanie każdej rodziny pszczelej:

a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w "Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska i M Kampinoska", z wyłączeniem rodzin pszczelich zaliczonych do stad zachowawczych linii M Augustowskiej,

b) w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyłączeniem rodzin pszczelich zaliczonych do stad zachowawczych linii M Augustowska i M Kampinoska, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej zakupioną w latach poprzednich w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy lub pasiece hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Parzniewie,

3) za terenową ocenę wartości użytkowej każdej matki pszczelej w grupie testowej, a także matki pszczelej z identycznie ocenianej grupy kontrolnej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, prowadzoną przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

4) za realizację zadań, w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii: M Asta, M Augustowska, M Kampinoska, M Północna, określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, zgodnie z harmonogramem na dany rok.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, wypłacane są jednorazowo, na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie identyfikacji matki pszczelej przeprowadzonej w okresie od maja do czerwca, przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

2) pkt 2:

a) przyznawane są na podstawie oświadczenia pszczelarza o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonego przez Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy,

b) przyznawane są na podstawie identyfikacji matki pszczelej przeprowadzonej w II lub III kwartale przez Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy lub pasiekę hodowlaną Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Parzniewie,

3) pkt 4, wypłacane są w dwóch ratach za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia na podstawie wniosku z załączonym sprawozdaniem i rozliczeniem kosztów poniesionych na realizację zadań.

§ 17.

Środki na wypłatę dotacji, o których mowa w § 10-13 oraz 15 i 16, przekazywane są przez ministra właściwego do spraw rolnictwa Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, po przedłożeniu zbiorczego zapotrzebowania sporządzonego na podstawie wniosków sprawdzonych pod względem merytorycznym i rachunkowym - w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca.

§ 18.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za owcę matkę poddawaną ocenie wartości użytkowej:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu Doskonalenia Plenności Owiec zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwanego dalej "Programem",

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

c) nie produkującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacona dotacja z tytułu produkcji tryków,

4) utrzymywaną w stadzie użytkowym, o liczebności minimum 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nie uczestniczącym w Programie, w którym prace zootechniczne prowadzone są przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz, pod warunkiem:

a) zarejestrowania stada we właściwym regionalnym związku hodowców owiec i kóz,

b) poddania utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycia owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienia na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; wymóg ten nie dotyczy stad, które zgodnie z zasadami przyjętymi w 1999 r. zakończyły udział w III poziomie Programu.

2. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych ojcowskich plennych i stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu dotacja może być udzielona na nie więcej niż cztery owce matki za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.
3. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych dotacja może być udzielona na nie więcej niż siedem owiec matek za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.

4. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska oraz uczestniczącym w II poziomie Programu produkującym tryki dotacja może być udzielona na nie więcej niż dziesięć owiec matek za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.

5. Przy udzielaniu dotacji przyjmuje się stan owiec matek w dniu zakwalifikowania tryka do hodowli.

6. Dwukrotnie w ciągu roku mogą być wypłacane dotacje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 lit. a) i b) - w wysokości 20% stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; wyrównanie do stawki rocznej następuje po zakwalifikowaniu tryka do hodowli,

2) pkt 2 lit. c) i pkt 3 i 4 - w wysokości 50% stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień jesiennego przeglądu stada.

7. Stany owiec matek, o których mowa w ust. 6, ustala się na podstawie informacji podanej przez hodowcę we wniosku o wypłacenie dotacji, potwierdzonym przez regionalny związek hodowców owiec i kóz, po przeglądzie stada dokonanym odpowiednio w I lub III kwartale danego roku, a w przypadku polskiej owcy górskiej - w I kwartale oraz na dzień jesiennego przeglądu stada.

§ 19.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za oznakowanie i zewidencjonowanie jednej owcy matki w stadzie użytkowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień jesiennego przeglądu stada.

§ 20.

Podmiotowi może być udzielona dotacja, za kozę matkę objętą oceną użytkowości mlecznej, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu kóz matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca.

§ 21.

1. Dotacje, o których mowa w § 18-20, wypłacane są przez Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz na wnioski zainteresowanych podmiotów.

2. Wnioski o dotację sprawdzają i potwierdzają pod względem merytorycznym i rachunkowym Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są w okresach miesięcznych po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań.

4. Środki na dotację powinny być wypłacane przez:

1) Polski Związek Owczarski - regionalnym związkom hodowców owiec i kóz w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania ich z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie zbiorczego zapotrzebowania,

2) regionalne związki hodowców owiec i kóz - hodowcom w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania ich z Polskiego Związku Owczarskiego na podstawie zbiorczego zapotrzebowania.

§ 22.

1. Podmiotowi uprawnionemu do rybactwa może być udzielona dotacja do wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia na dofinansowanie zakupu:

1) 1 sztuki tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

2) 1 sztuki wyselekcjonowanego rodzajowo tarlaka pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

3) 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia może być udzielona podmiotowi:

1) produkującemu i prowadzącemu zarybianie jezior i zbiorników zaporowych, na których jest uprawniony do rybactwa, za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm,

2) utrzymującemu tarlaki i selekty karpia czystych linii w liczbie nie przekraczającej rocznie:

a) 600 sztuk - dla linii zatorskiej, starzawskiej i gołyskiej,

b) 700 sztuk - dla linii węgierskiej, jugosłowiańskiej i izraelskiej DOR-70,

c) 100 sztuk - dla linii francuskiej i niemieckiej,

stanowiących rezerwę genetyczną za 1 sztukę tarlaka lub selekta na pokrycie części kosztów ich utrzymania,

3) utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, na pokrycie części kosztów ich utrzymania za 1 sztukę tarlaka lub selekta w liczbie nie przekraczającej 6.000 sztuk rocznie,

4) utrzymującemu bank nasienia ryb w oparciu o metodę kriokonserwacji w celu długookresowego przechowywania mleczu, na pokrycie części kosztów utrzymania za 1 porcję zamrożonego w danym roku nasienia ryb, w liczbie nie przekraczającej 25.000 porcji rocznie.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotacje, o których mowa w:

1) ust. 1 - na wniosek nabywcy, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup, na wskazany przez niego rachunek bankowy,

2) ust. 2 pkt 1 - na wniosek podmiotu, z załączonym protokołem zarybień, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy,

3) ust. 2 pkt 2 - na wniosek podmiotu, wraz z załączonym protokołem odłowu tarlaków i selektów dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii,

4) ust. 2 pkt 3 i 4 - na wniosek podmiotu.

§ 23.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) za ogiera utrzymywanego w stadzie ogierów:

a) używanego do rozrodu, rasy:

- pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi i śląskiej,

- zimnokrwistej, konika polskiego i hucuła,

b) przygotowywanego do próby dzielności w teście 8-miesięcznym,

2) za ogiera sprzedanego do stada ogierów, który ukończył próbę dzielności w teście 100-dniowym i został poddany próbie dzielności w teście 8-miesięcznym; dotacja wypłacana jest w dwóch ratach po ukończeniu testu:

a) 100-dniowego - z wynikiem wybitnym, bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym,

b) 8-miesięcznego - z wynikiem pozytywnym.

2. Do naliczania dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyjmuje się średni stan ogierów ustalony w wyniku podzielenia sumy stanów ogierów:
1) na pierwszy dzień każdego miesiąca i na dzień 30 listopada przez 12 - w odniesieniu do ogierów używanych do rozrodu,

2) na pierwszy dzień miesiąca, w którym rozpoczęto prowadzenie próby dzielności, i na każdy pierwszy dzień miesiąca w okresie prowadzenia tej próby przez 9 - w odniesieniu do ogierów przygotowywanych do próby dzielności.

Dotacja ta może być wypłacona na nie więcej niż 1.020 ogierów w kraju. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, z tym że w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej. Rozliczenie rocznej dotacji następuje we wniosku za IV kwartał.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wypłacana jest na wniosek podmiotu sprzedającego ogiera, potwierdzony pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący księgi.

§ 24.

1. Podmiotowi, prowadzącemu hodowlę koni, może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia za sprzedanego do stada ogierów:

1) ogiera czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli:

a) koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej,

b) koni półkrwi,

2) ogiera rasy śląskiej.

2. Podmiotowi może być udzielona dotacja za konia hodowli krajowej, który w danym roku uzyskał wyniki w:

1) próbach dzielności koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi i śląskiej, określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) krajowym pokazie hodowlanym koni czystej krwi arabskiej - Championat Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek podmiotu z załączonym dokumentem sprzedaży ogiera do stada ogierów.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, może być udzielona - w wysokości po 50% stawki dotacji określonej w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia - podmiotowi będącemu hodowcą lub właścicielem konia, a w przypadku podmiotu, który jest jednocześnie hodowcą i właścicielem - 100% stawki.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1, jest wypłacana na wniosek podmiotu potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni,

2) pkt 2, jest wypłacana na wniosek z potwierdzeniem wpisu o uzyskanych wynikach w Księdze Stadnej koni arabskiej czystej krwi.

§ 25.

1. Dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może być udzielona hodowcy za ogierka spełniającego warunki do wpisu do ksiąg głównych koni hodowlanych oraz za klaczkę z obustronnym pochodzeniem.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy źrebiąt pochodzących od klaczy ras: huculskiej i konika polskiego w stadach objętych ochroną zasobów genetycznych oraz źrebiąt pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Dotacja wypłacana jest na wniosek podmiotu prowadzącego księgi, sporządzony na podstawie wniosków okręgowych związków hodowców koni.

§ 26.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia za wykonanie oznaczenia grup krwi i polimorfizmu białek:

1) koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej koni pełnej krwi angielskiej i Polskiej Księgi Stadnej koni arabskich czystej krwi,

2) ogierów półkrwi, prymitywnych i zimnokrwistych przeznaczonych do rozrodu.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, wypłacana jest na wniosek podmiotu, z załączonym imiennym wykazem przetestowanych koni, potwierdzonym przez prowadzącego księgę,

2) pkt 2, wypłacana jest na wniosek podmiotu, sprawdzony pod względem merytorycznym przez prowadzącego księgę.

§ 27.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, w wysokości stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, za ocenionego metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) - model zwierzęcia konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest na wniosek podmiotu sprawdzony pod względem merytorycznym przez Polski Związek Hodowców Koni.

§ 28.

Dotacje, o których mowa w § 23-27, wypłacane są przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 29.

1. Podmiotom może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia na:

1) utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb,

2) dofinansowanie kosztów utrzymania zwierząt w stadach:

a) zarodowych drobiu,

b) stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu,

c) reprodukcyjnych gęsi, w których w dniu 1 stycznia stan dorosłych sztuk (samic), potwierdzony przez prowadzącego ocenę wartości użytkowej, wynosi co najmniej 500 sztuk oraz w których produkcja jaj wylęgowych objęta jest umową kontraktacyjną na dostawę do zakładu wylęgowego drobiu.

2. Maksymalną liczbę zwierząt gospodarskich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz w stadach zarodowych drobiu, stadach reprodukcyjnych gęsi i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, na których utrzymanie może być udzielona dotacja, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Podstawę do określenia kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowi średnioroczny stan zwierząt, ustalany jako:

1) suma stanów dziennych sztuk dorosłych (samców i samic), utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada, podzielona przez 334 - w odniesieniu do drobiu, z wyłączeniem stad reprodukcyjnych gęsi,

2) suma stanów owiec matek na ostatni dzień I, II, III kwartału podzielona przez 3 - w odniesieniu do owiec,

3) stan samic na dzień 30 kwietnia - w odniesieniu do zwierząt futerkowych,

4) suma stanów, pierwszego dnia każdego miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 30 listopada, podzielona przez 12 - w odniesieniu do pozostałych zwierząt,

5) stan rodzin pszczelich z matkami zakwalifikowanymi jako materiał mateczny lub ojcowski - na dzień 30 czerwca,

6) stan tarlaków lub selektów w okresie tarła:

a) karpia - na dzień 15 czerwca,

b) pstrąga tęczowego szczepu wiosennego tarła - na dzień 20 maja,

c) pstrąga tęczowego jesiennego tarła - na dzień 20 grudnia.

4. Dotacje wypłacane są na wniosek podmiotu przez:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w odniesieniu do:

a) koników polskich i hucułów - dotacja może być wypłacana w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

b) ryb - dotacja wypłacana jest jednorazowo według stanów na dzień, o których mowa w ust. 3 pkt 6; do wniosku powinien być dołączony protokół odłowów tarlaków i selektów,

2) Centralną Stację Hodowli Zwierząt po otrzymaniu środków z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu do:

a) bydła, świń i drobiu - dotacja może być wypłacana w pierwszym miesiącu po zakończeniu I, II i III kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

b) rodzin pszczelich i zwierząt futerkowych - dotacja wypłacana jest jednorazowo według stanów na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 i 5,

c) stad reprodukcyjnych gęsi - dotacja może być wypłacana w dwóch ratach; wysokość pierwszej raty ustalana jest przez podzielenie liczby zakontraktowanych jaj wylęgowych przez 38 i pomnożenie przez 1/2 stawki jednostkowej; wysokość drugiej raty wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji, dokonanego na podstawie realizacji kontraktu na dostawę jaj wylęgowych; wysokość każdej z rat nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia stanu dorosłych samic na dzień 1 stycznia przez 1/2 stawki jednostkowej; wniosek o wypłatę drugiej raty dotacji, potwierdzony przez właściwy zakład wylęgowy, składany jest do dnia 30 października,

3) przez Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz po otrzymaniu środków z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w odniesieniu do owiec w pierwszym miesiącu po zakończeniu I, II i III kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, potwierdzają:

1) pod względem merytorycznym:

a) w zakresie utrzymywania populacji objętych ochroną zasobów genetycznych oraz uczestniczenia stad w programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz utrzymywania stad zarodowych drobiu lub stad stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, z wyjątkiem ryb - podmioty prowadzące księgi,

b) w zakresie utrzymania stad reprodukcyjnych gęsi - podmiot prowadzący księgę lub rejestr dla stad reprodukcyjnych gęsi oraz prowadzący ocenę wartości użytkowej,

2) zakłady wylęgowe, które zawarły umowy kontraktacyjne na dostawę określonej liczby jaj wylęgowych gęsi.

6. W razie zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dotacja może być udzielona podmiotom w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad, potwierdzonego dokumentem kupna-sprzedaży; dotacje rozliczane są do średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt.

7. W przypadku nieuzasadnionej likwidacji stada dotacje za bieżący rok obrachunkowy nie są naliczane. Jeżeli dotacja została częściowo wypłacona, podmiot utrzymujący stado zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty jego likwidacji do zwrotu pobranych kwot dotacji.

8. W przypadku likwidacji stada z przyczyn niezależnych od hodowcy, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza weterynarii lub prowadzącego księgi, dotacje o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stada i rozliczane są do średniego stanu zwierząt ustalonego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt.

9. Dotacja należna z tytułu określonego w ust. 1 zostaje pomniejszona o dotację otrzymaną z tytułu, o którym mowa w § 10 pkt 2 i 3.

§ 30.

1. Podmiotowi może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów usług w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w szczególności: wystaw zwierząt hodowlanych (krajowej i regionalnych), wydawnictw specjalistycznych, nabycia z importu niezbędnych do realizacji programów hodowlanych zasobów genetycznych, według stawek jednostkowych określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Decyzje w sprawie przyznania dotacji wydaje na wniosek podmiotu minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 31. 1. Podmiotom realizującym zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, określone w załączniku nr 8 i w lp. C załącznika nr 9 do rozporządzenia, może być udzielona dotacja do wysokości stawek określonych w tych załącznikach.

2. Decyzje w sprawie przyznania i wypłacania dotacji, o której mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

§ 32.

1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej albo posiadającemu zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia zwierząt gospodarskich może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów:

1) prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej świń pochodzących po rodzicach wpisanych do ksiąg lub świń linii 990, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół,

2) prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła w stadach objętych unasiennianiem lub kontrolowanym rozrodem naturalnym,

3) prowadzenia ksiąg i dokonywania do nich wpisu,

4) unasienniania bydła oraz na realizację programów oceny i selekcji buhajów do hodowli,

5) unasienniania świń nasieniem knurów wpisanych do ksiąg lub pochodzących po rodzicach wpisanych do ksiąg lub świń linii 990,

6) produkcji i unasienniania matek pszczelich,

7) unasienniania klaczy, owiec i kóz,

8) nabycia reproduktorów oraz produkcji lub nabycia ich nasienia dokonywanego w ramach realizacji programów oceny i selekcji reproduktorów.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, mogą być udzielane za pierwszy zabieg inseminacyjny udokumentowany zaświadczeniem o unasiennianiu wystawionym przez podmiot wykonujący zabieg inseminacyjny.

3. Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji na cele, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz współczynników stosowanych do stawek dotacji do oceny krów mlecznych określa lp. A i B załącznika nr 9 do rozporządzenia.

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem podmiotów prowadzących ocenę koni, dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych - po przedstawieniu w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań. Podmiotom prowadzącym ocenę koni oraz księgi koni hodowlanych dotacje mogą być wypłacane w okresach kwartalnych za wykonane zadania, a rozliczenie roczne następuje w IV kwartale. W wypadku unasienniania i produkcji matek pszczelich dotacja może być wypłacana miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty dotacji planowanej na te zadania, a jej rozliczenie roczne następuje w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wykonania zadań.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 1, wypłacane są przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 33.

1. Dotacje mogą być udzielone podmiotom wykonującym usługi z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego na rzecz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane w formie: szkoleń, konferencji, sympozjów, kongresów, wystaw, olimpiad, konkursów, a także realizacji filmów szkoleniowo-dydaktycznych dotyczących:

1) dostosowywania polskiego sektora rolno-żywnościowego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz nabywania umiejętności właściwego wykorzystania instrumentów przewidzianych w:

a) zasadach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz prognoz jej ewolucji lub

b) zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli (IACS), lub

c) programach finansowych Unii Europejskiej (SAPARD, ISPA, Phare), a także funduszach strukturalnych Unii Europejskiej oraz krajowych źródłach wsparcia finansowego, lub

d) programach aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich,

2) zarządzania gospodarstwem rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie:

a) marketingu oraz kierunków rozwoju i struktury produkcji lub

b) analizy ekonomicznej i finansowej, lub

c) projektowania, organizacji i reorganizacji gospodarstwa lub małego i średniego przedsiębiorstwa, lub

d) prowadzenia rachunkowości rolnej i ksiąg podatkowych,

3) upowszechniania przepisów dotyczących:

a) gospodarki gruntami lub

b) działalności gospodarczej i handlowej, lub

c) systemów ubezpieczeń społecznych i majątkowych, lub

d) systemów podatkowych, lub

e) gospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska,

4) działań na rzecz pozyskiwania alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie:

a) rozwoju przedsiębiorczości lub

b) rozwoju agroturystyki i turystyki,

5) organizacji i funkcjonowania branżowych grup producentów w zakresie rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

6) funkcjonowania rynków hurtowych i giełd towarowych w zakresie:

a) sprzedaży hurtowej i terminowej lub

b) standaryzacji i klasyfikacji produktów, z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej, lub

c) konfekcjonowania i pakowania, lub

d) udziału producentów i grup producentów jako akcjonariuszy rynku hurtowego lub giełdy, lub

e) instrumentów finansowych,

7) wdrażania nowych technologii w zakresie:

a) alternatywnej produkcji roślinnej na potrzeby przemysłowe lub

b) wykorzystania produktów roślinnych jako materiału energetycznego, lub

c) produkcji zwierzęcej, w tym zagospodarowania odchodów i odpadów zwierzęcych, lub

d) stosowania proekologicznych technologii produkcji, lub

e) zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich, lub

f) ekologii i ochrony środowiska.

3. Dotacje na dofinansowanie usług, o których mowa w ust. 2, do wysokości stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia, mogą być udzielone na realizację usług o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
4. Dotacja może być udzielona po pozytywnym zaopiniowaniu programu realizacji usługi przez komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie usług, o których mowa w ust. 2, powołaną przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub wojewodę.

5. Komisje, o których mowa w ust. 4, przy wydawaniu opinii uwzględniają w szczególności przewidywane koszty usługi, kwalifikacje osób realizujących usługę i sposób jej realizacji.

6. Decyzje w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie usług o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub regionalnym wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, a o zasięgu regionalnym lub lokalnym - wojewoda, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

7. Wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw rolnictwa, dotyczący realizacji usługi o zasięgu regionalnym, może być rozpatrzony po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody.

§ 34.

Dotacje są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub wojewodę na podstawie faktury i załączonego rozliczenia poniesionych kosztów realizacji usługi lub jej etapu.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania zakaźnych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 35.

1. Podmiotom realizującym zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych, o których mowa w art. 35 i 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752), zwanej dalej "ustawą", mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie kosztów:

1) szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących - za 1 dawkę doustnej szczepionki wraz ze zrzuceniem z samolotu - do wysokości określonej w załączniku nr 11 do rozporządzenia,

2) likwidacji skutków nie przewidzianych epizootii do wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturach,

3) czynności weterynaryjnych - według zasad i stawek wynagrodzenia określonych w przepisach o wynagradzaniu lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych przez organy inspekcji weterynaryjnej,

4) badań chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wykonywanych według zasad określonych w przepisach w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych, rozliczanych według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia,

5) zakupu biopreparatów i odczynników do badań laboratoryjno-diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz środków farmaceutycznych do eutanazji zwierząt przeprowadzanych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturach,

6) zakupu sprzętu jednorazowego użycia do pobierania prób, kolczyków i kolczykownic do znakowania zwierząt, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, niezbędnych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, do wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturach,

7) zakupu środków dezynfekcyjnych i ich transportu (wraz z rezerwą epizootyczną), w tym środków przekazywanych ekipom dezynfekcyjnym, do wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturach,

8) dowozu (dostarczenia) prób do laboratoriów wykonujących badania - według stawek ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy,

9) dowozu i zabijania zwierząt lub uboju sanitarnego, dezynfekcji rzeźni po ubojach sanitarnych, zastosowania odpowiednich technologii przerobu mięsa, utylizacji zwłok zwierzęcych i odpadów poubojowych, z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturach,

10) wynagrodzeń rzeczoznawców, odszkodowań i nagród za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w wysokości ustalonej w art. 25 ust. 1-6 ustawy oraz w przepisach w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt.

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą środki z budżetów wojewodów oraz z rezerw celowych przewidzianych w ustawie budżetowej na dany rok.

Rozdział 6

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 36.

Podmiotom wykonującym usługi z zakresu oznaczania parametrów: gleby, jakości żywności, produktów rolniczych oraz środowiska ich produkcji i przetwarzania może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 37.

Decyzje w sprawie przyznania i wypłacenia dotacji, o której mowa w § 36, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

Rozdział 7

Dotacje na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 38.

Podmiotom za wykonanie zadań:

1) związanych z modernizacją terenów wiejskich obejmujących w szczególności:

a) scalenia i wymiany gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

b) opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowanie planów urządzeniowo-rolnych gminy, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

c) opracowanie projektów granicy polno-leśnej na podstawie art. 14 ust. 3-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego na podstawie art. 20 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

e) ponowną gleboznawczą klasyfikację: gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne",

f) opracowanie map gleboworolniczych, aktualizację lub odnowienie map gleboworolniczych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

g) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich na podstawie art. 7c pkt 4 i 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich obejmujących w szczególności:

a) opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów metodą: skanowania i digitalizacji, analityczną, nowego pomiaru, opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym według stanu w rejestrze gruntów, weryfikację (kontrolę terenową) ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej po weryfikacji (kontroli terenowej) ewidencji gruntów i budynków, modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813),

b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na podstawie art. 93 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "Prawem wodnym", do naliczenia opłat melioracyjnych oraz ustalenia podstawy do wymiaru podatku rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681),

c) opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) i art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636),

d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136),

e) opracowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz państwa z naruszeniem prawa oraz realizacji innych zobowiązań państwa wynikających z przepisów szczególnych,

- mogą być udzielane dotacje według stawek nie wyższych niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 39.

1. Do prac związanych ze scaleniem gruntów, opracowaniem map numerycznych ewidencji gruntów metodą nowego pomiaru oraz z weryfikacją (kontrolą terenową) ewidencji gruntów i budynków, z uwagi na dużą szachownicę gruntów i warunki terenowe stosuje się stawkę dotacji, określoną w załączniku nr 13 do rozporządzenia, w województwach:
1) małopolskim i podkarpackim - ze współczynnikiem 2,0,

2) śląskim - ze współczynnikiem 1,7,

3) dolnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim - ze współczynnikiem 1,3.

2. Do prac związanych z wymianą gruntów stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 1 załącznika nr 13 do rozporządzenia, ze współczynnikiem:

1) 3,0 - dla obszaru do 1 ha objętego postępowaniem,

2) 2,0 - dla obszaru powyżej 1 ha do 2 ha objętego postępowaniem,

3) 1,5


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę