aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dobrze wypada polski leasing w Europie

5 sierpnia 2016
Dobrze wypada polski leasing w Europie

Polski leasing w największym stopniu w Europie przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 roku.

  • Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku wyniosła 17,7 %.
  • 28,1 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w br.  
  • Branża leasingowa w 2016r. sfinansuje blisko połowę nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.
  • W całym 2016 r. dynamika rynku leasingu wyniesie 21,5 % i będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarki.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2016r. rynek osiągnął 17,7 % dynamikę (r/r). 28,1 mld zł wyniosło łączne finansowanie udzielone przez polskich leasingodawców w omawianym okresie.
Z roku na rok rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. Eksperci ZPL szacują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.

 Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce na poziomie 3,14 % jest na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez polskich leasingodawców w I półroczu wyniosła 28,1 mld zł przy 17,7 proc. (r/r) dynamice rynku – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Wykres 1. Udział finansowania branży leasingowej w łącznym PKB Polski (ZPL)


Firmy leasingowe wyróżnia umiejętność pozyskiwania środków finansowych, wysoka innowacyjność w tworzeniu produktów i procesów obsługi klientów, ogromna wiedza na temat finansowanych aktywów i dóbr inwestycyjnych czy umiejętność ponownego obrotu sprzętem pochodzącym z zakończonych kontraktów. Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorcy dokonujący inwestycji jak i przedsiębiorcy dostarczający dobra inwestycyjne na rynek. Jesteśmy bez wątpienia systemem łączącym te dwa światy: dostawców i kupujących w jeden organizm, który produkuje polski PKB – dodał Andrzej Krzemiński.

 Łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na dzień 30.06.2016 w kwocie 97,24 mld zł (89,36 mld zł dla ruchomości i 7,88 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (107,1 mld zł, wg stanu na 30.06.2016). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce.

 Struktura rynku leasingu w I połowie 2016r.

Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez polskich leasingodawców (w I połowie roku sfinansowano za jego pośrednictwem 88,2% wszystkich aktywów). Struktura łącznego rynku finansowania pozostaje w miarę zrównoważona; pojazdy lekkie stanowią 41,2 %, transport ciężki 31,7 %, maszyny i urządzenia łącznie z IT 25,3 %, z mniejszym niż w Europie Zachodniej udziałem finansowania nieruchomości (wynoszącym 1,2%).

Wykres 2. Struktura rynku leasingu po I połowie 2016r (ZPL)

Trendy w grupach

Pojazdy lekkie, które w I półroczu zanotowały blisko 32 proc. wzrost (r/r) przy wartości umów na poziomie 11,57 mld zł, są długoterminowym motorem rozwoju rynku leasingu. Segment finansowania OSD opiera się głównie na pojazdach osobowych (81%), jednak w tym roku obserwujemy wzrost znaczenia pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 ton.

Istotnym czynnikiem jest wyraźny wzrost rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych (19 % wzrost (r/r) za pierwsze 6 miesięcy 2016 roku, rejestracje na poziomie 240,5 tys. sztuk). Co istotne, dobre wyniki na rynkach motoryzacyjnych są obserwowane w większości krajów Europy.

 Wzrost segmentu pojazdów lekkich jest mocno skorelowany z trendami w polskiej gospodarce: popyt krajowy rośnie w oparciu o wydatki konsumentów (co napędza obroty w handlu detalicznym), poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw, nastroje konsumentów są dobre. Na rynek wpływa też mocny impuls fiskalny dla zakupu aut, szczególnie w segmencie premium (możliwość odliczenia 50% VAT przy zakupie oraz 50% VAT-u od paliwa). Przekłada się to na znacznie szybciej rosnące rejestracje nowych pojazdów na firmy niż na klientów indywidualnych – powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL

 W I połowie roku nastąpił także bardzo dynamiczny rozwój finansowania transportu ciężkiego: 42,8 % (r/r) przy wartości nowych umów na poziomie 8,89 mld zł, obserwowany w większości segmentów tego rynku. Ciągniki siodłowe odnotowały 42,4 % wzrost, naczepy/ przyczepy 35,5 % dynamikę, transakcje dotyczące pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t. wzrosły o 38,3 %, a autobusy o 96,2 %, natomiast wartość transakcji odnoszących się do samolotów, statków i taboru kolejowego wzrosła o 51,8 %.   

 Jak pokazują analizy ZPL, tegoroczne wzrosty finansowania w tym segmencie, wynikają głównie z wymiany używanego taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 (co jest szczególnie istotne w transporcie międzynarodowym z uwagi na niższe opłaty drogowe) oraz z procesów zachodzących w gospodarce: strefa euro stopniowo się rozwija (dzięki czemu rośnie nasz eksport) i rośnie popyt krajowy w Polsce. Istotne znaczenie ma również współpraca firm leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi (finansowanie autobusów) oraz utrzymujące się niskie ceny paliw (ceny ropy poniżej 50 USD/b w średnim terminie).

Wyniki w finansowaniu transportu ciężkiego wskazują na dużą odporność polskiej branży transportowej na rosnący protekcjonizm krajów unijnych (MiLoG w Niemczech, od 01.07.2016 Loi Macron we Francji), wprowadzane przez Rosję utrudnienia w transporcie dla polskich kierowców, czy utrzymujące się embargo na żywność

 Finansowanie maszyn i urządzeń, w pierwszej połowie roku pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy finansowej lat 2007-2013. Transakcje dotyczące maszyn i urządzeń liczone łącznie z IT odnotowały ujemną -10,9 % dynamikę (r/r), przy wartości nowych umów na poziomie 7,10 mld zł. Widać to przede wszystkim w wyniku maszyn rolniczych w segmencie pożyczki, gdzie w I półroczu 2016 finansowanie spadło o 38,9%  (r/r), z -46,8-proc. dynamiką dla II kwartału. Spadki miały miejsce również w innych kategoriach silnie powiązanych z absorpcją funduszy unijnych. W strefie wzrostów pozostawało natomiast finansowanie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (1,8% wzrost, przy 15,3 proc. udziale w segmencie maszyn i IT), IT (14 proc. dynamika przy 4,9 % udziale), maszyn dla przemysłu spożywczego (17% dynamika, przy 4,7 proc. udziale w segmencie), czy finansowanie sprzętu medycznego (0,4% dynamika przy 4,5 % udziale).

Obszar finansowania maszyn i urządzeń za pośrednictwem leasingu, w I półroczu 2016 zanotował relatywnie niskie wyniki, biorąc pod uwagę tempo  wzrostu gospodarczego (PKB w coraz większym stopniu bazujący na popycie wewnętrznym) oraz wysoki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskich firmach. W samym czerwcu dynamika finansowania w tym segmencie przyspieszyła do 16,2% r/r (z -1,1% r/r za I-V 2016), co pozwala oczekiwać wyższych dynamik dla maszyn finansowanych leasingiem w dalszej części roku.

 W I połowie 2016 roku obserwowaliśmy spadek finansowania nieruchomości o -51,5% r/r, zarówno za sprawą transakcji realizowanych za pośrednictwem leasingu, jak i pożyczki.  Na niski wynik minionego półrocza (wartość umów na poziomie 343 ml zł) wpłynęły wyniki I kwartału, kiedy sfinansowano aktywa o wartości zaledwie 82,5 mln zł. Tegoroczny spadek wartości sfinansowanych aktywów wynika przede wszystkim ze znacznie niższej średniej wartości transakcji (5,47 mln PLN w tym roku, wobec 9,85 mln PLN w I półroczu 2015), gdyż liczba zawartych umów nie zmieniła się istotnie.

 Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

Realizowane przez ZPL badanie dotyczy oceny koniunktury i pokazuje ocenę osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. Ankietowane firmy w III kwartale br. oczekują wzrostu zatrudnienia oraz stabilizacji jakości portfela leasingowego. Jednocześnie spodziewają się istotnego przyspieszenia aktywności sprzedażowej.  Eksperci branży oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup ruchomości, przy czym zdecydowania najlepsze perspektywy widzą dla finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego. Nieco słabsze perspektywy rysują się dla maszyn i IT, a w przypadku finansowania nieruchomości badane firmy oczekują dalszej ujemnej dynamiki.

 

Wykres 3. Badanie koniunktury branży leasingowej (ZPL)

Prognoza wyników branży leasingowej na koniec 2016r.

Dynamika rynku leasingu na poziomie 21,5 % na koniec 2016 roku, będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarki. Zamortyzują one niższe nakłady publiczne.

Rozwój rynku w 2016 roku w zrównoważony sposób będzie bazował na segmencie pojazdów lekkich (za sprawą przyspieszenia dynamiki rejestracji nowych pojazdów lekkich do 17,4%, korzystnych przepisów fiskalnych, mocnego popytu krajowego i dobrej koniunktury w handlu). Innym istotnym obszarem działalności firm leasingowych pozostanie segment transakcji odnoszących się do pojazdów ciężkich. Na rynek wpłyną: dalsza wymiana taboru na nowy z normą Euro 6, strefa euro i wzrost eksportu oraz niskie ceny paliw i ograniczony wpływ działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych. Innym czynnikiem wzrostu będzie finansowanie maszyn w leasingu (ze względu na wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach i stabilną polską gospodarkę) - powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL

 Na rynek leasingu będzie dalej oddziaływało roczne opóźnienie w wyraźniejszej absorpcji środków unijnych z nowej perspektywy. Prognozy ZPL zakładają wyraźnie niższy, ale stabilny, poziom finansowania maszyn rolniczych za pośrednictwem pożyczki w 2016 roku, dalszą dywersyfikacja rynku pożyczki, z malejącym udziałem maszyn rolniczych w finansowaniu ruchomości pożyczką, a rosnącym pojazdów. Finansowanie agro stanie się coraz bardziej niezależne od unijnych subwencji. Finansowanie nieruchomości pozostanie marginalne w łącznej produkcji firm leasingowych.

 Siła branży leasingowej

Jak pokazują szacunki ZPL branża leasingowa to ponad 6 mld zł zgromadzonego kapitału, 97,2 mld wartości dóbr inwestycyjnych kupionych przez polskich leasingodawców i udostępnionych klientom w różnej formie. Sektor leasingowy zatrudnia 10 tysięcy mobilnych doradców, którzy niczym w systemie door-to-door dowożą produkty do siedzib klientów. Sektor obsługuje 30% wszystkich aktywnych firm w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm mikro i małych, które często tylko poprzez leasing mogą pozyskać pierwszy kapitał na rozwój swoich inwestycji.

 ***

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 45 związków z 33 krajów Europy. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami.

 POWIĄZANE

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...

Bank Pocztowy, jako pierwszy bank w Polsce przeniósł swoją bankowość elektronicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę