EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

22 maja 2003

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 65, poz. 595 i Nr 239, poz. 2051) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w gospodarstwie rolnym nabywcy.

2) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania tego materiału w gospodarstwie rolnym nabywcy,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Bonifikata może być udzielona do wytworzonego w kraju materiału siewnego odmian:

1) wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych,

2) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy o nasiennictwie.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia jej wysokości na fakturze albo rachunku wystawionym dla nabywcy oraz umieszczenia na nich oświadczenia nabywcy o posiadanych gruntach rolnych i przeznaczeniu zakupionego materiału siewnego do siewu lub sadzenia.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

“7. Podmiot uprawniony do prowadzenia obrotu materiałem siewnym składa do właściwego ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wniosek o wypłatę bonifikaty sporządzony według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z egzemplarzem kopii faktury albo rachunku albo kserokopią faktury albo rachunku potwierdzoną za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wnioski o wypłatę bonifikaty sporządza się odrębnie dla każdego gatunku roślin, z podziałem na materiał siewny przeznaczony do siewu lub sadzenia, oraz na reprodukcję.",

e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

“10. Termin składania wniosków do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o wypłatę bonifikaty za sprzedany kwalifikowany materiał siewny:

1) zbóż jarych, zbytych do dnia 15 maja - upływa z dniem 30 czerwca,

2) sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 lutego do dnia 31 maja - upływa z dniem 30 czerwca,

3) sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 września do dnia 20 listopada oraz gatunków wymienionych w części V w załączniku nr 1 do rozporządzenia - upływa z dniem 30 listopada.";

2) uchyla się § 5-7;

3) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej i konik polski,

b) śląskiej,

c) małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli koni półkrwi - po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem minimum 90 punktów indeksowych,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W razie skierowania reproduktora na rzeź lub do sprzedaży przed upływem:

1) 5 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera, z wyjątkiem ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

2) 4 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

3) 2 lat i 6 miesięcy od dnia zakupu - w przypadku buhaja

- nabywca reproduktora zobowiązany jest, w terminie 14 dni po jego skierowaniu na rzeź lub sprzedaż, do zwrotu dotacji za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po tym okresie od dnia nie-zwróconej kwoty dotacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor padł, został skierowany do uboju na skutek choroby lub został wycofany z używania w rozrodzie na skutek ujawnienia się cech uniemożliwiających jego dalsze użytkowanie rozpłodowe - na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.";

4) w § 9:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) krowę pierwiastkę rasy mlecznej: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy - na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej,",

- w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) został pozyskany w 2002 lub 2003 r.",

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1) czystorasową wpisaną do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone protokołem z oceny kojarzenia lochy sporządzonym przez tę stację,

2) stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki, osiągającym określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli zwierząt oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

- 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej i loch linii 990,

- 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i rasy polskiej białej zwisłouchej lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, osiągającym określone przez Instytutu Zootechniki w Krakowie parametry w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosi co najmniej 25 loch.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało określone w ust. 1 pkt 2 wyniki hodowlane, potwierdzone przez podmiot prowadzący księgi i było objęte oceną w dniu 31 marca i w dniu 30 września.";

6) w § 11 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

“1) każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów licencyjnych,

2) samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów licencyjnych, z tym że dotacja nie przysługuje za samice królików popielniańskich białych w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,

3) samce lisów, tchórzy, jenotów oraz norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów licencyjnych, z tym że dotacja nie przysługuje za samce lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz tchórzy w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

“§ 12. 1. Podmiotowi prowadzącemu ocenę testową wartości użytkowej drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za wykonanie oceny jednej próby testowej kur nieśnych w teście rodzicielskim, za:

1) okres odchowu do 8 tygodni,

2) zakończenie całego odchowu,

3) połowę cyklu produkcyjnego,

4) zakończenie cyklu produkcyjnego i opracowanie wyników.

2. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu:

1) 8 tygodnia odchowu,

2) całego odchowu,

3) połowy cyklu produkcyjnego,

4) cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników.";

8) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane jednorazowo na wniosek zainteresowanego podmiotu.";

9) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9-13, są składane przez hodowców do podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.";

10) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w l poziomie realizowanego “Programu Doskonalenia Plenności Owiec", zwanego dalej “Programem",

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

c) nieprodukującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej, oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacana dotacja z tytułu produkcji tryków

- poddawaną ocenie wartości użytkowej,

4) utrzymywaną w stadzie użytkowym, o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nieuczestniczącym w Programie, w którym prace zootechniczne prowadzone są przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz, pod warunkiem:

a) zarejestrowania stada we właściwym regionalnym związku owiec i kóz,

b) poddania utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycia owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienia na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; warunek ten nie dotyczy stad, które w 2002 r. zakończyły udział w III poziomie Programu.";

11) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za prace zootechniczne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4, oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.";

12) w § 25:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych bydła,",

- dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

“6) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.",

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

“f) suma stanów od stycznia do listopada określona w dniu przeprowadzonego próbnego udoju, podzielona przez 11 - w odniesieniu do bydła,",

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

“4. Wnioski podmiotów o dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, sprawdzone pod względem merytorycznym przez podmioty prowadzące księgi - z wyjątkiem wniosków dotyczących ryb, akceptuje minister właściwy do spraw rolnictwa i wypłaca dotacje w odniesieniu do:

1) koników polskich i hucułów - w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej na l półrocze; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia,

2) ryb - jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. h); do wniosku dołączony powinien być protokół odłowów tarlaków i selektów,

3) materiału biologicznego ryb - po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku powinien być dołączony protokół pobrania nasienia.

5. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 4 i 6, podmiot składa do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, które sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym i akceptuje; sporządza zbiorcze zestawienie wniosków i przekazuje je do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, które dokonuje wypłat dotacji w odniesieniu do:

1) bydła, świń i drobiu - dotacja może być wypłacana na l półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał złożonym do dnia 10 grudnia,

2) zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich - dotacja wypłacana jest jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c) i g),

3) stad prarodzicielskich gęsi - dotacja może być wypłacana w dwóch ratach; wysokość pierwszej raty ustalana jest przez podzielenie liczby zakontraktowanych jaj wylęgowych przez 40 i pomnożenie przez 1/2 stawki jednostkowej; wysokość drugiej raty wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji, dokonanego na podstawie realizacji kontraktu na dostawę jaj wylęgowych; wysokość każdej z rat nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia stanu dorosłych samic na dzień 1 stycznia przez 1/2 stawki jednostkowej; wniosek o wypłatę dotacji, potwierdzony przez właściwy zakład wylęgowy odnośnie zawarcia umowy kontraktacyjnej na dostawę określonej liczby jaj wylęgowych gęsi, składany jest do dnia 30 października,

4) pszczół za zadania, o których mowa w ust. 1, w:

a) pkt 3 lit. a) - dotacja jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu na podstawie oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonego przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,

b) pkt 3 lit. b) - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu na podstawie identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,

c) pkt 4 - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w dwóch ratach za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - na podstawie wniosku podmiotu wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań i rozliczeniem kosztów ich realizacji,

5) materiału biologicznego bydła - po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku powinien być dołączony protokół pobrania nasienia.";

13) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w szczególności: wystaw zwierząt hodowlanych (krajowej, regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych, specjalistycznych), pokazów hodowlanych, wydawnictw specjalistycznych, nabycia z importu zasobów genetycznych niezbędnych do realizacji programów hodowlanych - według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.";

14) § 28 otrzymuje brzmienie:

“§ 28. 1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów, na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół,

2) prowadzenie ksiąg bydła, świń, koni i drobiu lub rejestrów koni i bydła ras mięsnych,

3) pobranie krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pochodzenia:

a) krów pierwiastek i jałowic cielnych wykorzystywanych do ocen buhajów na podstawie ich potomstwa,

b) potomstwa krów i buhajów rasy polskiej czerwonej z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1, wypłacana jest według stawek określonych w Ip. A w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz i drobiu dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień.

4. Podmiotowi prowadzącemu księgi bydła i świń lub rejestry bydła ras mięsnych dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień, według stanu:

1) bydła wpisanego do ksiąg lub rejestrów bydła ras mięsnych na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia na grudzień,

2) świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2003 r.

5. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych ksiąg na dzień 1 stycznia 2003 r.

6. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni oraz księgi lub rejestry koni hodowlanych dotacja jest wypłacana za wykonane zadanie kwartalnie.

7. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:

1) zwierząt futerkowych - dotacja wypłacana jest:

a) za okres od stycznia do kwietnia jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 kwietnia stan samic w stadach podstawowych pomnożony przez 4,

b) za pozostałe miesiące na podstawie przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań i do dnia 20 grudnia na grudzień,

2) pszczół - dotacja wypłacana jest:

a) za l półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 czerwca na podstawie identyfikacji matek pszczelich stan pasiek w ocenie, pomnożony przez 6,

b) w III kwartale za każdy miesiąc na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,

c) w IV kwartale za każdy miesiąc na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, z tym że wniosek o dotację na grudzień należy złożyć do dnia 20 grudnia.

8. Podmiotowi realizującemu zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotacja udzielana jest na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup krwi, przedłożony w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.";

15) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

“§ 28a. 1. Podmiotowi posiadającemu zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia zwierząt gospodarskich, wydane na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762), na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) utrzymanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów,

2) utrzymanie knurów w ramach realizacji programów oceny i selekcji knurów.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1, może być udzielona według stawek określonych w Ip. B w załączniku nr 10 do rozporządzenia za:

1) buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został wytestowany w kraju,

c) żyje lub zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:

- 20 000 porcji - dla rasy czarno-białej,

- 15 000 porcji - dla rasy czerwono-białej,

- 10 000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 6 000 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia może być niższa niż określona w lit. c),

e) posiada oszacowaną przez Instytut Zootechniki w Krakowie wartość hodowlaną w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70% oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór został określony w Ip. B l w ust. 1 w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

f) maksymalna liczba buhajów w poszczególnych rasach, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

- 80 sztuk w rasie czarno-białej,

- 10 sztuk w rasie czerwono-białej,

- 5 sztuk w rasie simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 3 sztuki w rasie polskiej czerwonej,

2) buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

- dla rasy czarno-białej i czerwono-białej - 400 sztuk krów i jałowic w okresie do 210 dni,

- dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania - 150 krów i jałowic w okresie do 440 dni,

3) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja w okresie do 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 krów i jałowic,

4) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został oceniony w zakresie cech opasowych i rzeźnych na co najmniej 6 sztukach potomstwa,

5) knura wpisanego do ksiąg lub pochodzącego po rodzicach wpisanych do ksiąg lub linii 990, pod warunkiem że pochodzi po ojcu:

a) ocenionym w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i posiadającym dodatni indeks,

b) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,1, oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) - model zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana w odniesieniu do:

1) pkt 1 - w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji w danym roku, a następnie kolejnej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu,

2) pkt 2 i 3 - po przedłożeniu zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja, a także zobowiązaniu się do przechowywania przez dany podmiot świadectw unasiennienia przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia ukończenia testu,

3) pkt 4 - jednorazowo w roku wydania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu,

4) pkt 5 - po przedłożeniu:

a) zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego wystawionego po zakończeniu kwarantanny,

b) świadectwa wpisu do ksiąg lub świadectwa kwalifikacji w przypadku mieszańców,

c) zaświadczenia o wartości hodowlanej ojca knura oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) - model zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego wystawionego przez Instytut Zootechniki w Krakowie na wniosek hodowcy lub stacji unasienniania loch zawierający pełny numer knura i jego ojca, datę urodzenia knura oraz datę oceny przyżyciowej knura

- według stanu na dzień 31 marca i 30 września, dwukrotnie, w wysokości 1/2 stawki dotacji, o ile knur pozostaje w stacji unasienniania loch, i nie dłużej niż 24 miesiące.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje na zadania, o których mowa w ust. 1.";

16) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

“Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu jakości surowców rolnych i produktów spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania";

17) § 33 otrzymuje brzmienie:

“§ 33. Podmiotom wykonującym usługi z zakresu monitoringu jakości surowców rolnych i produktów spożywczych może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 13 do rozporządzenia za wykonane badania dotyczące oznaczania zawartości lub pozostałości zanieczyszczeń w surowcach rolnych i produktach spożywczych.";

18) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Dotacja może być udzielona podmiotowi produkującemu nawozy z produkcji podstawowej (odmiany od 01 do 05), wapno kredowe pochodzenia naturalnego - kopalina (odmiany od 06a do 09a), nawozy wapniowe z pozysku (odmiany od 06 do 09) oraz nawozy wapniowo-magnezowe (odmiany od 01 do 07), po bezpośredniej sprzedaży tych nawozów producentom rolnym do stosowania na użytkach rolnych oraz gruntach pod stawami, według stawek określonych w załączniku nr 14 do rozporządzenia, na jego wniosek sporządzony według wzoru nr 20 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

19) w § 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Podmiot, w celu otrzymania dotacji, o której mowa w § 36 ust. 1, jest zobowiązany do przedłożenia Stacji informacji o przewidywanej wielkości sprzedaży nawozów objętych dotacją i kwoty dotacji w danym roku oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o prowadzeniu działalności z zakresu produkcji wapna nawozowego, wydobywania wapna nawozowego lub jego przetwarzania.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, są archiwizowane w Stacji lub jej właściwym terytorialnie oddziale.";

20) w § 39:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

“7) realizację zadań z ochrony roślin przy zwalczaniu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w zakresie dofinansowania kosztów:

a) przerobu porażonych ziemniaków i unieszkodliwienia odpadów powstałych w trakcie przerobu,

b) dezynfekcji pomieszczeń,

c) pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniu super elity, elity i oryginału

- w wysokości stawek określonych w Ip. 5 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7, podmiot składa do właściwego ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa nie później niż do dnia 30 listopada, wraz z kopiami faktur albo rachunków albo kserokopiami faktur albo rachunków potwierdzonych za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.",

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

“3. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7, wydaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej “Głównym Inspektorem", na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

4. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wydaje Główny Inspektor na podstawie wniosku podmiotu.";

21) § 40 otrzymuje brzmienie:

“§ 40. 1. Podmiotowi realizującemu zadania w zakresie:

1) prognozowania i sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych,

2) kontroli jakości środków ochrony roślin,

3) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

4) badań nad techniką stosowania środków ochrony roślin

- może być udzielona na jego wniosek dotacja do wysokości stawek określonych w Ip. 1-3 i 7 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

2. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania podmiot sporządza według wzoru nr 2a określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor na wniosek podmiotu.";

22) w § 41:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

“3) w punkcie zaprawiania prowadzona jest ewidencja usług odbiorców zawierająca: nazwisko i imię producenta rolnego, datę i miejsce wykonania usługi, ilość zaprawionych nasion, nazwę użytej zaprawy i zastosowaną dawkę, podpis producenta rolnego,

4) podmiot powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o zamiarze wykonania usługi w zakresie zaprawiania niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, wskazując miejsce i termin jej wykonania.";

23) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Podmiotowi upoważnionemu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o ochronie roślin uprawnych, realizującemu usługi w zakresie zakwalifikowania środków ochrony roślin pod względem ich toksyczności dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych, na jego wniosek może być udzielona dotacja za zaklasyfikowanie w zakresie toksyczności środka ochrony roślin, według stawek określonych w Ip. 8 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.";

24) § 43 otrzymuje brzmienie:

“§ 43. 1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o ochronie roślin uprawnych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy na jego wniosek może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych będących w eksploatacji i służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek określonych w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

2. Podmiot składa do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wniosek o udzielenie dotacji sporządzony według wzoru nr 2b określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z egzemplarzem kopii faktury albo rachunku albo kserokopiami faktury albo rachunku potwierdzonych za zgodność z kopią dokumentu przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Dotacja może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia jej wysokości na fakturze lub rachunku wystawionym dla nabywcy usługi.

4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski do Głównego Inspektora, łącznie ze zbiorczym zestawieniem wniosków sporządzonym według wzoru nr 2c określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przekazywane są w terminie do 10 dni po upływie każdego miesiąca oraz do dnia 10 grudnia na grudzień.

6. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor.";

25) w § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Decyzje w sprawie zwrotu dotacji, o których mowa w ust. 3, wydaje:

1) dyrektor urzędu kontroli skarbowej - w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli skarbowej, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości,

2) organ udzielający dotacji - w pozostałych przypadkach.";

26) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

27) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 1 i wzór nr 18 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 2 dodaje się wzory nr 2a-2c w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

28) załączniki nr 3-10, 13 i 15-19 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-16 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Podmiotowi na jego wniosek, który przedłożył odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo wojewodzie do dnia 31 stycznia 2003 r., ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2003 na dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, może być udzielona i wypłacona dotacja należna za zadania wykonane w 2002 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 2002 r., jeżeli nie były one sfinansowane ze środków 2002 r.

§ 3.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 kwietnia 2003 r. (poz. 685)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę