aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości

19 czerwca 2002


Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych, byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin na terenach wiejskich oraz w małych ośrodkach miejskich są udzielane przez banki ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i objęte dopłatami do oprocentowania ze środków Krajowego Urzędu Pracy.

Przeznaczenie:

Kredyt przeznaczony jest na tworzenie nowych miejsc pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych w wymiarze do 8 osób (Bank Gospodarki Żywnościowej SA), 10 osób (Wielkopolski Bank Rolniczy SA). Rekrutacja nowych (dodatkowych) pracowników powinna być prowadzona - z wyjątkiem koniecznych specjalistów - spośród zarejestrowanych bezrobotnych będących byłymi pracownikami pegeerów bądź najbliższymi członkami ich rodzin, z terenów wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkańców. W strukturze zatrudnienia co najmniej 50% nowozatrudnionych osób musi być byłymi pracownikami pegeerów bądź członkami ich rodzin. Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne w zakresie małej przedsiębiorczości związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych o charakterze pozarolniczym na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, ze szczególną preferencją gmin uznanych za zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku, w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dziennik UstawNr110z1999r.,poz.1264)

Kredyt obejmuje:

 • zakup, budowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację obiektów produkcyjno-usługowych,
 • wyposażenie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urządzenia i ręczne narzędzia pracy, w tym również środki transportowe jednoznacznie związane z realizowanym przedsięwzięciem.

Kredyt nie może być przeznaczony na zakup środków obrotowych. Kredyt może być przeznaczony na wszystkie przedsięwzięcia nie związane z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, z wyłączeniem sklepów spożywczych, barów i restauracji oraz wszelkich form wyszynku napojów alkoholowych.

Jednostki uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 • Dotyczy podmiotów uprawnionych do otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy:
 • rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne zamieszkałe na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
 • osoby prawne (spółki prawa handlowego) i spółki prawa cywilnego działające na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
 • osoby fizyczne i osoby prawne spoza terenów wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkańców, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest zlokalizowana na tym terenie.

W przypadku podmiotów już prowadzących działalność gospodarczą, liczba zatrudnionych pracowników w chwili złożenia wniosku o kredyt nie może przekraczać łącznie 30 osób.

Zasady i warunki udzielania kredytu:

 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 0,65 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, z czego część odsetek pokrywana jest dopłatami z Funduszu Pracy, a pozostała część płacona jest przez kredytobiorcę,
 • oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy (przy stopie redyskonta weksli NBP - 19,50%) wynosi:
  • 1,18% w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w gminach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
  • 5,38% w przypadku kredytów udzielanych pracodawcom na utworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w pozostałych gminach,
 • odsetki od kredytu płatne są w okresach kwartalnych,
 • maksymalny okres na jaki może być udzielony kredyt wynosi 5 lat,
 • okres karencji nie może przekroczyć jednego roku,
 • kredyt jest udzielany w trybie i na zasadach obowiązujących w banku kredytującym,
 • kredyt udzielany jest do wysokości 80% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż
  • 25.000 zł na jedno miejsce pracy,
  • 200.000 zł na jedno zadanie inwestycyjne,
 • bank określa formy zabezpieczenia zwrotności kredytu.

Procedura ubiegania się o kredyt:

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek złożony w oddziale kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank, wraz z wymaganą pełną dokumentacją zgodną z obowiązującym w banku regulaminem kredytowania, w tym również z zaświadczeniem rejonowego urzędu pracy, że kredytobiorca jest uprawniony do dofinansowania (dopłat) z tytułu zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych.

Banki obsługujące:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ SA)
 • Wielkopolski Bank Rolniczy SA (WBR SA)

 

Źródło: www.cofund.org.pl/agrolinia2000/kredyty

POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę