aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ESG ma zwiększyć zaufanie do zrównoważonych produktów.

6 lutego 2024
ESG ma zwiększyć zaufanie do zrównoważonych produktów.

fot.consilium.europa.eu

Rada i Parlament Europejski osiągnęły dziś wstępne porozumienie co do projektu rozporządzenia w sprawie działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), które ma zwiększyć zaufanie inwestorów do zrównoważonych produktów.

Ratingi ESG stanowią opinię na temat profilu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa lub instrumentu finansowego poprzez ocenę jego ekspozycji na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oraz jego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ratingi ESG mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków kapitałowych i zaufanie inwestorów do zrównoważonych produktów.

Vincent Van Peteghem, belgijski minister finansów

Z zadowoleniem przyjmuję to porozumienie. Zwiększenie zaufania inwestorów poprzez przejrzyste i regulowane ratingi ESG może mieć znaczący wpływ na nasze przejście do bardziej odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej przyszłości - Vincent Van Peteghem, belgijski minister finansów

Nowe przepisy mają zwiększyć wiarygodność i porównywalność ratingów ESG poprzez poprawę przejrzystości i integralności działalności podmiotów wystawiających ratingi ESG oraz zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów.

Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy ratingów ESG będą musieli uzyskać zezwolenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i podlegać jego nadzorowi oraz spełniać wymogi dotyczące przejrzystości, w szczególności w odniesieniu do metodyki i źródeł informacji.

Główne elementy wstępnego porozumienia

Rada i Parlament doprecyzowały, w jakich okolicznościach ratingi ESG wchodzą w zakres rozporządzenia, i doprecyzowały mające zastosowanie wyłączenia. Umowa doprecyzowuje również zakres terytorialny rozporządzenia, określając, co stanowi działalność w UE.

Rada i Parlament uzgodniły, że jeżeli uczestnicy rynku finansowego lub doradcy finansowi ujawnią ratingi ESG w ramach swoich komunikatów marketingowych, zamieszczą na swojej stronie internetowej informacje o metodach stosowanych w takich ratingach ESG. Dokonano tego poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

W porozumieniu doprecyzowano, że ratingi ESG obejmują czynniki środowiskowe, społeczne i związane z prawami człowieka lub ładem korporacyjnym. Umowa przewiduje możliwość przyznania oddzielnych klas E, S i G. Jeżeli jednak podana jest jedna ocena, waga współczynników E, S i G powinna być wyraźna.

Dostawcy ratingów ESG mający siedzibę w UE będą musieli uzyskać zezwolenie ESMA. Dostawcy ratingów ESG mający siedzibę poza UE, którzy chcą prowadzić działalność w UE, będą musieli uzyskać zatwierdzenie swoich ratingów ESG przez autoryzowanego przez UE dostawcę ratingów ESG, uznanie na podstawie kryterium ilościowego lub zostać wpisani do unijnego rejestru dostawców ratingów ESG na podstawie równoważności decyzji w odniesieniu do kraju jej pochodzenia i po dialogu przeprowadzonym między EUNGiPW a odpowiednim właściwym organem państwa trzeciego.

Rada i Parlament wprowadziły łagodniejszy, tymczasowy i fakultatywny trzyletni system rejestracji małych jednostek i grup wystawiających ratingi ESGMali dostawcy ratingów ESG, którzy zdecydują się na korzystanie z łagodniejszego systemu, będą zwolnieni z uiszczania opłat nadzorczych ESMA. Będą one musiały przestrzegać pewnych ogólnych zasad organizacyjnych i zarządczych, a także wymogów przejrzystości wobec społeczeństwa i użytkowników. Będą one również podlegać uprawnieniom ESMA w zakresie zwracania się o informacje oraz prowadzenia dochodzeń i kontroli na miejscu. Po wyjściu z tego tymczasowego systemu mali dostawcy ratingów ESG będą musieli przestrzegać wszystkich przepisów określonych w rozporządzeniu, w tym wymogów dotyczących opłat za zarządzanie i opłat nadzorczych.

W przypadku małych dostawców ratingów ESG umowa przewiduje również, że jeżeli spełnione zostaną warunki, ESMA może podjąć decyzję o zwolnieniu dostawcy ratingu ESG z niektórych wymogów, ale tylko w należycie uzasadnionych przypadkach i w oparciu o charakter, skalę i złożoność działalności dostawcy ratingów ESG oraz charakter i zakres wystawiania ratingów ESG.

Umowa wprowadza jako zasadę rozdział działalności i działalności, z możliwością nietworzenia przez podmioty ratingowe ESG odrębnego podmiotu prawnego dla niektórych rodzajów działalności, pod warunkiem że istnieje wyraźny rozdział między działalnościami i że wprowadzą środki mające na celu uniknięcie potencjalnych konfliktów interesów. Odstępstwo to nie miałoby jednak zastosowania do dostawców ratingów ESG, którzy prowadzą działalność doradczą, audytową i ratingową. Podmioty świadczące ratingi ESG mogą jednak opracowywać wskaźniki referencyjne, jeżeli ESMA uzna, że wprowadzono wystarczające środki w celu rozwiązania konfliktu interesów.

Następne kroki

Wstępne porozumienie polityczne musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament, zanim przejdzie formalną procedurę przyjęcia. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 18 miesięcy po jego wejściu w życie.

Tło

13 czerwca 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie działalności ratingowej ESG. Proponowane przepisy dotyczą:

  • udzielanie zezwoleń zewnętrznym dostawcom ratingów i punktacji ESG oraz sprawowanie przez ESMA nadzoru nad tymi podmiotami
  • Rozdzielenie działalności gospodarczej w celu zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi
  • proporcjonalne i oparte na zasadach wymogi organizacyjne,
  • minimalne wymogi w zakresie przejrzystości w odniesieniu do ogółu społeczeństwa w odniesieniu do metod i celów ratingowych oraz bardziej szczegółowe informacje dla abonentów i ocenianych przedsiębiorstw
  • przejrzystość opłat i wymogi dotyczące uczciwości, rozsądnego i niedyskryminującego charakteru opłat
  • możliwość prowadzenia działalności na rynku UE przez dostawców z państw trzecich, jeżeli równoważność, zatwierdzenie lub uznanie

oprc, e-mk, ppr.pl na podst źródło; consilium.europa.eu


POWIĄZANE

Optymalizacja działań marketingowych w sieci Marketing od dawna jest jedną z naj...

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę