aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konkurencyjność UE po 2030 roku

17 marca 2023
Konkurencyjność UE po 2030 roku

fot.ppr.pl

Komisja Europejska opublikowała wczoraj dwa komunikaty z okazji 30 rocznicy powstania jednolitego rynku i określające, w jaki sposób zapewnić długoterminową konkurencyjność UE .

Jednolity rynek jest niewątpliwie motorem społeczeństwa i gospodarki UE. Dalsza redukcja barier i integracja, zwłaszcza w zakresie usług, są niezbędne, aby jednolity rynek pozostał głównym motorem konkurencyjności UE. W obecnym kontekście geopolitycznym UE znajduje się w decydującym momencie, aby odnieść sukces w podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz pozostać atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorstw.

Długoterminowe spojrzenie na konkurencyjność pokazuje, w jaki sposób UE może wykorzystać swoje mocne strony i osiągnąć coś więcej niż tylko wypełnienie luki we wzroście gospodarczym i innowacyjności. Perspektywiczne , dobrze określone i skoordynowane ramy UE będą sprzyjać dobrze prosperującym przedsiębiorstwom, zdolnym do konkurowania na rynku światowym, oferującym atrakcyjne miejsca pracy i wyznaczającym światowe standardy.

Ursula von der Leyen , przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała:„W obliczu wojny na wyciągnięcie ręki, niestabilnych cen energii i ogromnych inwestycji w czyste technologie na całym świecie, Europa musi podnieść poprzeczkę. Jednolity rynek był naszym kluczowym atutem, który zapewnia dobrobyt naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, ale także pomaga nam radzić sobie z kryzysami, takimi jak pandemia, zmiana klimatu czy skutki gospodarcze wojny Rosji z Ukrainą. Możemy być z niego dumni i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować i wzmocnić jego siłę. Musimy również upewnić się, że ramy regulacyjne i administracyjne odpowiadają potrzebom biznesowym. W przyszłości będziemy kierować się szeregiem kluczowych wskaźników wydajności, które mogą nam powiedzieć, czy europejska gospodarka rzeczywiście staje się bardziej wydajna i konkurencyjna. Ponieważ to, co jest mierzone, jest wykonywane”.

JEDNOLITY RYNEK W 30

Nasz jednolity rynek to znacznie więcej niż ramy prawne czy tylko rynek: to obszar wolności, postępu, możliwości, wzrostu, wspólnego dobrobytu, odporności oraz środek geopolitycznej projekcji. Z 440 milionami obywateli, 23 milionami przedsiębiorstw, 15% światowego PKB, jest największym na świecie zintegrowanym obszarem jednolitego rynku, pozostając jednocześnie jednym z najbardziej zorientowanych na zewnątrz.

Jednolity rynek jest kluczowym atutem UE i siłą napędową jej konkurencyjności . Od ponad 30 lat przyczynia się do poprawy życia obywateli, ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i przynosi znaczne korzyści gospodarcze, zwiększając europejski PKB o 9%. Jest to również narzędzie towarzyszące i zapewniające zieloną i cyfrową transformację Europy. Jest źródłem integracji regulacyjnej, finansowej i łańcucha dostaw w UE, która pomaga budować korzyści skali i ułatwia rozwój przedsiębiorstw. Jednolity rynek jest ważnym czynnikiem odporności gospodarczej Europy podczas kryzysów i zapewnia kluczową dźwignię geopolityczną, która wzmacnia pozycję i wpływy UE na świecie.

Jednolity rynek musi jednak nadal dostosowywać się do nowych realiów i uwzględniać zmieniające się otoczenie geopolityczne, rozwój technologiczny, transformację ekologiczną i cyfrową oraz potrzebę zwiększenia długoterminowej konkurencyjności i wydajności UE.

Dalsze utrzymywanie i pogłębianie jednolitego rynku oraz pełne wykorzystanie jego potencjału wymaga zbiorowego wysiłku, opartego na współodpowiedzialności za jednolity rynek na szczeblu unijnym i krajowym .

Patrząc w przyszłość, należy przede wszystkim ponownie skoncentrować się na:

 • Egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących jednolitego rynku , wsparte punktami odniesienia w celu wyeliminowania braków związanych z transpozycją i wdrażaniem przepisów UE;
 • Usuwanie barier na poziomie państw członkowskich , w szczególności barier w transgranicznym świadczeniu usług oraz w ekosystemach przemysłowych o największym potencjale integracji gospodarczej (handel detaliczny, budownictwo, turystyka, usługi dla biznesu i sektor energii odnawialnej). 

W tym celu Komisja będzie kontynuować niezbędną współpracę z państwami członkowskimi w ramach grupy zadaniowej ds. egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku (SMET ) i innych forów służących zorganizowanej współpracy z zainteresowanymi stronami biznesowymi. Komisja proponuje również ustanowienie punktu odniesienia w postaci rozwiązania co najmniej 90% spraw wniesionych do krajowych centrów SOLVIT w ciągu 12 miesięcy. Ponadto Komisja ma na celu uproszczenie obowiązków państw członkowskich w zakresie powiadamiania o przepisach krajowych i tworzenia krajowych urzędów ds. jednolitego rynku wśród różnych środków przewidzianych w celu ograniczenia barier na jednolitym rynku i zapobiegania im. 

Ponadto musimy nadal wspierać ekologiczny i cyfrowy wymiar jednolitego rynku jako źródła innowacji, wzrostu i konkurencyjności. Na przykład podejście oparte na jednolitym rynku zapewni UE utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie czystych technologii i przewagi konkurencyjnej w zakresie dekarbonizacji. W tym celu Komisja wprowadza wspólne przepisy UE, aby pomóc przedsiębiorstwom w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (np. jak najwięcej możliwości związanych z cyfryzacją (np. opieranie się na usługach cyfrowych i aktach dotyczących rynku cyfrowego oraz tworzenie nowych przestrzeni danych na potrzeby zdrowia i zamówień publicznych).

Komisja będzie nadal monitorować postępy w zakresie jednolitego rynku za pomocą narzędzi, takich jak tablica wyników jednolitego rynku i konkurencyjności oraz roczne sprawozdanie na temat jednolitego rynku . Ciągła dyskusja i refleksja z państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz wśród nich zagwarantują, że jednolity rynek będzie nadal zapewniał i poprawiał jakość życia jego obywateli.

ZWIĘKSZANIE DŁUGOTERMINOWEJ KONKURENCYJNOŚCI

Europejski model wzrostu gospodarczego, oparty na zrównoważonej konkurencyjności, bezpieczeństwie ekonomicznym, otwartej autonomii strategicznej i uczciwej konkurencji, jest od dziesięcioleci źródłem dobrobytu. Zdecydowane wspólne działania na szczeblu UE pobudziły w przeszłości aktywność gospodarczą i produktywność, aw dłuższej perspektywie mogą ponownie pobudzić konkurencyjność i dobrobyt.

Aby wspierać konkurencyjność, Komisja proponuje pracować nad dziewięcioma wzajemnie wzmacniającymi się czynnikami, aby zapewnić :

 • Funkcjonujący jednolity rynek poprzez jego poszerzanie i pogłębianie oraz sprzyjanie integracji usług;
 • dostęp do prywatnego kapitału i inwestycji poprzez pogłębienie unii rynków kapitałowych i dokończenie budowy unii bankowej, a także rozwój unijnych ram regulacyjnych dotyczących podatków i usług finansowych wspierających przedsiębiorstwa;
 • Inwestycje publiczne i infrastruktura poprzez reformę europejskich ram zarządzania gospodarczego;
 • Badania naukowe i innowacje poprzez zachęty podatkowe, partnerstwa publiczno-prywatne i projekty na dużą skalę w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji w innowacje, zwłaszcza w kluczowych obszarach czystej technologii, technologii cyfrowej i biotechnologii;
 • Energia poprzez szybkie upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, cyfryzację systemów energetycznych i magazynów energii;
 • obieg zamknięty poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu w UE;
 • Cyfryzacja poprzez szerokie wykorzystanie narzędzi cyfrowych w całej gospodarce i większe wsparcie dla wiodącej pozycji w kluczowych technologiach cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, mikroelektronika, web 4.0, rzeczywistość wirtualna i cyfrowe bliźniaki oraz cyberbezpieczeństwo;
 • Edukacja i umiejętności poprzez rozwijanie i uznawanie umiejętności za klucz do atrakcyjnych miejsc pracy wysokiej jakości, zwiększanie udziału kobiet, młodzieży i obywateli państw trzecich w rynku pracy oraz promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Handel i otwarcie strategicznej autonomii poprzez dalsze otwieranie rynków dla przedsiębiorstw z UE poprzez pogłębianie więzi z sojusznikami i partnerami handlowymi, zachowanie zasad sprawiedliwego handlu i ukierunkowane przeciwdziałanie zagrożeniom.

Zestaw kluczowych wskaźników wydajności pozwoli śledzić postępy w osiąganiu celów i zapewniać niezbędną koncentrację polityczną i zdolność reagowania.

Ramy regulacyjne sprzyjające wzrostowi

Oprócz tych dziewięciu czynników Komisja będzie aktywnie działać na rzecz ram regulacyjnych bardziej dostosowanych do konkurencyjności i wzrostu . Uzupełniając podejście „one-in, one-out” i kontrolę konkurencyjności, będzie to obejmowało metodologię oceny skumulowanego wpływu polityk oraz bardziej sprzyjające innowacjom podejście do regulacji. W szczególności pojawi się nowy nacisk na racjonalizację wymogów w zakresie sprawozdawczości w prawodawstwie ekologicznym, cyfrowym i gospodarczym UE, wraz z pierwszymi propozycjami do jesieni, mającymi na celu zmniejszenie obciążeń o 25%. Komisja będzie również nadal regularnie oceniać prawodawstwo UE, aby zapewnić jego aktualność i adekwatność do założonych celów oraz aby pomagać państwom członkowskim w terminowej i właściwej transpozycji prawa UE.

Oświadczenie przewodniczącego komisji IMCO w sprawie komunikatu Komisji

Przewodniczący sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów reaguje na nowy komunikat KE w 30. rocznicę Jednolitego Rynku.

Komisja Europejska opublikowała dziś dwa komunikaty z okazji 30. rocznicy powstania jednolitego rynku i określające, w jaki sposób zapewnić długoterminową konkurencyjność UE. Anna Cavazzini (Zieloni/EFA, DE), przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), wydała następujące oświadczenie.

„Przez ostatnie 30 lat jednolity rynek był motorem integracji europejskiej. W czasach kryzysów przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek zależni od jego funkcjonowania. Cieszę się, że komunikat Komisji z okazji 30. rocznicy powstania jednolitego rynku kładzie duży nacisk na cyfrową i ekologiczną transformację, która wzmocni jego odporność i przyszłą konkurencyjność.

Chociaż nie powinniśmy przeciążać przedsiębiorstw, musimy dopilnować, aby nasze ramy regulacyjne zawierały jasne wytyczne na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz aby wspierać umiejętności potrzebne w przyszłości. Kluczowe będzie egzekwowanie i ścisła współpraca organów celnych i nadzoru rynku”.

 

Kontekst

W grudniu 2022 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedstawienie na początku 2023 r. wniosków w celu zapewnienia odporności i konkurencyjności UE przez uruchomienie wszystkich odpowiednich narzędzi krajowych i unijnych oraz poprawę ramowych warunków dla inwestycji.

Plan przemysłowy Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawiony przez Komisję 1 lutego, był pierwszą odpowiedzią na to wezwanie. Przedstawione dzisiaj propozycje koncentrują się na zapewnieniu bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększania zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów o zerowej wartości netto oraz surowców krytycznych, co będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Europy w okresie przechodzenia do gospodarki o zerowej wartości netto.

Niniejszy komunikat stanowi uzupełnienie planu przemysłowego Zielonego Ładu o długoterminowe i kompleksowe podejście do konkurencyjności UE w kluczowym momencie, gdy potrzebny jest wspólny impuls ze strony przedsiębiorstw i decydentów politycznych, aby skierować Europę na właściwą drogę do następnej dekady i poza.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: PE


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę