aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dopłaty do roślin energetycznych

12 marca 2007
W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych.

Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem:

    * zawarcia – do 15 maja 2007 roku – umów na dostawę roślin energetycznych (surowców) z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi oraz dostarczenia do tych podmiotów całej ilości roślin energetycznych (surowców) zebranych z areałów objętych dopłatami
      lub
    * zadeklarowania wykorzystania i przetworzenia całej ilości roślin energetycznych (surowców) uprawianych na areale objętym dopłatą, w przypadku gdy będzie je wykorzystywał we własnym gospodarstwie.


Ilości surowców dostarczane do zatwierdzonych podmiotów lub wykorzystywane we własnym gospodarstwie powinny odpowiadać co najmniej plonom reprezentatywnym, których wysokość zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW.

Zatwierdzaniem podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych będzie się zajmowała Agencja Rynku Rolnego. Będzie ona również nadzorowała proces przetwarzania roślin energetycznych (surowców) na końcowe produkty energetyczne.

Kto może ubiegać się o zatwierdzenie?
Podmiot skupujący – przedsiębiorca, który na podstawie umów zawartych z rolnikami nabywa na własny rachunek rośliny energetyczne (surowce) z przeznaczeniem na cele energetyczne.

Pierwsza jednostka przetwórcza – przedsiębiorca, który przeprowadza pierwszy proces przetwórstwa roślin energetycznych (surowców) z zamiarem pozyskania jednego lub więcej końcowych produktów energetycznych.
Pierwsza jednostka przetwórcza może pozyskiwać rośliny energetyczne (surowce) od:

    * rolników – na podstawie zawartych z nimi umów na dostawę roślin energetycznych (surowców),
    * zatwierdzonych podmiotów skupujących.

Jakie warunki powinni spełnić przedsiębiorcy?
Podmioty skupujące są zobowiązane do:

    * posiadania możliwości administracyjnych niezbędnych do funkcjonowania jako podmiot skupujący oraz prowadzenia właściwego rejestru według warunków i wzoru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW,
    * posiadania umowy zawartej z co najmniej jedną pierwszą jednostką przetwórczą na dostawę roślin energetycznych (surowców) zakupionych od rolników lub prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie skupu produktów rolnych przez co najmniej 6 miesięcy w okresie nie przekraczającym 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia.


Pierwsze jednostki przetwórcze są zobowiązane do:

    * posiadania możliwości administracyjnych niezbędnych do funkcjonowania jako pierwsza jednostka przetwórcza oraz prowadzenia właściwego rejestru według warunków i wzoru, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW,
    * posiadania możliwości produkcyjnych do wytworzenia co najmniej jednego produktu energetycznego.

Składanie wniosków o dokonanie zatwierdzenia
W celu uzyskania zatwierdzenia przedsiębiorcy składają:

    * Wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego – na formularzu Kre_P1_f1 lub
    * Wniosek o dokonanie zatwierdzenia pierwszej jednostki przetwórczej – na formularzu Kre_P1_f2.


Do wniosku przedsiębiorcy powinni dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przechowywane lub przetwarzane rośliny energetyczne (surowce).
Podmiot skupujący powinien ponadto dołączyć kopię umowy zawartej z pierwszą jednostką przetwórczą na dostawy roślin energetycznych (surowców) lub kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu produktów rolnych przez co najmniej 6 miesięcy w okresie nie przekraczającym 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia.

Wnioski należy składać do 23 marca 2007 roku w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu skupującego bądź pierwszej jednostki przetwórczej.

Zatwierdzenie
Po weryfikacji formalno-prawnej wniosków o dokonanie zatwierdzenia, upoważnione służby kontrolne ARR będą przeprowadzać kontrole zatwierdzające. Celem tych kontroli będzie sprawdzenie zgodności informacji podanych przez przedsiębiorców we wnioskach ze stanem faktycznym.
W przypadku gdy kontrola zakończy się wynikiem pozytywnym, dyrektor OT ARR zatwierdzi (w drodze decyzji) podmiot skupujący lub pierwszą jednostkę przetwórczą.
Wszyscy zatwierdzeni przedsiębiorcy zostaną wpisani przez ARR na listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych, która zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym MRiRW oraz na stronach internetowych ARR do 15 kwietnia 2007 roku.
Zatwierdzeni przedsiębiorcy będą zobowiązani do informowania dyrektora OT ARR o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia – w terminie 14 dni od dnia zmiany – pod rygorem jego cofnięcia.

Dyrektor OT ARR będzie mógł cofnąć zatwierdzenie w przypadku:

    * rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania warunków zapewniających spełnienie kryteriów zatwierdzenia,
    * nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia.


Wniosek o ponowne zatwierdzenie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

Obowiązki przedsiębiorców i rolników
Podmioty skupujące będą zobowiązane, przede wszystkim, do:

    * przekazywania właściwemu dyrektorowi OT ARR:
          o kopii umów zawartych z rolnikami,
          o informacji o ilościach roślin energetycznych (surowców) odebranych od poszczególnych rolników,
          o informacji o zmianie lub rozwiązaniu umów zawartych z rolnikami,
          o informacji o ilościach roślin energetycznych (surowców) dostarczonych do zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych,
    * prowadzenia rejestru według wzoru i wymagań określonych w przepisach krajowych i UE,
    * prowadzenia dokumentacji magazynowej, produkcyjnej i księgowej,
    * przyjęcia od rolników wszystkich roślin energetycznych (surowców), zgodnie z zawartymi umowami,
    * dostarczenia do pierwszej jednostki przetwórczej wszystkich roślin energetycznych (surowców) zakupionych od rolników.


Pierwsze jednostki przetwórcze będą zobowiązane, przede wszystkim, do:

    * przekazywania właściwemu dyrektorowi OT ARR:
          o kopii umów zawartych z rolnikami oraz informacji o zmianie lub rozwiązaniu tych umów,
          o informacji na temat procesu przetwórczego,
          o informacji o zmianie końcowego przeznaczenia roślin energetycznych (surowców),
          o informacji o ilościach i wartościach:
                + wytworzonych przez siebie produktów energetycznych, pośrednich i ubocznych,
                + produktów pośrednich i ubocznych dostarczonych kolejnym jednostkom przetwórczym,
                + produktów energetycznych wytworzonych przez drugą i trzecią jednostkę przetwórczą,
    * przyjęcia od rolników lub zatwierdzonych podmiotów skupujących wszystkich ilości roślin energetycznych (surowców), zgodnie z zawartymi umowami,
    * prowadzenia rejestru według wzoru i wymagań określonych w przepisach krajowych i UE,
    * prowadzenia dokumentacji magazynowej, produkcyjnej i księgowej,
    * zagwarantowania, że wartość ekonomiczna produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetworzenia roślin energetycznych (surowców) jest wyższa od wartości ekonomicznej wszystkich innych produktów uzyskanych w procesie przetworzenia,
    * przetwarzania wszystkich ilości roślin energetycznych (surowców), dostarczonych przez rolników lub zatwierdzone podmioty skupujące, na produkty energetyczne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami do 31 lipca drugiego roku następującego po roku zbiorów.


Rolnicy wykorzystujący rośliny energetyczne (surowce) we własnym gospodarstwie będą zobowiązani, przede wszystkim, do:

    * złożenia we właściwym OT ARR kopii deklaracji zastępującej umowę oraz informacji o zmianach tych deklaracji,
    * ważenia lub pomiaru roślin energetycznych (surowców) w obecności inspektora WIJHARS,
    * denaturowania zbóż i nasion oleistych według metody, która zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW,
    * wykorzystania zadeklarowanych ilości roślin energetycznych (surowców) do celów energetycznych we własnym gospodarstwie,
    * prowadzenia rejestru według wzoru i wymagań określonych w przepisach krajowych i UE.


Nadzorowanie procesu przetwarzania roślin energetycznych
Agencja Rynku Rolnego będzie kontrolowała przetwarzanie roślin energetycznych (surowców) w każdej jednostce przetwórczej (pierwszej i kolejnych) oraz u rolników, którzy będą wykorzystywać te rośliny we własnym gospodarstwie.
Kontrole będą obejmować:

    * co najmniej 25% podmiotów skupujących,
    * co najmniej 25% jednostek przetwórczych (pierwszych i kolejnych),
    * 10% rolników wykorzystujących rośliny energetyczne (surowce) we własnym gospodarstwie.


W przypadku gdy kontrola wykaże, że nie są przestrzegane zapisy ustawy lub rozporządzeń, dyrektor OT ARR nałoży (w drodze decyzji) karę pieniężną.
Kary będą musiały być wpłacane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej nałożeniu, na rachunek bankowy ARiMR wskazany w decyzji.
Wysokość kar zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW.

Końcowe produkty energetyczne

    * biopaliwa określone w art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, tj.:
          o bioetanol – stanowiący samoistne paliwo
          o estry metylowe – stanowiące samoistne paliwo
          o biometanol – stanowiący samoistne paliwo
          o biogaz – stanowiący samoistne paliwo lub gaz drzewny
          o biodimetyloeter – stanowiący samoistne paliwo
          o bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy) produkowany na podstawie bioetanolu
          o bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy) produkowany na podstawie biometanolu
          o biopaliwa syntetyczne
          o biowodor – stanowiący samoistne paliwo
          o czysty olej roślinny.
    * energia elektryczna lub cieplna produkowana z biomasy.

Końcowe produkty energetyczne muszą zostać uzyskane najwyżej przez trzecią jednostkę przetwórczą.

Uwaga! Wartość ekonomiczna końcowych produktów energetycznych uzyskanych
w drodze przetwarzania roślin energetycznych (surowców) powinna być wyższa od wartości ekonomicznej wszystkich innych produktów uzyskanych w procesie przetworzenia.

POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę