aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rolnictwo w 2001 r.

28 czerwca 2002

Podsumowanie wyników produkcyjnych rolnictwa w 2001 r. na tle kształtowania się warunków produkcyjno-rynkowych i zużycia środków produkcji, wraz z oceną sytuacji i uwarunkowań mogących rzutować na możliwości produkcyjne rolnictwa w 2002 r.

W 2001 r., w ogólnej powierzchni kraju, użytki rolne stanowiły ok. 18,4 mln ha (58,8%), tj. o ok. 230 tys. ha mniej niż w 1995 r. i o ok. 328 tys. ha mniej niż w 1990 r. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych w 2001 r. znajdowało się 15550 tys. ha użytków rolnych (84,5%), tj. o 345 tys. ha więcej niż w 1995 r., w którym gospodarstwa indywidualne użytkowały ok. 81,7% powierzchni użytków rolnych kraju. Indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, których liczba zmniejszyła się z 2047,6 tys. w 1995 r. do 1881,6 tys. w 2001 r., gospodarowały na 13450 tys. ha, tj. średnio 7,1 ha użytków rolnych w gospodarstwie (w 1995 r. – 6,7 ha).

Przy korzystnym kształtowaniu się warunków agrometeorologicznych oraz zwiększonym – w porównaniu z latami poprzednimi – zużyciu nawozów mineralnych (90,8 kg NPK na 1 ha użytków rolnych), produkcja zbóż w 2001 r. wyniosła 27,0 mln t, tj. o 20,7% więcej niż przed rokiem i o 7,0% więcej od średniej z lat 1996-2000. Znacznie gorsze były natomiast zbiory ziemniaków, buraków cukrowych i warzyw, przy czym ogólny poziom (w ujęciu wartościowym) osiągniętej w 2001 r. produkcji roślinnej był o 8,6% wyższy od niskiego poziomu sprzed roku, ale o 0,6% niższy od produkcji roślinnej uzyskanej w 1995 r. (liczonej w cenach stałych) i o 10,4% niższy niż w 1990 r.

W produkcji zwierzęcej, przy utrzymaniu się ogólnej produkcji żywca rzeźnego na poziomie z roku poprzedniego, odnotowano spadek produkcji żywca wołowego o 11,5% (przy dalszym spadku pogłowia bydła na koniec roku o 3,9%) oraz niższą o 3,3% produkcję żywca wieprzowego, przy czym poprawa opłacalności tuczu trzody chlewnej wpłynęła na odwrócenie tendencji spadkowych w pogłowiu i w końcu 2001 r. odnotowano jego wzrost o 3,0% w porównaniu ze stanem sprzed roku. Znacznie natomiast zwiększyła się produkcja żywca drobiowego (o 19,2%), produkcja jaj (o 6,0%) i o ok. 3% wzrosło pogłowie drobiu.

Produkcja mleka (przy zmniejszonym o 3,0% pogłowiu krów – według stanu w czerwcu) kształtowała się na poziomie podobnym jak w roku poprzednim, co świadczyło o postępującej selekcji stada w kierunku poprawy przeciętnej wydajności mlecznej.

Ogółem produkcja zwierzęca osiągnięta w 2001 r. była wyższa o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 2,8% w stosunku do 1995 r., ale w porównaniu do 1990 r. była niższa o 5,8%. Tak więc, po dwóch latach spadku produkcji rolniczej, w 2001 r. w rolnictwie, uzyskano dobre wyniki produkcyjne. Szacuje się, że globalna produkcja rolnicza zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,7% i była o 0,6% wyższa od osiągniętej w 1995 r., chociaż o 7,3% niższa niż w 1990 r.

W tworzeniu globalnej produkcji rolniczej udział gospodarstw indywidualnych w 2001 r. wyniósł ponad 90%, a w produkcji towarowej – ok. 87%. Dla porównania w 1990 r. udział gospodarstw indywidualnych w produkcji globalnej wynosił 77,5%, a w towarowej – 73,5%, przy czym w towarowej produkcji roślinnej udział gospodarstw indywidualnych w okresie od 1990 r. wzrósł z 74,4% do 83,6%, a w towarowej produkcji zwierzęcej – z 73,0% do 88,7%.

W warunkach zwiększonej produkcji zbóż oraz utrzymującej się przewadze podaży produktów zwierzęcych nad popytem, średni wzrost cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne w 2001 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wyniósł 3,8% i był znacznie niższy od wzrostu cen towarów i usług zakupywanych przez te gospodarstwa (6,5%). W rezultacie wskaźnik relacji cen (“nożyce cen”), po wzroście w 2000 r do korzystnego dla rolnictwa poziomu 103,0, w 2001 r. ponownie obniżył się do 97,5. Oznacza to, że mimo wzrostu globalnej produkcji rolniczej, pogorszenie ogólnej relacji cen produktów rolnych do cen środków produkcji wpłynęło na spadek realnych przychodów z produkcji rolniczej, zwłaszcza w warunkach braku możliwości zbytu części wyprodukowanych produktów, a tym samym na ponowne pogorszenie koniunktury w rolnictwie.

Analiza dotyczy danych za 2001 r., na tle zmian w latach 1995-2000, a także w odniesieniu do 1990 r.


POWIĄZANE

Wiodące organizacje branżowe pracodawców w Polsce: Związek Pracodawców Przemysłu...

Startuje objazdowa kampania informacyjna „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na rak...

Główne cechy rzepaku ozimego, które weryfikowane są przed zakupem materiału siew...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę