Rozmawialiśmy z Jolantą Kozłowską, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi

8 listopada 2007


Jak przebiega i na jakim etapie jest procedura weryfikacji wniosków rolników z dodatkowego naboru z 16 kwietnia 2007 roku złożonych w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”?

Jolanta Kozłowska: – W ramach dodatkowego naboru z 16 kwietnia tego roku Łódzki Oddział Regionalny przyjął 1031 wniosków (złożonych prawidłowo i biorących udział w losowaniu) z działania 1.1 SPO „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. W wyniku weryfikacji stwierdzono, iż 50 wniosków było kompletnych w dniu złożenia. Do kolejnych 554 wnioskodawców wysłano pisma informujące o konieczności dokonania uzupełnień (wysyłanie pism odbywa się zgodnie z kolejnością ustaloną w drodze losowania).Jak Pani ocenia stopień realizacji działań w ramach wniosków złożonych w okresie finansowania 2004-2006 w programach PROW i SPO, czy rolnicy postępują zgodnie z umowami, czy wywiązują się z terminów?

Jolanta Kozłowska: – W ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Łódzki Oddział Regionalny przyjął następującą liczbę wniosków (nie uwzględniono dodatkowego naboru z 16 kwietna): * Inwestycje w gospodarstwach rolnych – 3068 wniosków przyjętych, podpisano 2139 umowy * Ułatwianie startu młodym rolnikom – 1774 wnioski przyjęte, podpisano 1310 umów * Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych – 140 wniosków przyjętych, podpisano 86 umów * Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów – 507 wniosków przyjętych, podpisano 281 umów * Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem – 464 wnioski przyjęte, podpisano 309 umów.
Jednocześnie należy zauważyć, iż zakres rzeczowy oraz terminy wykonania poszczególnych projektów realizowanych na podstawie podpisanych umów są niejednokrotnie zmieniane (na mocy aneksów) przez beneficjentów (sytuacja ta dotyczy głównie działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych, ale także między innymi: działania 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów). Wydaje się, iż decydującym powodem tak licznych aneksów zmieniających termin i zakres inwestycji jest specyfika rynku maszyn i urządzeń rolniczych (nowych i używanych), między innymi znaczna dynamika zmian kosztów. Powyższa sytuacja, wobec znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych, dotyczy także inwestycji o charakterze budowlanym.Czy są przypadki zawieszenia lub cofnięcia dotacji?

Jolanta Kozłowska: – W odniesieniu do kwestii niewypłacania środków finansowych wnioskodawcom, z którymi zawarta została umowa, należy stwierdzić, iż sytuacje takie mają miejsce. Dzieje się tak wtedy, gdy na etapie oceny wniosku o płatność stwierdzone zostanie zrealizowanie projektu w sposób niezgodny z warunkami umowy. Odrzucenie wniosku o płatność, a tym samym odmowa wypłaty środków, może być również skutkiem negatywnego wyniku kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie danego wnioskodawcy. Realizację działań w ramach PROW 2004-2006 oceniam pozytywnie. Mając na uwadze dwuletnie doświadczenia ARiMR związane z wdrażaniem poszczególnych działań, z optymizmem można patrzeć w przyszłość pod kątem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odsetek przypadków zawieszenia lub cofnięcia dotacji jest niewielki. Zainteresowanie rolników i dotychczasowe wykorzystanie środków pozwala wysnuć przypuszczenie, że rolnicy coraz aktywniej i liczniej uczestniczyć będą w działaniach proponowanych w nowym okresie programowania. Podkreślenia wymaga fakt, iż uczestnictwo Polski we Wspólnej Polityce Rolnej sprawia, że rodzimi rolnicy dysponują coraz szerszą wiedzą nie tylko z zakresu metod prowadzenia produkcji, ale również warunków przyznawania płatności w ramach poszczególnych działań. Zaznaczyć należy, iż wiedza z tego ostatniego zakresu jest niezwykle istotna także pod kątem właściwych dokumentów składanych wraz z wnioskiem oraz terminów wymaganych zapisami rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym, skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 powinno iść w parze zarówno z chęcią, jak i z zamiarem większego merytorycznego zaangażowania.Jakie najczęściej błędy popełniają rolnicy przy wypełnianiu wniosków ramach działań SPO?

Jolanta Kozłowska: – Doświadczenia zebrane przez pracowników zajmujących się weryfikacją wniosków złożonych w ramach poszczególnych działań SPO wskazują, iż do najczęstszych błędów popełnianych przez osoby wypełniające wnioski (dotyczy głównie działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych) o dofinansowanie należą: wypełnianie wymaganych formularzy w sposób niezgodny z instrukcją, błędy rachunkowe występujące w poszczególnych formularzach, brak zgodności w powierzchni gruntów między właściwymi zaświadczeniami, a dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny, błędy w przeprowadzaniu procedury postępowania ofertowego, nieprawidłowości w opracowaniu dokumentacji funkcjonalno-przestrzennej, błędy formalne i rachunkowe w kosztorysach inwestorskich (dotyczy projektów budowlanych), brak właściwych zaświadczeń, a także prawomocnych decyzji (dotyczy projektów budowlanych).W tym roku zmienione były formularze wniosków o płatności bezpośrednie. Proszę o ocenę tej kampanii w skali województwa?

Jolanta Kozłowska: – Faktycznie w kampanii 2007, jeśli chodzi, ogólnie mówiąc o płatności obszarowe do gruntów rolnych, nastąpiło wiele zmian. Dotyczą one nie tylko samego formularza wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i jego wypełniania, ale też zmian bardziej merytorycznych, jak choćby wprowadzenie nowego pojęcia „działki rolnej”, a co za tym idzie, wprowadzenia innych zasad w zakresie grupowania roślin uprawnych. W tej kampanii mamy także nowe podstawy prawne, tj. przede wszystkim ustawę z 26 stycznia tego roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Ponadto rolnicy otrzymali bardziej rozbudowane możliwości dofinansowania w ramach „wniosku obszarowego” – w tym roku mogli ubiegać się o tzw. płatności paszowe (zwierzęce) z tytułu posiadanych trwałych użytków zielonych oraz zgłoszonych w odpowiednim terminie do właściwego rejestru bydła, owiec kóz lub koni. W bieżącym roku również po raz pierwszy można otrzymać płatność z tytułu upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne.W województwie łódzkim rolnicy złożyli prawie 132 tysiące wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych, czyli niewiele mniej niż w latach ubiegłych. To dobry wynik, pamiętajmy przecież, że wielu rolników, którzy w latach poprzednich składali wnioski, zdecydowało się przejść na rentę strukturalną, oddając swoje użytki rolne często na powiększenie gospodarstwa własnym dzieciom czy też osobom trzecim. Tegoroczne nowości w zakresie choćby zasad wypełniania wniosków nie stanowiły większego problemu dla rolników, to zresztą była już czwarta taka kampania i ogólna wiedza w zakresie przyznawania płatności obszarowych pozostaje, ponadto sami rolnicy też chętnie korzystają z pomocy i wiedzy pracowników ARiMR czy innych podmiotów pełniących funkcje doradcze, a my jako agencja kolejny rok z rzędu mając coraz większe doświadczenie z wyprzedzeniem staramy się przygotować do kampanii oraz akcji szkoleniowo-informacyjnych. Myślę, że rolnicy przyzwyczajeni są do corocznych zmian, przypomnę, że w roku 2006 razem z wnioskiem otrzymali do wypełnienia materiał graficzny w postaci mapek, na których należało wrysować działki rolne deklarowane na wniosku.
Nieprawidłowości w wypełnianiu wniosków zazwyczaj wynikają z niezgodności między stanem faktycznym na gruncie rolnika a danymi zawartymi w bazie ewidencji gruntów i budynków, są to też pomyłki w zakresie rachunkowym czy zawyżonej powierzchni deklarowanych działek rolnych, wezwania do rolników dotyczą również braku wymaganych dokumentów czy załączników do wniosku. Często się również zdarza niestawianie się rolników w określonym terminie na wystosowane wezwanie do złożenia wyjaśnień czy też usunięcia braków formalnych, co później skutkować może pomniejszeniem bądź odmową płatności.
Jeśli chodzi o kwestię wniosków odrzuconych, to agencja przyjmuje wszystkie wnioski od rolników i nie ma prawa żadnego odrzucić, natomiast w przypadku ewentualnego nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych (na przykład, złożenia brakującego podpisu) w wymaganym terminie 7 dni, kierownik pozostawia w Biurze Powiatowym daną sprawę rolnika bez rozpatrzenia, a więc rolnik żadnych płatności w takiej sytuacji nie ma prawa otrzymać.Jakie w tym roku było zainteresowanie dopłatami do roślin energetycznych?

Jolanta Kozłowska: – W roku 2007 rolnicy po raz pierwszy mogli ubiegać się o płatności do upraw roślin energetycznych, oczywiście, w ramach składanych wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych. W całym kraju ponad 10 tysięcy rolników wnioskowało o płatność z tytułu uprawy roślin energetycznych, powierzchnia ich upraw to blisko 200 tysięcy hektarów. Natomiast w województwie łódzkim niewiele ponad trzystu wnioskodawców ubiegało się o taką płatność. Liczba złożonych wniosków w zakresie płatności do upraw energetycznych nie jest może znacząca, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, iż jest to pierwszy rok takiej pomocy finansowej, a rolnicy chcąc uzyskać płatność do roślin przeznaczonych na cele energetyczne muszą spełnić dodatkowe wymogi i warunki. Podam przykład: ilość zebranych przez rolników roślin nie może być mniejsza niż plon reprezentatywny dla danego gatunku roślin, inny przykład: rolnik musi w odpowiednim terminie złożyć stosowne deklaracje, na przykład o ilości wyprodukowanych i sprzedanych roślin lub wykorzystanych czy przetworzonych w gospodarstwie.


POWIĄZANE

Produkowana na bazie bioetanolu benzyna E10 to ważny krok dla rolnictwa i bezpie...

STANOWISKO RADY SEKTORA WOŁOWINY W SPRAWIE WYELIMINOWANIA NIEZGODNYCHZ PRAWEM PR...

Już w czwartek w zeszłym tygodniu, wyborcza.pl i Wirtualna Polska poinformowały ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę