Adama_poleposition_15.03_30.04

Nie będzie zmian w sprawie zmian uprawnień scalania gruntów dla prywatnych firm geodezyjnych

28 listopada 2019
Nie będzie zmian w sprawie zmian uprawnień scalania gruntów dla prywatnych firm geodezyjnych

W odpowiedzi na wniosek z 17 października 2019 r. >>> z I posiedzenia KRIR VI kadencji w w sprawie zmiany przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień dotyczących scalania gruntów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 19 listopada 2019 r. poinformowało, że ustawowe uregulowanie określające, że prace wymienne mogą wykonywać jedynie jednostki organizacyjne samorządu województwa, jest w pełni uzasadnione wyjątkowym charakterem tych prac oraz koniecznością zagwarantowania należytego ich wykonania, a także rolą marszałka województwa w programowaniu i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, jak również modernizacji terenów wiejskich.

 

MRiRW poinformowało, że do instrumentów prawnych służących poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych należą:

1) sprzedaż, dziedziczenie, darowizny, dzierżawy, zamiana, dzierżenie, przeprowadzane trybie cywilnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 145);

2) scalenie gruntów lub wymiana gruntów, przeprowadzane w trybie administracyjnym zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejął, mające siedzibę na obszarze województwa, wojewódzkie państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - biura geodezji i terenów rolnych oraz ich oddziały. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów samorząd województwa koordynuje i wykonuje prace scaleniowo-wymienne przy pomocy przekazanych mu wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.

Oznacza to, że ustawodawca w ramach tzw. reformy samorządowej, przesądził ostatecznie, że ze względu na znaczenie prac scaleniowo-wymiennych procesach modernizacyjnych terenów wiejskich, powinny być one wykonywane wyłącznie przez przekazane samorządowi województwa specjalistyczne jednostki, tj. biura geodezji i terenów rolnych, działające dotychczas od 1975 roku w strukturze administracji rządowej, wykonujące stale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W pierwszej fazie reformy samorządowej, biura geodezji i terenów rolnych, bez głębszej refleksji, mogły zostać zlikwidowane przez niektóre samorządy województw. Należy podkreślić, że w województwie opolskim samorząd województwa podjął decyzję w sprawie likwidacji swojego biura  2003 roku. W przypadku braku takich jednostek, art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów nadal umożliwia utworzenie specjalistycznych jednostek, o ile samorząd województwa uznaje potrzebę prowadzenia na terenie swojego województwa takich prac.

Wymiana gruntów jest postępowaniem administracyjnym, które przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Dokonywana jest na zgodny wniosek właścicieli gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, jeżeli do racjonalnego ukształtowania tych gruntów zachodzi potrzeba zmiany ich położenia. W przypadku gruntów wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymiana taka może zostać przeprowadzona za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wykonanie prac wymiennych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów należy do wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wymiany gruntów, starosta upoważnia geodetę do opracowania projektu wymiany, przy udziale wszystkich uczestników wymiany. Geodeta ten powinien być zatrudniony w takiej wyspecjalizowanej jednostce i posiadać specjalne predyspozycje do pracy w środowisku wiejskim oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.), tj. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Odnosząc się do wniosku Pana Prezesa o zmianę przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, należy przede wszystkim podkreślić, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie docierają żadne informacje dotyczące trudności związanych z przeprowadzeniem wymiany gruntów. Jak wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Wojewodów za ostatnie dwa lata, wymiany gruntów zostały przeprowadzone na obszarze 153 ha w 2017 roku i 673 ha 2018 roku, co wskazuje na niewielkie zainteresowanie właścicieli gruntów stosowaniem tego rozwiązania.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że w województwie opolskim, w którym brak jest wojewódzkiego biura geodezji i terenów rolnych, „wymiana małych działek jest nieopłacalna" z uwagi na to, że najbliższe istniejące biuro znajduje się dopiero w Krakowie. Należy zwrócić uwagę, że takie biura funkcjonują także w sąsiednich województwach, tj.: dolnośląskim i śląskim, które w drodze porozumień mogą realizować prace wymienne na terenie województwa opolskiego. Zatem to do samorządu województwa należy decyzja o funkcjonowaniu takiej jednostki na terenie danego województwa bądź zawierania porozumień z samorządami innych województw w celu realizacji zadań z zakresu prac wymiennych. Niezależnie od powyższego, pomimo likwidacji wojewódzkiego biura geodezji i terenów rolnych przez Marszałka Województwa Opolskiego, na terenie województwa opolskiego wykonywane są scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Województwo opolskie zawarło w dniu 22 lipca 2014 r. z województwem małopolskim porozumienie mające na celu powierzenie województwu małopolskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwa opolskiego, co oznacza że dla województwa opolskiego prace w zakresie scaleń gruntów, a także wymian gruntów realizuje samorząd województwa małopolskiego przy pomocy Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Ponadto, analogiczne rozwiązania w zakresie powierzenia jedynie uprawnionym jednostkom realizacji ustawowych zadań, reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.), która powierza wyłącznie przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonywanie m.in.:

  • planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • prac z zakresu okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, - aktualizacji stanu zasobów leśnych.

Niezależnie od powyższego należy dodać, że w skargach kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy często 'Wyrażają niezadowolenie z prac wykonanych przez „prywatne firmy geodezyjne" w trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas przeprowadzania corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, otrzymuje sygnały od wykonawców prac scaleniowych — uczestników Konkursu, o błędach występujących w ewidencji gruntów i budynków powstałych w wyniku jej modernizacji.

 

krir.pl


POWIĄZANE

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmo...

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych...

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Po...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę